Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg

Als je voor langere tijd of definitief in Spanje woont en er je belastingen gaat betalen, krijg je de status van fiscaal resident. Dit is wat anders dan de “residencia” hebben, het certificado de registro. In dit artikel bespreken we het verschil tussen die twee.

fiscaal resident Spanje

Wanneer ben je fiscaal resident in Spanje?

In 1992 ging de huidige Spaanse belastingwet van kracht. Hierin is ook geregeld wanneer je belasting moet betalen in Spanje. Doorslaggevend hierbij is of je in een kalenderjaar meer wèl, dan niet in Spanje hebt gewoond. Met andere woorden, als je 183 dagen in een kalenderjaar, of meer, in Spanje hebt gewoond, ben je er belastingplichtig. Die dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Daarnaast ben je belastingplichtig in Spanje als de kern van je financiële belangen zich in het land bevindt. Dit betekent dat als je de 183 dagen niet haalt omdat je veel op reis bent, maar je werkt bijvoorbeeld voor een Spaans bedrijf met uitsluitend vestigingen in Spanje, je er toch belasting af moet dragen.

Ook ben je ook belastingplichtig als je partner (met wie je een officiëel verbond aan bent gegaan) en/of minderjarige kinderen permanent in Spanje wonen. En tenslotte worden er nog een aantal andere factoren bekeken, zoals waar je permanente woning is en waar je ingeschreven bent, waar ben je verzekerd, waar ga je naar de dokter en waar neem je deel aan het sociale leven.

Onduidelijkheid over fiscale residentie

Het kan natuurlijk zijn dat je om wat voor reden dan ook in Spanje aangemerkt wordt als fiscaal resident voor een bepaald kalenderjaar, en tijdens hetzelfde jaar nog belastingplichtig was in Nederland of België. De kans hierop is overigens erg klein. Nederland en België hanteren namelijk erg strenge voorwaarden om iemand als fiscaal resident aan te merken. Als je voldoet aan de voorwaarden om in Spanje fiscaal resident te zijn, is de kans niet zo groot dat je in Nederland of België ook voldoet aan de voorwaarden die daar gelden.

Voor het geval zich dit toch voordoet, zijn er tussen Spanje enerzijds en Nederland en België anderzijds dubbele belastingverdragen gesloten. Deze verdragen voorkomen dat je twee keer belasting betaalt voor hetzelfde. Eerst kijkt men in welk land je vast woont of voor lange termijn een woning aanhoudt. Is dit in beide landen, dan kijkt men waar je de meeste economische en persoonlijke belangen hebt.

Fiscaal woonplaatsattest

Als dan duidelijk is waar je uiteindelijk fiscaal resident bent, vraag je bij de belastingdienst in het land waar je belasting betaalt een certificaat op van fiscaal residentschap, en dat lever je dan weer in bij de belastingdienst van het land waar je geen belasting betaalt, maar wel aan bent geslagen.

Als je fiscaal resident in België bent, heb je daarvoor een “Fiscaal woonplaatsattest” van de FOD Financiën nodig (meer informatie, zie hier). Fiscale residentie in Nederland toon je aan met een “inkomensverklaring kwalificerend buitenlands belastingplichtige” van de belastingdienst (voor meer informatie, klik hier). Dit laatste document kan je zelf downloaden en invullen van de website van de belastingdienst. Het is ook in het Spaans beschikbaar. Als je tenslotte in Spanje belasting betaalt, kan je dat aantonen met de certificado de residencia fiscal. Voor meer informatie, klik hier.

Je kan hier overigens niet mee sjoemelen. Zoals we verderop zullen zien controleren de Spaanse, Belgische en Nederlandse belastingdiensten elkaars gegevens.

Schijnemigratie

Een schijnemigratie is een voorgewende emigratie om de belastingen te ontduiken. Als je binnen een jaar terugkeert naar Nederland, gaat de Nederlandse belastingdienst ervan uit dat je nooit weg bent geweest. Ze zullen er dan alles aan doen om je al je belastingen over die periode in Nederland te laten betalen. De bewijslast dat je wel degelijk bijna een jaar weg bent geweest, ligt dan bij jou.

Ley Beckham

Er bestaat een uitzonderingsregeling op de verplichting fiscaal resident te worden, de zogenaamde Ley Beckham, vernoemd naar de voetballer. Deze is speciaal bedoeld voor nieuwe expats die boven modaal verdienen, en die redenen hebben om geen fiscaal resident in Spanje te willen zijn. Als zij gebruik maken van deze regeling, krijgen ze een aantal vrijstellingen.

Als je hier meer over wilt weten, lees dan ook ons artikel: Ley Beckham: een regeling om minder inkomstenbelasting te betalen.

Fiscaal resident vs residencia

In dit artikel hebben we besproken dat ingeschreven staan als buitenlandse inwoner (in de volksmond heet dit dat je de residencia hebt), niet hetzelfde is als fiscaal resident zijn. De residencia heeft te maken met je verblijfsstatus, terwijl fiscaal residentschap te maken heeft met de verplichting belasting af te dragen.

Dat gezegd zijnde, op het moment dat je je inschrijft als buitenlandse inwoner (“de residencia aanvraagt”), ben je ook bekend bij de belastingdienst (het agencia tributaria van het ministerie van financiën, hacienda). De belastingdienst gaat er vanaf dat moment ook vanuit dat  je belastingplichtig bent.

De bewijslast hierbij is omgekeerd. Als blijkt dat je niet belastingplichtig bent, is het aan jou om dit aan te tonen. Je kan dan dus bijvoorbeeld aantonen minder dan 183 dagen in Spanje te zijn geweest. Dat kan aan de hand van vliegtuigtickets, facturen van overnachtingen elders, maar bijvoorbeeld ook door middel van je water- of electriciteitsrekening van je woning in Spanje, waar uit blijkt dat er geen verbruik was en dat je er dus niet verbleef.

Inschrijven bij de belastingdienst

Zoals hierboven al is gezegd, normaal gesproken geeft de Policía Nacional je gegevens door aan de Agencia Tributaria als je de certificado de registro aanvraagt (de “residencia“). In sommige gevallen gaat dit niet helemaal goed. Bijvoorbeeld omdat je het certificado de registro niet aaan hebt gevraagd. In dat geval moet je jezelf nog inschrijven. Dat doe je dan door middel van formulier modelo 030 van de belastingdienst.

Wat betekent het om fiscaal inwoner van Spanje te zijn?

Nu duidelijk is wanneer je belastingplichtig bent in Spanje, is het tijd om te kijken naar wat dat dan precies inhoudt.

Er zijn natuurlijk belastingen die iedereen moet betalen, ongeacht hun fiscale woonplaats, bijvoorbeeld BTW (IVA) als je op vakantie in Spanje wat koopt.

Het belangrijkste voorbeeld van belastingen die iedereen betaalt, ongeacht hun fiscale woonplaats, zijn degene die met onroerend goed te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan IBI (de gemeentelijke onroerendgoedbelasting) en de afvalbelasting die volledig gelijk zijn voor een fiscaal resident en voor mensen met een tweede woning in Spanje.

Ook betalen beide groepen belastingen op de aan- en verkoop van vastgoed, hoewel er hier wel een verschil bestaat tussen de aanslag die fiscaal residenten krijgen, en die van niet-residenten. En beide groepen betalen ook de impuestos sobre patrimonio, of vermogensbelasting, als het bezit in Spanje meer waard is dan €700.000 (in Catalonië €500.000). Net als bij de belastingen op aan- en verkoop bestaat er hier een verschil tussen fiscaal residenten en no residentes waar we hieronder wat verder op in zullen gaan.

Het fiscaal residentschap houdt in eerste instantie in dat je in Spanje belasting betaalt over al je inkomsten wereldwijd. Dit is de IRPF, impuestos sobre la renta de personas físicas. Hieronder zullen we ook kort ingaan op de vermogensbelasting, die beide groepen betalen maar waarvoor de aanslag anders is.

IRPF

Inkomstenbelasting in Spanje is een progressieve belasting. Dat betekent dat hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting dat je moet betalen. De hoogte van de IRPF kan verschillen per regio. Het bestaat uit een nationaal deel, een percentage dat vast wordt gesteld door de regering in Madrid, en een regionaal deel, een percentage dat de regio’s zelf vast mogen stellen. Het is de overheid in Madrid die de belasting int, en vervolgens wordt het regionale deel aan de regio’s teruggegeven.

De onderdrempel van de IRPF is €22.000 inkomsten in een heel kalenderjaar als je slechts een bron van inkomsten hebt, en €14.000 als je meerdere bronnen van inkomsten hebt. Onder deze bedragen hoef je geen aangifte te doen. Toch is het beter dan ook aangifte te doen, waarvan de uitkomst zal zijn dat je niet hoeft te betalen. Het kan namelijk zo zijn dat je voor een totaal andere administratieve procedure jaren later nog de belastingaangifte moet kunnen overleggen.

Dankzij de eerder genoemde dubbelbelastingverdragen betaal je slechts in een land inkomstenbelasting. Maar let op: deze belasting geldt niet alleen voor inkomsten uit arbeid. Als je bijvoorbeeld een pensioen of een uitkering ontvangt in Nederland of België, moet je daar ook belasting over betalen. Sinds 2015 geven Nederland, België en Spanje deze informatie bovendien actief aan elkaar door. Denk dus niet dat het wel los zal lopen, en dat je er wel mee weg zal komen als je het niet doet.

Ook valt vermogenswinstbelasting onder de IRPF, dus winst uit de verkoop van bepaalde bezittingen.

In ons artikel Aangifte doen voor de inkomstenbelasting (IRPF) in Spanje, best makkelijk lees je alles over de IRPF.

IP

De vermogensbelasting of Impuesto sobre el patrimonio (letterlijk: erfgoedbelasting) heet afgekort IP. Deze moet iedereen betalen die vermogen bezit in Spanje (voor niet-residenten gaat het dan voornamelijk om vastgoed) van een waarde van meer dan €700.000. In Catalonië ligt deze grens op €500.000 euro.

Fiscaal residenten mogen hier een bonificatie van €300.000 bij optellen als ze hun hoofdwoning in Spanje in eigen bezit hebben. Voor hen ligt het belastingvrije vermogen dus aanmerkelijk hoger.

Deze bedragen zijn per persoon. Voor een echtpaar dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, is het belastingvrije vermogen dus twee keer zo hoog.

Aandachtspunten belastingen Spanje

Als je het Nederlandse of Belgische belastingsysteem gewend bent, heeft het Spaanse systeem een aantal aspecten waar je op moet letten.

Om te beginnen ontvang je in Spanje niet automatisch een aanslag thuis. Het is de verantwoordelijkheid van de belastingbetaler zelf om het belastingformulier op te halen. Je kan het krijgen in kantoren van het Agencia Tributaria en downloaden van de website. De meeste informatie is dan al ingevuld, maar loop de aangifte zeker nog eens na. Vooral aftrekposten zijn vaak niet automatisch ingevuld.

Voor de inkomstenbelasting IRPF heb je tot 30 juni de tijd om de aangifte over het voorafgaande jaar in te dienen. De enige bevestiging die je krijgt dat je het hebt ingediend, is een kopietje van de definitieve aangifte. Dit heet het borrador. Als later een heel andere instantie je vraagt aan te tonen dat je netjes je belasting hebt betaald, gebruik je daar dit document voor. Doe dus ook aangifte als je weet dat je niets hoeft te betalen, om dit document te verkrijgen.

De belastingdienst int het te betalen bedrag met een automatische incasso, in twee delen. Het eerste deel is 60% van het bedrag en wordt op 1 juni van je rekening afgeschreven. De rest innen ze in de eerste week van januari. Let er dus op dat je op die momenten voldoende saldo op je rekening hebt.

Het is raadzaam om in ieder geval de eerste keer je belastingen te laten doen door een gestor, al helemaal als je inkomsten hebt uit het buitenland. De aangifte is complex, en ook al zijn sommige velden al ingevuld, er ontbreken altijd de nodige gegevens waar soms complexe berekeningen voor nodig zijn.

Belastingontduiking

Een paar decennia geleden was Spanje nog een waar paradijs voor belastingontduikers. Men deed er geen aangifte, of in ieder geval niet van alles. Bovendien waren de belastingen er erg laag. Veel mensen gingen dan ook in Spanje wonen om de fiscus in eigen land te ontwijken. 

Hoewel dit lakse imago nog altijd aan het land kleeft, is het tegenwoordig helemaal anders. Verregaande automatisering heeft ervoor gezorgd dat ongeregeldheden vroeg of laat aan het licht komen. Bovendien zijn een aantal bekende artiesten en voetballers als voorbeeld gesteld en stevig aangepakt voor belastingontduiking, waaronder Messi.

Vandaag de dag werken de belastingdiensten van Spanje, België en Nederand nauw samen. Ze wisselen actief informatie uit over elkaars onderdanen. Vroeg of laat zullen ze je dus ontdekken als je bijvoorbeeld met zwart geld een huis in Spanje koopt of op een andere manier de belastingen probeert te ontduiken.

Daarnaast zijn de Spaanse belastingtarieven niet zo heel veel lager meer dan die in België of Nederland.

Al met al is Spanje dus niet meer het belastingsparadijs dat het ooit was.

De verjaringstermijn is vijf jaar. Dat is de tijd die hacienda, het ministerie van financiën, heeft om je alsnog aan te slaan voor een bepaalde belasting waarvoor je geen aangifte hebt gedaan.

Verdere vragen? Ondersteuning nodig?

Voor verdere vragen of opmerkingen over de residencia fiscal kan je ons contacteren op info@yourcatalancontact.com.

Maar ook als je graag op de hoogte wilt blijven van onze laatste artikelen over de Spaanse bureaucratie, kan je je opgeven voor onze nieuwsbrief, en onze facebookpagina volgen natuurlijk.

Begeleiding bij de aanvraag van de residencia nodig?

Knettergek van de Spaanse bureaucratie? Klaar met al die regeltjes en voorwaarden? Kan je geen formulier meer zien? Geen paniek!

Wij van yourcatalancontact kunnen grotendeels het proces van aanvragen van je overnemen. We bereiden het volledige dossier voor, controleren alle documenten en maken de afspraak bij de Policía Nacional, zodat je er alleen nog maar naartoe hoeft te gaan om de aanvraag af te ronden!

Klik op de afbeelding, of klik hier voor meer informatie.

36 thoughts on “Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg

 • jerry van de Wetering

  Goededag,

  Wat ik mis in dit stuk ( of het moet al ooit in een ander stuk zijn vermeld) is het feit dat als men in Spanje kan bewijzen dat men meer dan 65 % is afgekeurd men dan geen loonbelasting behoeft te betalen. Men moet dit wel aan kunnen tonen.

  Groetjes,
  Jerry van e Wetering

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jerry,

   Bedankt voor je reactie. Dit hadden we ook niet al eerder in een ander stuk geschreven. Ik ben wel van plan om in de toekomst te gaan schrijven over arbeidsongeschiktheid, maar tot nu toe had ik me er niet in verdiept. Bedankt voor dit stukje aanvullende informatie bij dit artikel!

   Maarten

  • Bert

   Hallo Jerry,
   Zit momenteel in de zelfde situatie, wil recident worden met wia uitkering, kun je me tips/advies geven hoe hier mee om te gaan
   Groet,
   Bert

  • Jan Willemsen

   Jerry, volgens mij bedoel je niet 65% afgekeurd maar 65% ‘invalide’. In Nederland kent men geen invaliditeitspercentage maar alleen een arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis daar van wordt je (deels) arbeidsongeschikt verklaart/ afgekeurd.

   Maar in Spanje heb je daar – zo is onze ervaring – helemaal niets aan. Het invaliditeitspercentage moet hier in Alicante door een eigen tribunaal worden vastgesteld. En van dat proces, dat zo’n 1,5/2 jaar duurt, lezen alleen al wordt je nog zieker.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Martin,

   Bedankt voor je bericht.

   Voor gepensioneerden geldt deze regeling inderdaad ook, maar voor mensen die af zijn gekeurd moet ik dit nog uitzoeken. Zie ook het commentaar van Jerry hierboven: als het klopt wat hij zegt, kan je je arbeidsongeschiktheid in Spanje laten erkennen, en dan ben je vrijgesteld van inkomstenbelasting.

   Ik ga dit uitzoeken en laat het je nog weten.

   Maarten

 • Irma

  Hallo, ik zie dat je voor vermogen best een hoge vrijstelling hebt per persoon. Maar ik mis dat je wel je vermogen boven de 50.000 euro moet opgeven ook al hoef je onder de 700.000 euro geen belasting te betalen. Ik heb ergens anders gelezen dat je dan een model 710 moet invullen. Klopt dit?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Irma,

   Nee, dat klopt niet. Je hoeft pas aangifte te doen op het moment dat je belasting moet betalen. Dus afhankelijk van je vrijstellingen en je situatie is dat vanaf €400.000 (Aragón) of meer. Pas als het geheel van je vermogen boven de 2.000.000 uitkomt, moet je aangifte doen, ook al ben je vrijgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval in Madrid, waar er geen drempel bestaat voor de vermogensbelasting en iedereen feitelijk is vrijgesteld. Daar moet je aangifte doen als je vermogen boven de €2.000.000 is, ook al hoeft je niet te betalen.

   Mag ik vragen hoe je bij die €50.000 euro komt? Misschien heeft dat te maken met een andere belasting of zoiets.

 • Carine Engelmoer

  Dag Maarten,

  Ik ben ook erg benieuwd naar de fiscale voordelen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland.

  Nog een vraagje: als ik in een jaar minder dan 183 dagen in Spanje verbleef maar wel al een huis hier kocht moet ik dan voor dat jaar aangifte doen van de Spaanse woning in Spanje als niet resident? En geldt dat dan over de periode aankoop tot eind kalenderjaar of tot moment dat ik resident werd?

  Groet,

  Carine

  • Maarten Rinsema

   Hallo Carine,

   Bedankt voor je bericht.

   Over vastgoed betaal je altijd belasting in het land waar het vastgoed zich bevindt. Voor dat jaar dat je in Spanje woonde maar nog geen fiscaal resident was, moet je dus inderdaadd voor het huis IRNR betalen, de belastingen voor niet residenten, die geheven wordt over de fictieve huurinkomsten (een soort huurwaardeforfait dus). Dat geldt in dit geval tot het einde van het kalenderjaar, omdat de belastingen altijd over de periode van een kalenderjaar gaan. In dat hele kalenderjaar was je nog geen fiscaal resident, ook al had je al wel de residentie, en dus moet je ook over dat hele jaar aangifte doen voor IRNR en niet voor IRPF (inkomstenbelasting voor residenten).

 • Delma Laloy

  Dag maarten ,
  Ik woon nog steeds in azie en denk eraan om binnenkort naar spanje te verhuizen .
  Ik heb een bruto pensioen van 1250 euro . Hoeveel belastingen zou ik moeten betalen op deze inkomsten .
  Dank u wel , ik geraak er niet uit ..
  Gegroet ,
  Delma.

 • Gérard

  Hallo Maarten.
  Ik wil ook graag op de hoogte worden gehouden als dat mogelijk is.
  Ben ook helemaal arbeidsongeschiktheid en heb uitkering van UWV.
  Ben nu 2.5 jaar in Spanje en heb vorig jaar gewoon belasting betaald in Spanje, mijn boekhouder heb ik aangegeven dat ik helemaal arbeidsongeschiktheid ben maar hij vertelde dat ik gewoon belasting moet betalen in Spanje.
  Ik had namelijk ook begrepen dat als je volledig arbeidsongeschiktheid bent dat je geen belasting betaald in Spanje.
  Vriendelijke groet.
  Gérard.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Gérard,

   Buitenlandse arbeidsongeschiktheid wordt niet herkend in Spanje. Als je vrijstelling of korting wilt krijgen op basis van je arbeidsongeschiktheid, moet je je in Spanje opnieuw laten keuren. Let op: dit kan tot gevolg hebben dat je niet voor 100% af wordt gekeurd, en dus weer zult moeten werken. Ik weet dat dit voor Belgen een groot probleem kan zijn, maar ik raad je als Nederlander ook aan je daarover te informeren bij het UWV.

 • Simon

  Beste,

  Volgende is mijn situatie: ik heb in 2022 minder als 183 dagen voor een Spaans bedrijf gewerkt in Spanje, maar mijn domicilie is altijd in België blijven staan. Ik heb ook niet meer als 22.000,00 euro verdiend in Spanje en dit inkomen kwam allemaal uit arbeid.
  Moet ik dan een aangifte indienen voor inkomstenjaar 2022 in Spanje?

  Alvast bedankt.

 • Arlette

  Mijn man heeft een fiscaal woonattest nodig voor de FED – belastingen in België. Waar in Alicante kunnen we dit aanvragen ? Onze gestor is er al van in februari mee bezig en ze geraakt er (volgens haar zeggen) maar niet aan. Het dringt want in België is hun geduld ver op.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Arlette,

   het is nochtans zeer eenvoudig. Je kunt het zelf ook aanvragen, online als je cl@ve hebt of een certificado digital, of anders in een kantoor van de agencia tributaria.

   Op deze pagina vind je meer informatie.

 • Jane

  Hai, wat een informatieve website hebben jullie, complimenten. Ik heb een vraag namens mijn dochter over Spaanse belastingen. Zij werkt en woont vanaf 1 december 2022 in Spanje, is hier ook ingeschreven en uitgeschreven in NL. Ze heeft over 2022 nog belastingopgave in NL gedaan. In dec 22 verdiende ze € 5000 bruto. De eerste 6 maanden (vanaf 1 dec 22) is ze aangemerkt door haar bedrijf als ‘geen tax resident’ en betaalde ze 19%, inmiddels is ze overgegaan op een special tax regime en betaalt ze 24%. Ze heeft geen eigen bezit in Spanje en rond de € 100.000 spaargeld.
  Onze vraag: Is zij een fiscaal resident? Is zij in Spanje VERPLICHT om belastingaangifte te doen, of mag je zelf weten of je aangifte doet? Als ze verplicht is, over welk jaar voor het eerst? Dank alvast voor een antwoord op mijn vraag!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jane,

   Het enige waar het antwoord van je vraag vanaf hangt, is of je dochter gebruik maakt van de Beckham law. Waarschijnlijk is dat niet zo, want dat had ze zelf aan moeten vragen.

   Is dat niet zo, dan is je dochter over 2023 belastingplichtig in Spanje, en moet zij in het voorjaar van 2024 aangifte doen over haar inkomen.

   De kans bestaat overigens dat ze over haar spaargeld ook vermogensbelasting moet betalen. Daar moet vóór volgend jaar 31 januari aangifte van doen.

   Ik ben bezig een samenwerking op poten te zetten met een Spaanse belastingadviseur die aangiftes kan verzorgen. Als dat eenmaal rond is, zal ik daarvan middels de mailinglijst melding van doen, zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is contact met ons op kan nemen.

 • Wou even een compliment geven over jullie site.

  Absolutly fabulous.

  Heb alle procedures voor Spanje doorgelopen en alles wat jullie beweren lijkt goed te klopen. Dit in tegenstelling tot andere keyboard wizards.

  Keep up the good work!

 • Jacqueline leunk

  Ik lees in jullie artikel als je inkomen niet hoger is dan 22.000 euro bruto per jaar .je geen belasting hoeft te betalen in Spanje .Ik heb een w.a.o uitkering die 20.000 euro bruto is per jr .
  Moet ik toch aangifte doen en wanneer ik ben in july 2023 In Spanje komen wonen .
  Grt jacqueline

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jacqueline,

   je moet wel aangifte doen, en daar komt zelfs een bedrag uitrollen waarvoor je aangeslagen zou worden, maar elders op de aangifte staat dat je vrijgesteld bent van betaling.

 • Anne Vermeulen

  ik woon al 44 jaar in Spanje, en werkte vanaf 1985 voor een Spaans bedrijf. Ik was belastingsvrij vanaf 1992 daar ik in rolstoel terecht kwam en een invaliditeitsuitkering kreeg (69 % invaliditeit) Ik kreeg van 2019 mijn pensioen uit Belgie, en deed hier in Spanje mijn belastingsaangifte van mijn Spaans pensioen samen met pensioen uit België, In Belgie stuurde men me naar wetsdokter hier op Mallorca om ook in België hetzelfde percent invaliditeit te hebben, Een vriendin van mij echter die in Italie woont geeft haar pensioen uit Italië in Italë aan en haar Belgisch pensioen in Belgie en vertelt me dat ze op een Belgisch pensioen van 13 x 900 euro haast 4000 belastingen betaalt
  Ben ik fout bezig, ik liet belastingen berekenen via een plaatselijke gestoria en wegens mijn invalidtietspercentage betaal ik niets. Die vriendin van me is ook invalide (67 %) vastgesteld in Italie maar in België nog niet. Het lijkt me vreemd dat men belastingen betaalt in het land waar men niet verblijft
  Met vriendelijke groetjes

  Anne Vermeulen

  • Maarten Rinsema

   Hallo Anne,

   Het betalen van belastingen over een pensioen is afhankelijk van het type pensioen. In de meeste gevallen betaal je inderdaad in het land waar je gedomicilieerd bent, zoals jij doet. Echter, bijvoorbeeld een ambtenarenpensioen wordt altijd belast in het land waar het uitgekeerd wordt.

   Ik ken niet alle details van jouw situatie, maar als ik dit zo lees, doe je precies het juiste. Hoe het verder in Italië, en tussen België en Italië is geregeld, dat weet ik niet.

 • Edwin

  Buenas Dias,

  Ik vraag mij of Spanje ook dezelfde regelgeving hanteert met betrekking tot vrijwilligersvergoeding. In Nederland mag je 1800 euro per jaar belastingvrij ontvangen voor vrijwilligers werk, dit wordt dus niet meegeteld bij je inkomen. Is dat in Spanje ook zo, stel je bent resident en doet naast jou pensioen nog vrijwilligerswerk is dat in Spanje dan ook onbelast?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Edwin,

   Zo’n regeling bestaat in Spanje niet. Als je geld ontvangt in ruil voor vrijwilligerswerk, dan wordt het in Spanje niet meer als vrijwilligerswerk gezien en moet je er belasting over betalen. Hier bestaat geen onderdrempel voor zoals in Nederland. Je kan enkel kosten die je zelf hebt gemaakt of voorgeschoten van de vrijwilligersinstantie terug ontvangen, en daarvoor moet de instantie een BTW-factuur kunnen overleggen bij een inspectie.

 • Hans Jansen

  Buenos dias,

  Mijn complimenten voor jullie website, het geeft zeer veel info. die je nodig hebt bij het voorbereiden op een emigratie,maar ook nuttige info. als je al in Spanje woont.

  Ik heb op jullie site gelezen dat : (hieronder de tekst)

  Als je in Spanje woont, maar in loondienst bent van een bedrijf buiten Spanje, dien je je nog steeds in te schrijven bij de Seguridad Social. In die situatie is je werkgever verplicht zich ook in te schrijven als “niet-residentiële werkgever” en jouw sociale premies in Spanje af te dragen, in plaats van in het land waar de zetel van het bedrijf zich bevindt. Let op: dit betekent ook dat je geen recht (meer) hebt op sociale voorzieningen van het land waar de werkgever gevestigd is. Dit kan leiden tot een pensioengat.

  Mijn vraag is: waar kan ik meer info. vinden over dat een werkgever zich in moet schrijven als”niet residentiële werkgever”.

  Saludos,

  Hans Jansen

  • Maarten Rinsema

   Hallo Hans,

   De niet-residentiële werkgever moet zich zo inschrijven bij de belastingen en bij de seguridad social. Ik stuur je even een mailtje.

 • Hans

  Hallo, ik heb een vraag.
  Kun je in Spanje ook aangemerkt worden als fiscaal resident wanneer je een stacaravan op een camping hebt? Dus kun nje op die basis worden ingeschreven? Ik heb gehoord dat dit mogelijk is.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Hans,

   Voor fiscaal resident moet je resident zijn in Spanje. Daarvoor moet je ingeschreven staan bij de gemeente. Dit vinden de meeste campings niet goed, omdat er volgens de campingvergunning meestal niemand permanent op de camping mag wonen. Je kunt dit dus het beste navragen bij de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *