Inschrijven op school in Catalonië: een handleiding

Tof, je bent net naar Catalonië verhuist… maar nu moet je de kids natuurlijk ook op school gaan inschrijven. Daar komt heel wat bij kijken. Waar begin je eigenlijk?

In ons vorige artikel hebben we op het belang van de maand maart gewezen in verband met de schoolkeuze en het inschrijven van je kind of kinderen bij een school in Catalonië.  Ook kon je kennismaken met het schoolsysteem.

Normaal begint in Catalonië de procedure van het inschrijven op school tussen maart en april. Dit kan echter per jaar verschillen. Deze week leggen we de noodzakelijke stappen uit om je kinderen vanaf de kleuterschool tot verplicht secundair onderwijs in te schrijven. Dit bekijken we voor zowel publieke en gedeeltelijk gesubsidieerde scholen.

Informatie en voorbereiding

Zoek de belangrijkste datums in de kalender en de bijbehorende acties

Voorinchrijving, inschrijving, presentatie, opendeurdagen…Allemaal aparte data die je moet onthouden.

Wat is het verschil tussen voorinschrijving en inschrijving op een school in Catalonië?

Voorinschrijving is het aanvragen van een plaats in een school die jouw voorkeur geniet. Bij sommige centra is een grotere vraag naar plaatsen dan er beschikbaar zijn. Het kan dus gebeuren dat je kind geen plaats krijgt bij de school van eerste keuze. Scholen werken namelijk met prioriteitscriteria, die we verderop in dit artikel zullen beschrijven. Je kan een maximum van 10 scholen opgeven.

Na de voorinschrijving volgt de daadwerkelijke inschrijving. Ook zonder voorinschrijving kan je je kind nog altijd inschrijven. Alle kinderen moeten immers naar school kunnen. Maar dan is de kans dan dus groot dat je kind niet naar een school gaat die jouw voorkeur geniet en er eentje toegewezen krijgt waar nog plaats is.

De data van de voorinschrijving vind je op de webpagina van de Generalitat de Catalunya. De Generalitat geeft deze normaal gesproken een paar weken voor de voorinschrijving vrij.

Voor schoolgaande kinderen van 3 tot 16 jaar zijn de data voor de voorinschrijving ’22-’23 al geplaatst. Je vindt ze terug op deze website. Ook vind je daar alle informatie terug over de procedure. Deze site je ook gebruiken bij het inschrijven. Voor komend schooljaar gaat het om de volgende data:

 • Kleuterschool en basisshool (Educació infantil i educació primària): van 7 tot 21 maart
 • Secundair onderwijs (Educació secundària obligatòria): van 9 tot 21 maart

Zoek en bezoek de school van keuze

Een goede school is heel belangrijk en zal een stempel op je kind drukken, zowel sociaal als academisch. Maak voor het kiezen van de juiste school een lijst van volgende zaken, en denk na hoe ze het dagelijkse familieleven beïnvloeden.

 • de nabijheid en de bijhorende prioriteitscriteria (onder meer informatie)
 • methodologie en pedagogische basisprincipes. Dit zijn de doelstellingen, principes en waarden van de school. Behalve de organisatie, geeft het bijvoorbeeld ook informatie over de manier waarop leraren werken en het vakkenaanbod. Met name het aanbod van talen en de manier waarop kan verschillen.  
 • diensten aangeboden door het centrum. Denk aan transport, refter, etc.
 • aanvullende activiteiten (opvang of acollida) en buitenschoolse activiteiten (activats extrascolars). De verenigingen van families van leerlingen, AFA genaamd, zijn de verantwoordelijken hiervoor.
 • eigen en externe installaties (gemeentelijke zwembaden voor zwemlessen, bibliotheek, etc.).

Zoeken

Er bestaat een volledig overzicht van scholen, op de site van de Generalitat: Mapa escolar de Catalunya. Hier kan je zoeken op naam en per gebied, provincie of gemeente en, in het geval van Barcelona, ​per district.

Ook vind je alle gegevens over een specifieke school: de schoolcode, het post- en emailadres, het webadres, het telefoonnummer van de contactpersoon, en ook of het een openbaar of (semi-)privécentrum is.

Op de sites van de scholen vind je naast de methodologie ook informatie over de opendeurdag en meer algemene informatie.

Bezoek

Opendeurdagen van de school naar keuze

Natuurlijk wil je weten hoe de school eruitziet. Hiervoor bestaan de opendeurdagen. Deze vinden normaal gesproken een paar weken voor de datum van de voorinschrijving plaats. De exacte dagen kan je raadplegen op de website van het gemeentehuis of op de website en social media van de school in kwestie.  

Begrijp de prioriteits-, aanvullende criteria, loting en wachtlijst

Elke school in Catalonië heeft elk jaar slechts een beperkt aantal plaatsen vrij, waarop men kinderen kan inschrijven. Daarom werken ze met een puntensysteem om de inschrijvingen te beoordelen, indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen. Deze punten worden volgens verschillende criteria uitgereikt.

Na het toekennen van de prioriteitsscores aan je aanvraag (zie verderop), wordt de som van de behaalde score gemaakt. Elke school sorteert alle aanvragen die ze heeft ontvangen op basis van de scores. Degenen die een hogere score hebben behaald, krijgen een plaats.

Als de score van de prioriteitscriteria voor verschillende aanvragen gelijk is, en er niet genoeg plaatsen in het centrum zijn, worden de aanvullende criteria toegepast. Ook hier geldt dat degenen die een hogere score hebben een plaats krijgen.

Indien ook dit criterium niet volstaat, worden de aanvragen tot slot gesorteerd op een door loting verkregen nummer. Dit nummer wordt eerder willekeurig aan de aanvraag toegekend. De plaats wordt verloot onder degenen die op de wachtlijst staan.

De prioriteitscriteria (criteris prioritaris)

De prioriteitscriteria voor 3- tot 16-jarigen zijn min of meer als volgt:

 • 50 punten als er broers of zussen reeds studeren aan het aangevraagde centrum.

Dit is het criterium dat de meeste punten toevoegt. Dit geldt ook voor kinderen in een pleeggezin.

 • Geografische nabijheid van de verblijfplaats of werkplek van de vader of moeder ten opzichte van de school.

Elke school heeft de mogelijkheid om verschillende criteria van nabijheid vast te stellen. Dit maakt het mogelijk om verschillende scores toe te voegen, afhankelijk van de omstandigheden:

 • 30 punten wanneer het woonadres van het gezin binnen het onderwijsgebied van de eerst gekozen school ligt.
 • 20 punten wanneer de werkplek van de vader, moeder of voogd binnen het onderwijsgebied van de eerst gekozen school bevindt.
 • 15 punten in de stad Barcelona, ​​​​wanneer de woning zich in hetzelfde gemeentelijk district bevindt als de eerst gekozen school, maar buiten het onderwijsgebied van het centrum.
 • 10 punten wanneer de woning binnen dezelfde gemeente ligt, maar niet binnen het onderwijsgebied van de eerst gekozen school.

Het onderwijsgebied van de school kan men op de schoolwebsite raadplegen of terug op de Mapa escolar de Catalunya van de Generalitat.

Bij geografische nabijheid worden de scores niet opgeteld. Dit betekent dat als de werkplek van de vader of moeder binnen het onderwijsgebied ligt, en de woonplaats binnen dezelfde gemeente maar niet binnen het onderwijsgebied van de school, de twee scores niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.

 • 10 punten zijn er tenslotte voor gezinnen met het minimuminkomen.

De aanvullende criteria (criteris complementaris)

 • een van de ouders of de voogd werkt op de school : 10 punten.
 • groot gezin: 10 punten.
 • éénoudergezin: 10 punten.
 • meerling: 10 punten.
 • pleeggezin: 10 punten.
 • 15 punten wanneer een gezinslid (kind, vader, moeder, broer of zus) een handicap heeft gelijk aan of groter dan 33%.
 • 10 punten wanneer het kind erkend is als slachtoffer van familiegeweld of terrorisme.

Loting en wachtlijst

Als deze criteria niet voldoende zijn, worden de plaatsen tenslotte verloot tussen de nummers die eerder willekeurig aan alle verzoeken zijn toegewezen.

Bij de voorinschrijving komt men automatisch op de wachtlijsten van alle scholen die je hebt gekozen. Dit betekent dat als je uiteindelijk een plaats hebt gekregen in het centrum dat je als derde optie hebt gekozen, je automatisch op de wachtlijst komt van de scholen dat je als eerste en tweede optie hebt gekozen. Als je kind aan geen enkele van de geselecteerde scholen is toegewezen, komt het op alle wachtlijsten van deze scholen terecht.

Wachtlijsten worden gebruikt om de plaatsen in te vullen van leerlingen die na de voorinschrijving zijn toegewezen, maar zich uiteindelijk niet daadwerkelijk inschrijven. De volgorde wordt bepaald door dezelfde score en de loting die werden gebruikt bij de voorinschrijving. De wachtlijsten bestaan enkel voor de voorinschrijving en inschrijving. Ze verdwijnen aan het begin van de cursus.

Bereid de vereiste documenten voor

Identificatiedocumentatie

Alle procedures zijn telematisch dus is het belangrijk dat men een kopie, scan of foto van onderstaande documenten heeft opgeslagen. Uitzonderlijk kan je deze documenten in persoon afleveren, maar met een goede reden en op afspraak.

De documenten die nodig zijn om je kind in te schrijven op een school in Catalonië zijn:

 • Llibre de familia (familieboekje) of andere documenten met betrekking tot verwantschap.
 • DNI of NIE van vader, moeder of voogd. Als buitenlander zal je een geldig paspoort of identiteitsbewijs moeten voorleggen. Voor buitenlandse studenten is dit mogelijk met het identiteitsbewijs, het familieboekje van het land van herkomst of de alternatieve documentatie die men kan overleggen. De directie van de school zal deze documenten onderzoeken en beoordelen.
 • Padró de residencia (uittreksel uit het bevolkingsregister), aan te vragen bij het gemeentehuis. Indien niet mogelijk, een attest van samenwonen van de leerling bij de vader, moeder of voogd die de aanvraag indient.
 • arbeidscontract of een door het bedrijf afgegeven attest, om de nabijheid van de werkplek van de vader, moeder of wettelijke voogd bij de school aan te tonen Bij zelfstandigen, dient het Belastingdienst model 036 of 037 (model de l’Agència tributària 036 o 037) met het adres van werkzaamheid te worden overlegd.
 • certificaat van gegarandeerd inkomen, uitgegeven door het ministerie van Sociale Rechten van de Generalitat. Als dit is toegekend in een andere regio of land, moet dit door een wettelijk instituut erkend zijn.
 • certificaat van groot gezin. Als dit is toegekend in een andere regio of land, moet dit door een wettelijk instituut erkend zijn.
 • certificaat van eenoudergezin. Als dit is een andere regio of land is afgegeven, moet dit door een wettelijk instituut erkend zijn.
 • als het kind een meerling is, wordt dit bewezen met de familieboekje.

Voorinschrijving en opvolging

Voorinschrijving en verzenden

De voorinschrijving 22-23 zal uitsluitend per internet plaatsvinden, met behulp van een formulier dat men kan vinden op de website van de Generalitat de Catalunya. Dit kan alleen op de dagen van inschrijving. Het formulier is niet voor deze datum op de website beschikbaar.

Als men een digitale identificatie heeft (mobiele idCat, elektronische DNI, T-CAT, Cl@ve, enz.), kan men het formulier met elektronische verificatie gebruiken. Indien men deze niet heeft, is het noodzakelijk een eerder gescand of gefotografeerd identiteitsbewijs bij te voegen. Dit geldt ook voor een paspoort of identiteitsbewijs uit een EU-lidstaat.

Zoals hierboven vermeld, kan je maximaal tien centra aangegeven. Deze rangschik je volgens voorkeur. Dit is belangrijk om niet in een ellelange bureaucratie te zitten. Je kan ook alleen maar op de wachtlijsten terechtkomen bij een van de scholen die je op het formulier hebt gezet.

Je kan natuurlijk maar één voorinschrijving per leerling doen. Na voltooiing van de aanvraag ontvang je per email een ontvangstbewijs. Op dit ontvangstbewijs wordt aangegeven of het nodig is om aanvullende documentatie in te dienen.

Volg je verzoek op

De resultaten van de voorinschrijving worden op de sites van de scholen gepubliceerd. Ook kan men het resultaat bekijken op de website van de Generelitat de Catalunya, of bij de Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Het Gemeentelijk Onderwijsbureau is een samenwerking tussen de Generalitat de Catalunya en het gemeentebestuur.

De OME volgt in alle gevallen de procedure voor toelating van studenten tot de door de overheid gefinancierde scholen. Deze regels die zijn opgesteld door de Generalitat de Catalunya.

Functies van de OME:

 • families informeren over de procedure van inschrijving en over het volledige opleidingsaanbod van de stad.
 • het verwerken van scholingsaanvragen. Dit tijdens de wettelijk vastgelegde voorinschrijvings- en inschrijvingsperiode, maar ook gedurende de rest van het schooljaar.
 • zorg dragen voor de naleving van het toelatingsproces.
 • het maken van een evenwichtige verdeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die hun integratie bevordert

Reclamaties

Er is mogelijkheid om een klacht in te dienen, na het publiceren van de voorinschrijvingslijst. Voorinschrijvingsklachten kunnen twee redenen hebben: klachten op ambtshalve toewijzing of klachten voor andere omstandigheden. De ambtshalve toewijzing vindt plaats aan het einde van het voorinschrijvingsproces voor aanvragen die geen plaats hebben gekregen in een van de gevraagde scholen. Dit kan men doen via het formulier van de Generalitat. Dit formuilier is beschikbaar in het Catalaans, in het Spaans en in het Engels. Uitzonderlijk kan dit persoonlijk bij de OME, op afspraak.

Controleer je plaats

Op de data die in de kalender van elke cursus worden vermeld, publiceren de scholen de volgende lijsten van het voorinschrijvingsproces:

 • voorinschrijvingsaanvragen voor het centrum met de voorlopige score.
 • score zodra de klachten zijn opgelost.
 • eindscore.
 • studenten die zijn toegelaten tot het centrum en wachtlijsten.

Inschrijving

Inschrijving op de toegewezen school formaliseren (matricula)

De toegelaten leerlingen kunnen zich formeel inschrijven op de toegewezen school die op de web van de regionale regering van Catalonië, de Generalitat, zal worden gepubliceerd. Bij niet inschrijven vervalt de toegewezen plaats. Om de registratie te voltooien, heeft men een kopie van het vaccinatieboekje nodig. Hierbij zullen de ontvangen vaccins met de bijbehorende datums op moeten staan. Als de leerling geen vaccinatieboekje heeft, volstaat een officieel medisch attest met de ontvangen vaccins en de bijbehorende data. Als het kind om medische redenen of andere omstandigheden niet is ingeënt, moet een officieel medisch attest worden meegestuurd. Dit zijn vaccins voor algemene ziektes (tetanus, …), geen coronaprikken.

Subsidies en studiebeurzen

Gezinnen in Catalonië die hun kind inschrijven op een school kunnen verschillende sociale beurzen aanvragen (individuele reis- of maaltijdvergoedingen), om te voorzien in basisbehoeften en rechten. Ook bestaan er subsidies voor studenten die nood hebben aan educatieve ondersteuning (afkomstig van een handicap, ernstige gedragsstoornis of met hoog IQ). Hierover vind meer info op de website van de Generalitat.

Toelating tijdens het schooljaar

Mooi, maar stel dat je net verhuisd bent in het midden van het schooljaar. Wat nu? Geen paniek, je kind heeft in ieder geval een plaats. Je kan je het hele jaar door inschrijven voor een plaats op een school in Catalonië. Door het jaar heen heb je er echter geen invloed op de toewijzing van een plaats.

In welke gevallen kan ik toelating aanvragen?

 • het kind gaat momenteel niet naar school in Catalonië.
 • het gezin is in een andere plaats gaan wonen. Dit in een andere gemeente of, in het geval van Barcelona, ​​in een ander district. Ook nationaal en internationaal.
 • bij sprake van familiegeweld of pesterijen op school.
 • de student is definitief geschorst is op de huidige school en er bestaat een disciplinaire sanctie.
 • bij plaatsing in een pleeggezin.

Waar kan ik solliciteren?

U kunt de aanvraag indienen bij de OME van de gemeente of bij de school van keuze. Bij de aanvraag is het noodzakelijk om de documentatie voor te leggen die deze situatie rechtvaardigt. De OME zal de aanvraag analyseren en de school bepalen. Dit alles is afhankelijk van de beschikbaarheid van schoolplaatsen, de voorkeur van het gezin en het evenwicht in de verdeling van studenten.

Ondersteuning

Wil je je kind op school inschrijven in Catalonië? Kom je echt niet uit de Catalaanse bureaucratie? Yourcatalancontact.com kan je bij alle procedures helpen. Ook als je andere vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, staan wij natuurlijk tot je beschikking. Je kan ons mailen op: info@yourcatalancontact.com, of contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Wil je graag op de hoogte blijven van onze andere publicaties over de Spaanse en Catalaanse bureaucratie? Volg ons dan op facebook, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *