Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg

Als je voor langere tijd of definitief in Spanje woont en er je belastingen gaat betalen, krijg je de status van fiscaal resident. Dit is wat anders dan de “residencia” hebben, het certificado de registro. In dit artikel bespreken we het verschil tussen die twee.

fiscaal resident Spanje

Wanneer ben je fiscaal resident in Spanje?

In 1992 ging de huidige Spaanse belastingwet van kracht. Hierin is ook geregeld wanneer je belasting moet betalen in Spanje. Doorslaggevend hierbij is of je in een kalenderjaar meer wèl, dan niet in Spanje hebt gewoond. Met andere woorden, als je 183 dagen in een kalenderjaar, of meer, in Spanje hebt gewoond, ben je er belastingplichtig. Die dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Daarnaast ben je belastingplichtig in Spanje als de kern van je financiële belangen zich in het land bevindt. Dit betekent dat als je de 183 dagen niet haalt omdat je veel op reis bent, maar je werkt bijvoorbeeld voor een Spaans bedrijf met uitsluitend vestigingen in Spanje, je er toch belasting af moet dragen.

Ook ben je ook belastingplichtig als je partner (met wie je een officiëel verbond aan bent gegaan) en/of minderjarige kinderen permanent in Spanje wonen. En tenslotte worden er nog een aantal andere factoren bekeken, zoals waar je permanente woning is en waar je ingeschreven bent, waar ben je verzekerd, waar ga je naar de dokter en waar neem je deel aan het sociale leven.

Onduidelijkheid over fiscale residentie

Het kan natuurlijk zijn dat je om wat voor reden dan ook in Spanje aangemerkt wordt als fiscaal resident voor een bepaald kalenderjaar, en tijdens hetzelfde jaar nog belastingplichtig was in Nederland of België. De kans hierop is overigens erg klein. Nederland en België hanteren namelijk erg strenge voorwaarden om iemand als fiscaal resident aan te merken. Als je voldoet aan de voorwaarden om in Spanje fiscaal resident te zijn, is de kans niet zo groot dat je in Nederland of België ook voldoet aan de voorwaarden die daar gelden.

Voor het geval zich dit toch voordoet, zijn er tussen Spanje enerzijds en Nederland en België anderzijds dubbele belastingverdragen gesloten. Deze verdragen voorkomen dat je twee keer belasting betaalt voor hetzelfde. Eerst kijkt men in welk land je vast woont of voor lange termijn een woning aanhoudt. Is dit in beide landen, dan kijkt men waar je de meeste economische en persoonlijke belangen hebt.

Fiscaal woonplaatsattest

Als dan duidelijk is waar je uiteindelijk fiscaal resident bent, vraag je bij de belastingdienst in het land waar je belasting betaalt een certificaat op van fiscaal residentschap, en dat lever je dan weer in bij de belastingdienst van het land waar je geen belasting betaalt, maar wel aan bent geslagen.

Als je fiscaal resident in België bent, heb je daarvoor een “Fiscaal woonplaatsattest” van de FOD Financiën nodig (meer informatie, zie hier). Fiscale residentie in Nederland toon je aan met een “inkomensverklaring kwalificerend buitenlands belastingplichtige” van de belastingdienst (voor meer informatie, klik hier). Dit laatste document kan je zelf downloaden en invullen van de website van de belastingdienst. Het is ook in het Spaans beschikbaar. Als je tenslotte in Spanje belasting betaalt, kan je dat aantonen met de certificado de residencia fiscal. Voor meer informatie, klik hier.

Je kan hier overigens niet mee sjoemelen. Zoals we verderop zullen zien controleren de Spaanse, Belgische en Nederlandse belastingdiensten elkaars gegevens.

Schijnemigratie

Een schijnemigratie is een voorgewende emigratie om de belastingen te ontduiken. Als je binnen een jaar terugkeert naar Nederland, gaat de Nederlandse belastingdienst ervan uit dat je nooit weg bent geweest. Ze zullen er dan alles aan doen om je al je belastingen over die periode in Nederland te laten betalen. De bewijslast dat je wel degelijk bijna een jaar weg bent geweest, ligt dan bij jou.

Ley Beckham

Er bestaat een uitzonderingsregeling op de verplichting fiscaal resident te worden, de zogenaamde Ley Beckham, vernoemd naar de voetballer. Deze is speciaal bedoeld voor nieuwe expats die boven modaal verdienen, en die redenen hebben om geen fiscaal resident in Spanje te willen zijn. Als zij gebruik maken van deze regeling, krijgen ze een aantal vrijstellingen.

Als je hier meer over wilt weten, lees dan ook ons artikel: Ley Beckham: een regeling om minder inkomstenbelasting te betalen.

Fiscaal resident vs residencia

In dit artikel hebben we besproken dat ingeschreven staan als buitenlandse inwoner (in de volksmond heet dit dat je de residencia hebt), niet hetzelfde is als fiscaal resident zijn. De residencia heeft te maken met je verblijfsstatus, terwijl fiscaal residentschap te maken heeft met de verplichting belasting af te dragen.

Dat gezegd zijnde, op het moment dat je je inschrijft als buitenlandse inwoner (“de residencia aanvraagt”), ben je ook bekend bij de belastingdienst (het agencia tributaria van het ministerie van financiën, hacienda). De belastingdienst gaat er vanaf dat moment ook vanuit dat  je belastingplichtig bent.

De bewijslast hierbij is omgekeerd. Als blijkt dat je niet belastingplichtig bent, is het aan jou om dit aan te tonen. Je kan dan dus bijvoorbeeld aantonen minder dan 183 dagen in Spanje te zijn geweest. Dat kan aan de hand van vliegtuigtickets, facturen van overnachtingen elders, maar bijvoorbeeld ook door middel van je water- of electriciteitsrekening van je woning in Spanje, waar uit blijkt dat er geen verbruik was en dat je er dus niet verbleef.

Wil je zelf je NIE en je residencia regelen, maar loop je vast tijdens de procedure?

In onze startersgids NIE, residencia, burgerlijke stand, consulaat en verkiezingen laten we overzichtelijk zien hoe je de nodige formulieren moet invullen, hoe je de afspraak maakt, welke documenten je mee moet nemen en hoe je de afspraak zo soepel mogelijk laat verlopen.

Wat betekent het om fiscaal inwoner van Spanje te zijn?

Nu duidelijk is wanneer je belastingplichtig bent in Spanje, is het tijd om te kijken naar wat dat dan precies inhoudt.

Er zijn natuurlijk belastingen die iedereen moet betalen, ongeacht hun fiscale woonplaats, bijvoorbeeld BTW (IVA) als je op vakantie in Spanje wat koopt.

Het belangrijkste voorbeeld van belastingen die iedereen betaalt, ongeacht hun fiscale woonplaats, zijn degene die met onroerend goed te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan IBI (de gemeentelijke onroerendgoedbelasting) en de afvalbelasting die volledig gelijk zijn voor een fiscaal resident en voor mensen met een tweede woning in Spanje.

Ook betalen beide groepen belastingen op de aan- en verkoop van vastgoed, hoewel er hier wel een verschil bestaat tussen de aanslag die fiscaal residenten krijgen, en die van niet-residenten. En beide groepen betalen ook de impuestos sobre patrimonio, of vermogensbelasting, als het bezit in Spanje meer waard is dan €700.000 (in Catalonië €500.000). Net als bij de belastingen op aan- en verkoop bestaat er hier een verschil tussen fiscaal residenten en no residentes waar we hieronder wat verder op in zullen gaan.

Het fiscaal residentschap houdt in eerste instantie in dat je in Spanje belasting betaalt over al je inkomsten wereldwijd. Dit is de IRPF, impuestos sobre la renta de personas físicas. Hieronder zullen we ook kort ingaan op de vermogensbelasting, die beide groepen betalen maar waarvoor de aanslag anders is.

IRPF

Inkomstenbelasting in Spanje is een progressieve belasting. Dat betekent dat hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting dat je moet betalen. De hoogte van de IRPF kan verschillen per regio. Het bestaat uit een nationaal deel, een percentage dat vast wordt gesteld door de regering in Madrid, en een regionaal deel, een percentage dat de regio’s zelf vast mogen stellen. Het is de overheid in Madrid die de belasting int, en vervolgens wordt het regionale deel aan de regio’s teruggegeven.

De onderdrempel van de IRPF is €22.000 inkomsten in een heel kalenderjaar als je slechts een bron van inkomsten hebt, en €14.000 als je meerdere bronnen van inkomsten hebt. Onder deze bedragen hoef je geen aangifte te doen. Toch is het beter dan ook aangifte te doen, waarvan de uitkomst zal zijn dat je niet hoeft te betalen. Het kan namelijk zo zijn dat je voor een totaal andere administratieve procedure jaren later nog de belastingaangifte moet kunnen overleggen.

Dankzij de eerder genoemde dubbelbelastingverdragen betaal je slechts in een land inkomstenbelasting. Maar let op: deze belasting geldt niet alleen voor inkomsten uit arbeid. Als je bijvoorbeeld een pensioen of een uitkering ontvangt in Nederland of België, moet je daar ook belasting over betalen. Sinds 2015 geven Nederland, België en Spanje deze informatie bovendien actief aan elkaar door. Denk dus niet dat het wel los zal lopen, en dat je er wel mee weg zal komen als je het niet doet.

Ook valt vermogenswinstbelasting onder de IRPF, dus winst uit de verkoop van bepaalde bezittingen.

In dit artikel lees je alles over de IRPF.

IP

De vermogensbelasting of Impuesto sobre el patrimonio (letterlijk: erfgoedbelasting) heet afgekort IP. Deze moet iedereen betalen die vermogen bezit in Spanje (voor niet-residenten gaat het dan voornamelijk om vastgoed) van een waarde van meer dan €700.000. In Catalonië ligt deze grens op €500.000 euro.

Fiscaal residenten mogen hier een bonificatie van €300.000 bij optellen als ze hun hoofdwoning in Spanje in eigen bezit hebben. Voor hen ligt het belastingvrije vermogen dus aanmerkelijk hoger.

Deze bedragen zijn per persoon. Voor een echtpaar dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, is het belastingvrije vermogen dus twee keer zo hoog.

Aandachtspunten belastingen Spanje

Als je het Nederlandse of Belgische belastingsysteem gewend bent, heeft het Spaanse systeem een aantal aspecten waar je op moet letten.

Om te beginnen ontvang je in Spanje niet automatisch een aanslag thuis. Het is de verantwoordelijkheid van de belastingbetaler zelf om het belastingformulier op te halen. Je kan het krijgen in kantoren van het Agencia Tributaria en downloaden van de website. De meeste informatie is dan al ingevuld, maar loop de aangifte zeker nog eens na. Vooral aftrekposten zijn vaak niet automatisch ingevuld.

Voor de inkomstenbelasting IRPF heb je tot 30 juni de tijd om de aangifte over het voorafgaande jaar in te dienen. De enige bevestiging die je krijgt dat je het hebt ingediend, is een kopietje van de definitieve aangifte. Dit heet het borrador. Als later een heel andere instantie je vraagt aan te tonen dat je netjes je belasting hebt betaald, gebruik je daar dit document voor. Doe dus ook aangifte als je weet dat je niets hoeft te betalen, om dit document te verkrijgen.

