Aftrekposten IRPF 2023

De inkomstenbelasting IRPF in Spanje en de bijkomende aftrekposten bestaat uit twee delen. Grofweg de helft bestaat uit het nationale deel, en de andere helft is het gewestelijke deel. Per gewest kan dat deel groter of kleiner zijn.

Ook kunnen de gewesten in Spanje zelf een aantal aftrekposten bepalen waarmee je korting krijgt op de inkomstenbelasting of IRPF. Hiermee kunnen de gewesten bepaalde investeringen of sociale groepen ondersteunen. Overigens zijn er ook voor het nationale deel een aantal aftrekposten.

Om jouw aangifte te optimalizeren is het dus van belang op de hoogte te zijn van de de uittrekposten die in jouw gewest van toepassing zijn, naast de nationale aftrekposten.

Let op: de onderstaande lijsten zijn informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Uiteraard moeten van elke aftrekpost desgewenst voldoende bewijsstukken overlegd worden.

aftrekposten inkomstenbelasting IRPF Spanje

Nationale aftrekposten

In het nationale deel van de inkomstenbelasting in Spanje of IRPF van de inkomstenbelasting kan je aanspraak maken op de volgende aftrekposten, of aftrek krijgen voor de volgende zaken.
 • Aankoop van een elektrische auto met stekker
 • Personeel in dienst als zelfstandige zijnde
 • Renovatie of restauratie van de hoofdwoning
 • Moederschap van kinderen jonger dan 3 jaar in bepaalde gevallen
 • Bepaalde pensioenplannen
 • Lidmaatschap van een vakbond

Gewestelijke aftrekposten

Hieronder een overzicht van alle aftrekposten en/of zaken waarvoor je aftrek kunt krijgen, waar je aanspraak op kunt maken in jouw gewest bij het doen van de aangifte van de inkomstenbelasting IRPF in Spanje. We zullen alleen ingaan op de gewesten waar de meeste Nederlanders en Belgen wonen. Voor andere gewesten kunnen we de lijst op aanvraag ook afgeven.

Om in aanmerking te komen voor de aftrekposten van een bepaald gewest, moet je voldoen aan twee voorwaarden. Om te beginnen moet je fiscaal resident zijn in het gewest. Dat wil zeggen dat je er 183 dagen of meer hebt gewoond in 2023. Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden die voor elke aftrekpost zelf wordt gesteld.

Hier kan je op de website van de belastingdienst zelf zien welke aftrekposten er bestaan in elk gewest.

Andalusië

 • Investeringen in de hoofdwoning als die een beschermde status heeft en voor jongeren
 • Huur van de hoofdwoning
 • Geboorte, adoptie of pleegzorg voor minderjarigen
 • Adoptie van kinderen uit het buitenland
 • Eenoudergezin en, indien van toepassing, met bloedverwanten ouder dan 75 jaar
 • Groot gezin
 • Onderwijsuitgaven
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende beperking
 • Echtgenoten of geregistreerde partner met een in Spanje erkende handicap
 • Hulp aan mensen met een in Spanje erkende beperking
 • Huishoudelijke hulp
 • Verwerving van aandelen en participaties tijdens de oprichting van bedrijven, of kapitaal te vergroten in commerciële bedrijven
 • Juridische kosten voorkomend uit een arbeidsrelatie
 • Donaties met ecologische doeleinden

Balearen

 • Bepaalde investeringen in de verduurzaming van de hoofdwoning
 • Huur van de hoofdwoning op de Balearen
 • Bepaalde belastingvrije hulp en schadeloosstelling in een officiëel verklaard rampgebied
 • Compensatie van de stijging van de kosten van leningen of hypotheken met variabele rente (tijdelijke aftrek)
 • Bepaalde belastingvrije subsidies ter compensatie van de inflatie in 2023
 • Aanschaf van leerboeken
 • Buitenschoolse uitgaven voor het leren van vreemde talen
 • Het volgen van hoger onderwijs buiten het eiland waar je gewoonlijk verblijft
 • Permanente verhuur van onroerend goed op het grondgebied van de Balearen (verhuurderaftrek – dus niet voor vakantiewoningen)
 • Verhuur van de hoofdwoning als gevolg van tijdelijke professionele verplaatsing naar elders
 • Bepaalde donaties bestemd voor onderzoek, wetenschappelijke of technologische ontwikkeling of innovatie
 • Donaties, gebruiksoverdrachten of borgstellingsovereenkomsten en zakelijke samenwerkingsovereenkomsten, gerelateerd aan culturele, wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, patronage en consumptie van cultuur
 • Schenkingen, gebruiks- of borgstellingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten gerelateerd aan sportmecenaat
 • Donaties aan bepaalde entiteiten die tot doel hebben de Catalaanse taal te promoten
 • Donaties aan entiteiten uit de derde sector (in de sociale economie)
 • Bij een in Spanje erkende lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, of met nakomelingen met deze aandoening
 • Uitgaven in verband met nakomelingen of pleegkinderen jonger dan zes jaar om gezin en werk te combineren
 • Geboorte of adoptie
 • Investeringen in aandelen of sociale participaties van nieuwe of recent opgerichte entiteiten

Canarische eilanden

 • Donaties met ecologische doeleinden
 • Donaties voor het herstel of het behoud van historisch erfgoed van de Canarische Eilanden
 • Donaties en bijdragen voor culturele, sportieve, onderzoeks- of onderwijsdoeleinden
 • Donaties aan non-profitorganisaties
 • Investeringen in restauratie, rehabilitatie of reparatie van onroerend goed dat van cultureel belang is verklaard
 • Studiekosten
 • Verhuizing naar een ander eiland van de Canarische Eilanden om daar een beroepsactiviteit of een economische activiteit uit te oefenen
 • Contante donaties aan nakomelingen of geadopteerden jonger dan 35 jaar, voor de verwerving of restauratie van hun hoofdwoning
 • Geboorte of adoptie van kinderen
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende handicap en mensen ouder dan 65 jaar
 • Opvang van minderjarigen
 • Eenoudergezinnen
 • Kinderopvang
 • Groot gezin
 • Investeringen in de hoofwoning en/of restauratiewerkzaamheden
 • Verduurzaming van de hoofdwoning
 • Werkzaamheden voor het aanpassen van de hoofdwoning aan mensen met een lichamelijke beperking
 • Verhuur van de hoofdwoning, al dan niet gekoppeld aan dación y pago
 • Premie van de seguro de impago voor verhuurders
 • Werkloosheid
 • Bepaalde ziektekosten
 • Afhankelijke gezinsleden met een in Spanje erkende handicap

Catalonië

 • Geboorte of adoptie van een kind
 • Verhuur van de hoofdwoning
 • Rente op leningen voor master- en doctoraatsstudies
 • Belastingplichtigen die weduwe zijn geworden in de jaren 2021, 2022 en 2023
 • Donaties aan organisaties die het gebruik van het Catalaans of Occitaans bevorderen
 • Donaties aan entiteiten die wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling en innovatie bevorderen
 • Restauratie van de hoofdwoning
 • Schenkingen aan bepaalde entiteiten ten behoeve van het milieu, het behoud van het natuurlijk erfgoed en beheer van land
 • Verwerving van aandelen of maatschappelijke participaties in de derde sector
 • Investeringen in de hoofdwoning
 • De verplichting om de aangifte personenbelasting in te dienen vanwege het hebben van meer dan één inkomstenbron (wat de belastbare voet verlaagt van €22.000 tot €15.000)

Murcia

 • Investeringen in de hoofdwoning door jongeren van 35 jaar of jonger
 • Donaties voor de bescherming van het culturele erfgoed van de regio Murcia of de bevordering van culturele, artistieke, sociale, wetenschappelijk-technologische en ecologische activiteiten
 • Donaties voor medisch onderzoek
 • Schenkingen van goederen die zijn geregistreerd in de inventaris van cultureel erfgoed van de autonome gemeenschap van de regio Murcia
 • Kinderopvang
 • Investeringen in waterbesparende apparaten voor huishoudelijk gebruik
 • Investeringen in hernieuwbare energiebronnen
 • Verwerving van aandelen of belangen in nieuwe of recent opgerichte entiteiten
 • Beleggingen in aandelen van entiteiten die genoteerd staan ​​in het groeiende bedrijvensegment van de alternatieve aandelenmarkt
 • Schoolbenodigdheden en schoolboeken
 • Geboorte of adoptie
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende beperking
 • Verzoening van privéleven en werk
 • Onbetaalde zorg voor mensen ouder dan 65 jaar en/of mensen met een in Spanje erkende beperking
 • Huur van de hoofdwoning
 • Werkende vrouwen
 • Aankoop van een hoofdwoning of uitbreiding van de huidige door grote gezinnen

Valencia (gewest)

Het gewest Valencia (Comunidad Valenciana) bestaat uit de provincies Valencia, Alicante en Castellón.

 • Geboorte, adoptie of pleegzorg
 • Geboorte of adoptie van meerlingen
 • Geboorte of adoptie van kinderen met een in Spanje erkende beperking
 • Groot gezin of eenoudergezin
 • Kosten van langdurige inschrijving in kinderdagverblijven en centra voor voor- en vroegschools onderwijs van kinderen of kinderen onder permanente pleegzorg, jonger dan drie jaar.
 • Combineren van werk en gezinsleven
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende handicap, in een graad gelijk aan of groter dan 33 procent, leeftijd gelijk aan of groter dan 65 jaar
 • Ouders ouder dan 75 jaar, of ouder dan 65 jaar met een in Spanje erkende handicap
 • Contractering van thuiszorg erkend door de Seguridad Social
 • Verhuur(aftrek van de verhuurder)
 • Aankoop van de hoofdwoning door personen van 35 jaar of jonger
 • Aankoop van de hoofdwoning door mensen met een in Spanje erkende handicap
 • Belastingvrije subsidies voor de aankoop en/of renovatie van de hoofdwoning
 • Verhuur of betaling voor de overdracht van het gebruik van de hoofdwoning
 • Huur van een woning in een andere gemeente dan de hoofdwoning, als gevolg van het uitoefenen van een activiteit, voor eigen rekening of voor rekening van anderen
 • Aanleg van hernieuwbare energie-opwekking
 • Donaties met ecologische doeleinden
 • Schenkingen van bezittingen die deel uitmaken van het Valenciaanse Culturele Erfgoed
 • Donaties voor het behoud, de reparatie en de restauratie van bezittingen die deel uitmaken van het Valenciaanse Culturele Erfgoed
 • Renovatie en restauratie van eigen bezittingen die deel uitmaken van het Valenciaanse Culturele Erfgoed
 • Voor donaties bedoeld voor de promotie van de Valenciaanse Taal
 • Donaties of verlenen van gebruiksrecht met een cultureel, wetenschappelijke of niet-professionele sport karakter.
 • Twee of meer kinderen
 • Ter compensatie van de stijging van de kosten van een hypotheek
 • Aanschaf van schoolbenodigdheden
 • Verbouwingen ter instandhouding of verbetering van de kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid in de hoofdwoning
 • Cultuurmeststoffen
 • Electrische fietsen
 • Verwerving van aandelen of maatschappelijke deelname in nieuwe of recent opgerichte entiteiten
 • Een hoofdwoning in een gemeente waar ontvolking dreigt (voor de lijst van gemeentes, zie hier)
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen uitgevoerd in erkende klinieken of centra
 • Bepaalde zorgkosten
 • Beoefening van sport en gezonde activiteiten