De belastingdienst int het te betalen bedrag met een automatische incasso, in twee delen. Het eerste deel is 60% van het bedrag en wordt op 1 juni van je rekening afgeschreven. De rest innen ze in de eerste week van januari. Let er dus op dat je op die momenten voldoende saldo op je rekening hebt.

Het is raadzaam om in ieder geval de eerste keer je belastingen te laten doen door een gestor, al helemaal als je inkomsten hebt uit het buitenland. De aangifte is complex, en ook al zijn sommige velden al ingevuld, er ontbreken altijd de nodige gegevens waar soms complexe berekeningen voor nodig zijn.

Belastingontduiking

Een paar decennia geleden was Spanje nog een waar paradijs voor belastingontduikers. Men deed er geen aangifte, of in ieder geval niet van alles. Bovendien waren de belastingen er erg laag. Veel mensen gingen dan ook in Spanje wonen om de fiscus in eigen land te ontwijken. 

Hoewel dit lakse imago nog altijd aan het land kleeft, is het tegenwoordig helemaal anders. Verregaande automatisering heeft ervoor gezorgd dat ongeregeldheden vroeg of laat aan het licht komen. Bovendien zijn een aantal bekende artiesten en voetballers als voorbeeld gesteld en stevig aangepakt voor belastingontduiking, waaronder Messi.

Vandaag de dag werken de belastingdiensten van Spanje, België en Nederand nauw samen. Ze wisselen actief informatie uit over elkaars onderdanen. Vroeg of laat zullen ze je dus ontdekken als je bijvoorbeeld met zwart geld een huis in Spanje koopt of op een andere manier de belastingen probeert te ontduiken.

Daarnaast zijn de Spaanse belastingtarieven niet zo heel veel lager meer dan die in België of Nederland.

Al met al is Spanje dus niet meer het belastingsparadijs dat het ooit was.

De verjaringstermijn is vijf jaar. Dat is de tijd die hacienda, het ministerie van financiën, heeft om je alsnog aan te slaan voor een bepaalde belasting waarvoor je geen aangifte hebt gedaan.

Verdere vragen? Ondersteuning nodig?

Voor verdere vragen of opmerkingen over de residencia fiscal kan je ons contacteren op info@yourcatalancontact.com.

Maar ook als je graag op de hoogte wilt blijven van onze laatste artikelen over de Spaanse bureaucratie, kan je je opgeven voor onze nieuwsbrief, en onze facebookpagina volgen natuurlijk.

Begeleiding bij de aanvraag van de residencia nodig?

Knettergek van de Spaanse bureaucratie? Klaar met al die regeltjes en voorwaarden? Kan je geen formulier meer zien? Geen paniek!

Wij van yourcatalancontact kunnen grotendeels het proces van aanvragen van je overnemen. We bereiden het volledige dossier voor, controleren alle documenten en maken de afspraak bij de Policía Nacional, zodat je er alleen nog maar naartoe hoeft te gaan om de aanvraag af te ronden!

Klik op de afbeelding, of klik hier voor meer informatie.

66 thoughts on “Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg

 • jerry van de Wetering

  Goededag,

  Wat ik mis in dit stuk ( of het moet al ooit in een ander stuk zijn vermeld) is het feit dat als men in Spanje kan bewijzen dat men meer dan 65 % is afgekeurd men dan geen loonbelasting behoeft te betalen. Men moet dit wel aan kunnen tonen.

  Groetjes,
  Jerry van e Wetering

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jerry,

   Bedankt voor je reactie. Dit hadden we ook niet al eerder in een ander stuk geschreven. Ik ben wel van plan om in de toekomst te gaan schrijven over arbeidsongeschiktheid, maar tot nu toe had ik me er niet in verdiept. Bedankt voor dit stukje aanvullende informatie bij dit artikel!

   Maarten

   • John Masolijn

    Hallo Maarten, doe iedere dag mijn stinkende best t.b.v. belasting! Heb een klein pensioen in Nederland, en een klein pensioen in Duitsland, in Duitsland heb ik of had ik een Duitse zorgverzekering AOK, mijn Nederlandse zorgverzekering heb ik stopgezet! Ben aangemeld bij de Seguro Social, en ben lid van de Centro Salud! Dus via de Duitse zorgverzekering, ik heb nu een EU-EWR formulier inzake belasting opgestuurd naar de belasting Heerlen per post! Normaal moet dit formulier ook naar de Duitse belasting worden aangeboden, en als ik dit terug krijg dan moet ik een Spaanse belasting aangifte doen, kun je me daarmee helpen? Dus kortom, ik betaal straks in 3 lidstaten belasting dat kan toch allemaal via de Spaanse belasting?

  • Bert

   Hallo Jerry,
   Zit momenteel in de zelfde situatie, wil recident worden met wia uitkering, kun je me tips/advies geven hoe hier mee om te gaan
   Groet,
   Bert

  • Jan Willemsen

   Jerry, volgens mij bedoel je niet 65% afgekeurd maar 65% ‘invalide’. In Nederland kent men geen invaliditeitspercentage maar alleen een arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis daar van wordt je (deels) arbeidsongeschikt verklaart/ afgekeurd.

   Maar in Spanje heb je daar – zo is onze ervaring – helemaal niets aan. Het invaliditeitspercentage moet hier in Alicante door een eigen tribunaal worden vastgesteld. En van dat proces, dat zo’n 1,5/2 jaar duurt, lezen alleen al wordt je nog zieker.

   • Cindy

    Hallo,
    Ik wil ook graag weten wat me te wachten staat met mijn invaliditeit. Wordt dit hetzelfde belast als in BE of NL ? Als je belastingvrij wilt zijn moet je herkeurd worden in ES blijkbaar ? En daarvan zou je zo goed als geen schijn van kans hebben en verlies je sowieso je invaliditeit omdat je niet voldoende scoort als werkonbekwaam volgens de normen van ES ? Of is dit een verborgen manier van hen om de expats weg te jagen ?

    • Maarten Rinsema

     Hallo Cindy,

     Het is inderdaad zo dat je je in Spanje moet laten herkeuren, wil je in aanmerking komen op mindering of vrijstelling van de belastingen. Het klopt ook dat ze hier in Spanje strenger zijn dan in Be of NL, en dat die keuring gevolgen kan hebben voor je invaliditeit aldaar.

     Let op: afhankelijk van de hoogte van je invaliditeitsuitkering, kan het zijn dat je toch al geen belasting in Spanje betaald, als die onder een bepaald bedrag valt. Wat dat bedrag is, is afhankelijk van jouw situatie.

   • John Masolijn

    Klopt Jan, ik was volledig in Duitsland arbeidsongeschikt dus voller arbeitsunfähigkeit! In Nederland keurde zij af voor 58,89% daarna vernietigde de bestuursrechter alle beslissingen en bepaalde 70%, een paar jaar later was ik 80-100% afgekeurd! Waarom weet niemand, ik was toch al arbeidsongeschikt, wat heeft het UWV met een Duitse arbeidsongeschiktheid! Nu ben ik AOWer, en krijg een klein pensioen in Nederland, en een Duits klein pensioen in Duitsland! Doordat ik mijn hele leven een zorgverzekering in Duitsland AOK ben ik nu verzekerd voor de zorg in Duitsland, maar Duitsland betaald de Spaanse zorg bij de Seguro Social en de Centro Salud! Wat is een goede raad, ik moet nu 3 x belastingaangiftes doen Duitsland/Nederland/Spanje als Resident,

  • Maarten Rinsema

   Hallo Martin,

   Bedankt voor je bericht.

   Voor gepensioneerden geldt deze regeling inderdaad ook, maar voor mensen die af zijn gekeurd moet ik dit nog uitzoeken. Zie ook het commentaar van Jerry hierboven: als het klopt wat hij zegt, kan je je arbeidsongeschiktheid in Spanje laten erkennen, en dan ben je vrijgesteld van inkomstenbelasting.

   Ik ga dit uitzoeken en laat het je nog weten.

   Maarten

 • Irma

  Hallo, ik zie dat je voor vermogen best een hoge vrijstelling hebt per persoon. Maar ik mis dat je wel je vermogen boven de 50.000 euro moet opgeven ook al hoef je onder de 700.000 euro geen belasting te betalen. Ik heb ergens anders gelezen dat je dan een model 710 moet invullen. Klopt dit?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Irma,

   Nee, dat klopt niet. Je hoeft pas aangifte te doen op het moment dat je belasting moet betalen. Dus afhankelijk van je vrijstellingen en je situatie is dat vanaf €400.000 (Aragón) of meer. Pas als het geheel van je vermogen boven de 2.000.000 uitkomt, moet je aangifte doen, ook al ben je vrijgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval in Madrid, waar er geen drempel bestaat voor de vermogensbelasting en iedereen feitelijk is vrijgesteld. Daar moet je aangifte doen als je vermogen boven de €2.000.000 is, ook al hoeft je niet te betalen.

   Mag ik vragen hoe je bij die €50.000 euro komt? Misschien heeft dat te maken met een andere belasting of zoiets.

   • Bruyndoncx Irène

    Ik ben mevr Bruyndoncx Irène
    Woon sinds januari 2023 in Spanje en heb ook moeten doorgeven
    wat wij op onze spaarrekeningen hebben en effectendossiers van in België. Van mij was niet zoveel maar mijn man zit een beetje boven de 50000€ en dat moest denk ik toch doorgegeven worden met een mode 710.

    • Maarten Rinsema

     Hallo mw Bruyndoncx,

     Met model 710 neem ik aan dat jullie de vermogensbelasting bedoelen. Afhankelijk van uw situatie en de regio waar u woont, dient u hiervoor aangifte te doen als uw totale vermogen meer dan €500.000 of meer bedraagt. Met €50.000 valt u dus nog ruim onder deze drempel, en hoeft uw man dus geen aangifte te doen.

 • Carine Engelmoer

  Dag Maarten,

  Ik ben ook erg benieuwd naar de fiscale voordelen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland.

  Nog een vraagje: als ik in een jaar minder dan 183 dagen in Spanje verbleef maar wel al een huis hier kocht moet ik dan voor dat jaar aangifte doen van de Spaanse woning in Spanje als niet resident? En geldt dat dan over de periode aankoop tot eind kalenderjaar of tot moment dat ik resident werd?

  Groet,

  Carine

  • Maarten Rinsema

   Hallo Carine,

   Bedankt voor je bericht.

   Over vastgoed betaal je altijd belasting in het land waar het vastgoed zich bevindt. Voor dat jaar dat je in Spanje woonde maar nog geen fiscaal resident was, moet je dus inderdaadd voor het huis IRNR betalen, de belastingen voor niet residenten, die geheven wordt over de fictieve huurinkomsten (een soort huurwaardeforfait dus). Dat geldt in dit geval tot het einde van het kalenderjaar, omdat de belastingen altijd over de periode van een kalenderjaar gaan. In dat hele kalenderjaar was je nog geen fiscaal resident, ook al had je al wel de residentie, en dus moet je ook over dat hele jaar aangifte doen voor IRNR en niet voor IRPF (inkomstenbelasting voor residenten).

 • Delma Laloy

  Dag maarten ,
  Ik woon nog steeds in azie en denk eraan om binnenkort naar spanje te verhuizen .
  Ik heb een bruto pensioen van 1250 euro . Hoeveel belastingen zou ik moeten betalen op deze inkomsten .
  Dank u wel , ik geraak er niet uit ..
  Gegroet ,
  Delma.

 • Gérard

  Hallo Maarten.
  Ik wil ook graag op de hoogte worden gehouden als dat mogelijk is.
  Ben ook helemaal arbeidsongeschiktheid en heb uitkering van UWV.
  Ben nu 2.5 jaar in Spanje en heb vorig jaar gewoon belasting betaald in Spanje, mijn boekhouder heb ik aangegeven dat ik helemaal arbeidsongeschiktheid ben maar hij vertelde dat ik gewoon belasting moet betalen in Spanje.
  Ik had namelijk ook begrepen dat als je volledig arbeidsongeschiktheid bent dat je geen belasting betaald in Spanje.
  Vriendelijke groet.
  Gérard.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Gérard,

   Buitenlandse arbeidsongeschiktheid wordt niet herkend in Spanje. Als je vrijstelling of korting wilt krijgen op basis van je arbeidsongeschiktheid, moet je je in Spanje opnieuw laten keuren. Let op: dit kan tot gevolg hebben dat je niet voor 100% af wordt gekeurd, en dus weer zult moeten werken. Ik weet dat dit voor Belgen een groot probleem kan zijn, maar ik raad je als Nederlander ook aan je daarover te informeren bij het UWV.

 • Simon

  Beste,

  Volgende is mijn situatie: ik heb in 2022 minder als 183 dagen voor een Spaans bedrijf gewerkt in Spanje, maar mijn domicilie is altijd in België blijven staan. Ik heb ook niet meer als 22.000,00 euro verdiend in Spanje en dit inkomen kwam allemaal uit arbeid.
  Moet ik dan een aangifte indienen voor inkomstenjaar 2022 in Spanje?

  Alvast bedankt.

 • Arlette

  Mijn man heeft een fiscaal woonattest nodig voor de FED – belastingen in België. Waar in Alicante kunnen we dit aanvragen ? Onze gestor is er al van in februari mee bezig en ze geraakt er (volgens haar zeggen) maar niet aan. Het dringt want in België is hun geduld ver op.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Arlette,

   het is nochtans zeer eenvoudig. Je kunt het zelf ook aanvragen, online als je cl@ve hebt of een certificado digital, of anders in een kantoor van de agencia tributaria.

   Op deze pagina vind je meer informatie.

 • Jane

  Hai, wat een informatieve website hebben jullie, complimenten. Ik heb een vraag namens mijn dochter over Spaanse belastingen. Zij werkt en woont vanaf 1 december 2022 in Spanje, is hier ook ingeschreven en uitgeschreven in NL. Ze heeft over 2022 nog belastingopgave in NL gedaan. In dec 22 verdiende ze € 5000 bruto. De eerste 6 maanden (vanaf 1 dec 22) is ze aangemerkt door haar bedrijf als ‘geen tax resident’ en betaalde ze 19%, inmiddels is ze overgegaan op een special tax regime en betaalt ze 24%. Ze heeft geen eigen bezit in Spanje en rond de € 100.000 spaargeld.
  Onze vraag: Is zij een fiscaal resident? Is zij in Spanje VERPLICHT om belastingaangifte te doen, of mag je zelf weten of je aangifte doet? Als ze verplicht is, over welk jaar voor het eerst? Dank alvast voor een antwoord op mijn vraag!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jane,

   Het enige waar het antwoord van je vraag vanaf hangt, is of je dochter gebruik maakt van de Beckham law. Waarschijnlijk is dat niet zo, want dat had ze zelf aan moeten vragen.

   Is dat niet zo, dan is je dochter over 2023 belastingplichtig in Spanje, en moet zij in het voorjaar van 2024 aangifte doen over haar inkomen.

   De kans bestaat overigens dat ze over haar spaargeld ook vermogensbelasting moet betalen. Daar moet vóór volgend jaar 31 januari aangifte van doen.

   Ik ben bezig een samenwerking op poten te zetten met een Spaanse belastingadviseur die aangiftes kan verzorgen. Als dat eenmaal rond is, zal ik daarvan middels de mailinglijst melding van doen, zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is contact met ons op kan nemen.

 • Wou even een compliment geven over jullie site.

  Absolutly fabulous.

  Heb alle procedures voor Spanje doorgelopen en alles wat jullie beweren lijkt goed te klopen. Dit in tegenstelling tot andere keyboard wizards.

  Keep up the good work!

 • Jacqueline leunk

  Ik lees in jullie artikel als je inkomen niet hoger is dan 22.000 euro bruto per jaar .je geen belasting hoeft te betalen in Spanje .Ik heb een w.a.o uitkering die 20.000 euro bruto is per jr .
  Moet ik toch aangifte doen en wanneer ik ben in july 2023 In Spanje komen wonen .
  Grt jacqueline

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jacqueline,

   je moet wel aangifte doen, en daar komt zelfs een bedrag uitrollen waarvoor je aangeslagen zou worden, maar elders op de aangifte staat dat je vrijgesteld bent van betaling.

 • Anne Vermeulen

  ik woon al 44 jaar in Spanje, en werkte vanaf 1985 voor een Spaans bedrijf. Ik was belastingsvrij vanaf 1992 daar ik in rolstoel terecht kwam en een invaliditeitsuitkering kreeg (69 % invaliditeit) Ik kreeg van 2019 mijn pensioen uit Belgie, en deed hier in Spanje mijn belastingsaangifte van mijn Spaans pensioen samen met pensioen uit België, In Belgie stuurde men me naar wetsdokter hier op Mallorca om ook in België hetzelfde percent invaliditeit te hebben, Een vriendin van mij echter die in Italie woont geeft haar pensioen uit Italië in Italë aan en haar Belgisch pensioen in Belgie en vertelt me dat ze op een Belgisch pensioen van 13 x 900 euro haast 4000 belastingen betaalt
  Ben ik fout bezig, ik liet belastingen berekenen via een plaatselijke gestoria en wegens mijn invalidtietspercentage betaal ik niets. Die vriendin van me is ook invalide (67 %) vastgesteld in Italie maar in België nog niet. Het lijkt me vreemd dat men belastingen betaalt in het land waar men niet verblijft
  Met vriendelijke groetjes

  Anne Vermeulen

  • Maarten Rinsema

   Hallo Anne,

   Het betalen van belastingen over een pensioen is afhankelijk van het type pensioen. In de meeste gevallen betaal je inderdaad in het land waar je gedomicilieerd bent, zoals jij doet. Echter, bijvoorbeeld een ambtenarenpensioen wordt altijd belast in het land waar het uitgekeerd wordt.

   Ik ken niet alle details van jouw situatie, maar als ik dit zo lees, doe je precies het juiste. Hoe het verder in Italië, en tussen België en Italië is geregeld, dat weet ik niet.

 • Edwin

  Buenas Dias,

  Ik vraag mij of Spanje ook dezelfde regelgeving hanteert met betrekking tot vrijwilligersvergoeding. In Nederland mag je 1800 euro per jaar belastingvrij ontvangen voor vrijwilligers werk, dit wordt dus niet meegeteld bij je inkomen. Is dat in Spanje ook zo, stel je bent resident en doet naast jou pensioen nog vrijwilligerswerk is dat in Spanje dan ook onbelast?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Edwin,

   Zo’n regeling bestaat in Spanje niet. Als je geld ontvangt in ruil voor vrijwilligerswerk, dan wordt het in Spanje niet meer als vrijwilligerswerk gezien en moet je er belasting over betalen. Hier bestaat geen onderdrempel voor zoals in Nederland. Je kan enkel kosten die je zelf hebt gemaakt of voorgeschoten van de vrijwilligersinstantie terug ontvangen, en daarvoor moet de instantie een BTW-factuur kunnen overleggen bij een inspectie.

 • Hans Jansen

  Buenos dias,

  Mijn complimenten voor jullie website, het geeft zeer veel info. die je nodig hebt bij het voorbereiden op een emigratie,maar ook nuttige info. als je al in Spanje woont.

  Ik heb op jullie site gelezen dat : (hieronder de tekst)

  Als je in Spanje woont, maar in loondienst bent van een bedrijf buiten Spanje, dien je je nog steeds in te schrijven bij de Seguridad Social. In die situatie is je werkgever verplicht zich ook in te schrijven als “niet-residentiële werkgever” en jouw sociale premies in Spanje af te dragen, in plaats van in het land waar de zetel van het bedrijf zich bevindt. Let op: dit betekent ook dat je geen recht (meer) hebt op sociale voorzieningen van het land waar de werkgever gevestigd is. Dit kan leiden tot een pensioengat.

  Mijn vraag is: waar kan ik meer info. vinden over dat een werkgever zich in moet schrijven als”niet residentiële werkgever”.

  Saludos,

  Hans Jansen

  • Maarten Rinsema

   Hallo Hans,

   De niet-residentiële werkgever moet zich zo inschrijven bij de belastingen en bij de seguridad social. Ik stuur je even een mailtje.

   • ingrid

    Heb net jullie website ontdekt en er staat een schat van informatie op! Bij het lezen van de comments hier, kwam ik ook op deze vraag i.v.b. buitenlandse werkgeven en fiscaal resident zijn in Spanje. Ik start in december een nieuwe job in België (50%) maar ben fiscaal resident in Spanje. Ben op dit moment geregistreerd als “autonom” en doe allerlei educatief freelance werk. Ik zal voor de nieuwe job regelmatig naar België gaan maar ook thuiswerken in Spanje en af ten toe in andere Europese landen. Wat ik begrijp uit het artikel is dat mijn werkgever zich moet registreren als buitenlandse werkgever. Indien ze dat niet willen doen, kan ik de job dus niet aannemen?

    • Maarten Rinsema

     Hallo Ingrid,

     Dat klopt, je kan alleen in contractverband werken als zij zich in Spanje registreren.

     Als ze dat niet willen doen, kan je met ze overleggen of je ze als autonoma kunt factureren.

 • Hans

  Hallo, ik heb een vraag.
  Kun je in Spanje ook aangemerkt worden als fiscaal resident wanneer je een stacaravan op een camping hebt? Dus kun nje op die basis worden ingeschreven? Ik heb gehoord dat dit mogelijk is.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Hans,

   Voor fiscaal resident moet je resident zijn in Spanje. Daarvoor moet je ingeschreven staan bij de gemeente. Dit vinden de meeste campings niet goed, omdat er volgens de campingvergunning meestal niemand permanent op de camping mag wonen. Je kunt dit dus het beste navragen bij de gemeente.

 • Karin

  Ik en mijn man willen in Spanje wonen en leven van ons overwaarden van het huis. Bij verkoop van ons huis houden wij 500.000 over. Daar willen wij een woning in Spanje voor kopen en van de rest ons levens onderhoud van betalen. Moeten wij dan inkomens belasting betalen als wij niet gaan werken! Wel de gemeentelijke belastingen natuurlijk ivm koophuis. Dat spaargeld op een Spaanse bank zetten of kunnen wij elke maand een bedrag overschrijven naar de Spaanse rekening. Over 5 jaar ontvangen bij ons pensioen betaal je daar dan ook weer belasting over ( dit wordt toch al in Nederland ingehouden. Hopelijk kan u mij helpen met dit antwoord. Ik ben al dagen een het googelen.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Karin,

   Om te beginnen excuses voor de verlate beantwoording.

   Over de overwaarde van je huis betaal je belasting als je die overwaarde verkrijgt terwijl je al fiscaal resident bent in Spanje. Het is daarom van belang dat je in het jaar dat je het huis verkoopt, pas na 3 juli naar Spanje verhuist. Zo wordt je pas het volgende jaar fiscaal resident.

   Als resident betaal je geen inkomstenbelasting over woningbezit. Hou er rekening mee dat er in Spanje wel zoiets bestaat als vermogensbelasting, Daar zit een ondergrens aan, waaronder je vrijgesteld bent van die belasting. Die ondergrens is per regio verschillend.

   Tenslotte is het zo dat als je in Spanje resident bent en je een uitkering of pensioen uit Nederland of België ontvangt, je in de meeste gevallen dit bedrag voortaan netto moet ontvangen (dus zonder inhoudingen in NL of Be), en inkomstenbelasting betaalt in Spanje. Grote uitzondering hierop zijn ambtenarenpensioens. Voor meer informatie neem het het beste contact op met de uitkeringsinstantie.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Hans,

   Over vastgoed betaal je belastingen in het land waar het vastgoed zich bevindt, in dit geval dus in Nederland.

   Je moet deze inkomsten in Spanje wel opgeven bij de belasting, maar je krijgt er vervolgens een vrijstelling voor. Het speelt echter wel mee in het vaststellen van de belastingschaal.

   • Marcel

    Ik krijg nou een inkomstenbelasting aanslag van 2014 van 21000 duizenden euro terwijl ik een arbeidsongeschikt ben van 80 /100 procent nou gaan ze beslag leggen via belastingdienst Nederland wat kan ik hier aan doen ik woon nou in Portugal groetjes Marcel

    • Maarten Rinsema

     Hallo Marcel,

     Nederlandse arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend in Spanje. Wil je je in Spanje arbeidsongeschikt laten verklaren, dan moet je je hier opnieuw laten keuren.

     Voor de belastingaanslag geef je te weinig details om je een goed antwoord te kunnen geven. Vaak is het wel zo dat als er eenmaal beslag wordt gelegd, de beroepsmogelijkheden al verstreken zijn. Misschien zou je een advocaat in dienst kunnen nemen.

 • Patrick Desmet

  Geachte,

  Binnen enkele maanden ga ik met pensioen (vervroegd) en vertrek ik definitief naar Spanje, de vraag waar ik mee zit is als volgt; hoeveel % belastingen heft men in Spanje op het aanvullend pensioen (2e pijler) ? Uiteraard in de veronderstelling dat ik er als Spaans resident verblijf en aldus onderhevig ben aan de Spaanse fiscale wetgeving. Naar ik vernomen heb (internet) belast men in Spanje deze aanvullende pesioenen merkelijk zwaarder dan in Belgie. Dit antwoord zou bepalend kunnen zijn voor de periode waarin ik verhuis en wanneer ik mijn eventueel residentschap aanvraag.

  Met vriendelijke groeten
  Desmet¨Patrick

  • Maarten Rinsema

   Hallo Patrick.

   De verschillende inkomsten worden in Spanje niet verschillend belast omdat het om een hoofd- en een aanvullend pensioen gaat. Er wordt gewoon een percentage geheven over je totale bruto wereldinkomen. Zie dit artikel voor meer informatie.

   • Patrick Desmet

    Bedankt Maarten,

    Is zeer duidelijk en idd in Spanje ben je voor de belasting op je aanvullend pensioen véél slechter af dan in Belgie.

    Een vraag waar ik nog mee zit is ; voor je “regulier” pensioen zou er een vrijstelling zijn indien onder de 22.000 eur….is dit bedrag brutto? en als je een deel ambtenarenpensioen hebt (belast in Belgie) telt dit deel dan mee voor die 22.000 eur grens? Aangezien ik een deel ambtenarenpensioen en een deel werknemerspensioen heb, zien zij dit als inkomen uit één bron (zoals vermeld bij de voorwaarden) ?

    Btw; fantastiche site!!, heb hier al veel verduidelijkingen gevonden

 • Erik

  Beste,
  Ik heb het plan om naar Spanje te emigreren. Ik hou mijn baan als ambtenaar in Nederland en ga hybride werken (deels Nederland, deels Spanje). Via contact met de belastingdienst wordt ik waarschijnlijk belastingplichtig in Nederland vanwege artikel 20 in het verdrag dubbele belasting. Gaat Spanje hiermee akkoord is mijn vraag? En als ik toch belastingplichtig word kan ik dan niet gewoon zelf (bij vrijstelling loonbelasting) de loonbelasting aan de Spaanse overheid betalen in plaats van dat mijn werkgever dit moet doen? alvast bedankt voor een reactie mvg

  • Maarten Rinsema

   Hallo Erik,

   Technisch gezien wordt je belastingplichtig in Spanje, maar ben je over je werkzaamheden bij de Nederlandse overheid belasting verplicht aan Nederland. Je moet deze inkomsten wel opgeven bij je Spaanse belastingaangifte, maar je krijgt vrijstelling voor belastingafdracht. Dat doe je door je Nederlandse aanslag te overleggen.

 • kathryn

  Hallo,

  Een vraagje ivm erfbelasting. Wij hebben een huis geerfd in Spanje Catalonie van mijn vader – waarde onder de 200000 Euro en we zijn met 5 dus voor ieder ongeveer 40000 euro. als Belgische fiscaal residenten hebben we hier al erfbelasting op betaald in Belgie. Moeten we dat dan nog aangeven in Spanje? Kunnen we met het zenden van het fiscaal woonplaatsattest dit oplossen?
  Hartelijk dank voor het antwoord.

 • Annemieke

  Onderstaande tekst kwam ik tegen op een fiscaal juristen site;
  …….U moet er ook rekening mee houden dat de rente veelal iets hoger is en dat er meer moet worden afgelost op de hypotheek. Voordeel hierbij is wel dat gedurende de eerste twee jaar 25% van de hypotheeklast (aflossing en rente) in mindering mag worden gebracht op de verschuldigde belasting. Vanaf het derde jaar mag 15 – 20% van de hypotheeklast worden afgetrokken. Het maximale aftrekbare bedrag is voor de eerste twee jaar ongeveer € 2.250 en de jaren daarna ongeveer € 1.600. De aftrek geldt alleen voor de eerste woning.”
  Nu heb ik mijn eerste woning gekocht in 2021, maar mijn gestor vertelde mij dat er geen aftrekposten zijn voor de aangifte betreft bovenstaande. Is dat tegenstrijdige info? Hoe zit het precies?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Annemieke,

   In het nationale deel van de IRPF of inkomstenbelasting is er alleen aftrek voor hypotheeklasten voor woning gekocht in 2012 of eerder. Het kan zijn dat er in het gewestelijke deel aftrek is voor dergelijke lasten, maar dat is dus volledig afhankelijk van de regio waar je woont, sommige regio’s wel, andere niet.

 • Dennis

  Hi, complimenten voor de site, echt heel informatief.

  Een vraagje waar ik zelf niet helemaal uit kom.

  Wij willen per jan-25 naar Spanje verhuizen maar ik blijf werken voor een NL bedrijf, ik zal zeker meer dan 183 dagen p/j in Spanje verblijven dus wordt dan fiscaal resident, zoals ik het lees?

  Het liefst zou ik direct als fiscaal resident te boek willen staan, omwille van het kunnen verkrijgen van een hoger hypotheekpercentage maar ik vraag mij af of dit kan.

  Ik zou dus rond september mijn eigen huis willen verkopen, vervolgens tijdelijk huren in NL en het traject in gaan voor een huis kopen in ES voor permanent verblijf.

  Mijn vraag: gaat een bank mee in het mij zien als een (toekomstig) fiscaal resident, of moet ik bijv. eerst 7-8 maanden iets in ES huren, alvorens wij een huis kunnen kopen als fiscaal resident?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Dennis,

   Om in Spanje als fiscaal resident gezien te worden, moet je al eens belastingaangifte hebben gedaan. In jouw geval is dat dus pas in voorjaar ’26 over ’25.

   Wel kan je contact opnemen met een bank om te zien hoe flexibel ze hier in zijn. In theorie ben je namelijk al fiscaal resident als je 6 maanden in een kalenderjaar in Spanje woont (zomer volgend jaar in jouw geval dus). In dat geval zou ik wel zo snel mogelijk alle papieren op orde brengen, waaronder de residencia.

   Let op: dit betekent ook dat je werkgever zich in Spanje in zal moeten schrijven als niet-residente werkgever, zodat er loonbelasting af kan worden gedragen in Spanje ipv in Nederland. Dit is namelijk verplicht als je fiscaal resident bent.

 • Frederik

  Beste, de website biedt héél veel informatie, maar ik heb toch nog een vraag i.v.m. het fiscale residentschap en de vermogens(winst)belasting.
  In het kader van meer of minder dan 183 dagen per kalenderjaar te verblijven in Spanje wil ik vooraf weten hoe een en ander juist in te schatten. Mijn vriendin en ik zijn wettelijk samenwonend en zijn beide samen eigenaar van een woning in Aragon (sinds begin 2024). Daarnaast hebben wij elk een woning op onze naam in Vlaanderen. En er zijn roerende middelen.
  Moeten wij -als we méér dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje willen verblijven (= vanaf 2025)- rekening houden met een gezamelijk bedrag (roerend + onroerend, wereldwijd) van 2.000.000 EUR of met welk bedrag moeten we rekening houden vanaf wanneer (vermogenswinst)belastingen in Spanje verschuldigd zijn?
  Hoe gebeurt de waardebepaling van onroerende goederen door de Spaanse fiscus? Gaat dit om aankoopbedragen (ook al is dit bvb. 5 of 8 jaar geleden aangekocht)?
  Biedt het een voordeel om gehuwd te zijn of maakt dit geen verschil in Spanje?
  Kan het zinvol zijn om mijn woning in BE (deels, bvb. voor 90%) te schenken aan mijn dochter, zodat de fiscale druk op mijn schouders alvast vermindert?
  Met dank voor uw tijd en antwoord.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Frederik,

   De vermogenswinstbelasting is alleen van toepassing als je vermogen verkoopt en daar winst uit behaalt. Daar vallen andere vormen van vermogen onder, waaronder vastgoed. De normale waardestijging van vermogen wordt daar niet mee belast, en rendementen van vermogen, zoals bijvoorbeeld winstuitkeringen van aandelen of rente op een spaarrekening, vallen onder de normale inkomstenbelasting.

   Waar je in jouw situatie het meest rekening mee moet houden (en ik vermoed dat je dit ook bedoelt), is de vermogensbelasting. In Aragón (dit is in elke regio verschillend), bestaat daarvoor een vrijstelling tot €700k. De waarde van jullie woning in Aragón, die op beide namen staat, kan daarbij in 2-en gedeeld worden (of proportioneel naar het deel dat ieder bezit). De waarde waar men vanuit gaat in Spanje, is de kadastrale waarde. Mocht je dus over die 7 ton heengaan, dan kan het interessant zijn een deel te schenken aan je dochter. Het kan een oplossing zijn te trouwen, omdat het gezamenlijke vrijgestelde bedrag dan €1.400k is. Dit kan interessant zijn als een van jullie individueel over de 700K gaan, maar gezamenlijk onder die €1,4 miljoen blijven.

   Er bestaat de verplichting aangifte te doen als je over het vrijgestelde bedrag heen gaat. De verplichting bestaat als je óf over het vrijgestelde bedrag gaat, óf als je meer dan 2 miljoen aan vermogen hebt (maar de verzamelde vrijstellingen zijn hoger dan dat). Dat laatste is in Aragón niet of zeer zelden van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *