Bescherming en beheer van privégegevens / política de privacidad

Texto en castellano más abajo

Nederlands

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Verantwoordelijk voor de berscherming van uw privégegevens is Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L., met Spaans fiscaal nummer (NIF) B10838514. De contactgegevens zijn de volgende:

 • Postadres: Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L., Avinguda Espanya 334, 2, 2, 43882 Segur de Calafell
 • email: info@yourcatalancontact.com

Welk type persoonlijke informatie verzamelt yourcatalancontact.com?

Via de website www.yourcatalancontact.com neemt Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. de volgende persoonlijke gegevens van de bezoekers van www.yourcatalancontact.com op in een gegevensbestand, middels de daarvoor geëigende formulieren:

 • Naam, achternaam en emailadres

Met welk doel verwerkt yourcatalancontact.com uw persoonlijke informatie?

De persoonlijke gegevens worden door Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. gebruikt voor de volgende doeleinden, indien van toepassing:

 • Het beheren en versturen van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste informatie over en toevoegingen aan de website www.yourcatalancontact.com, en andere gepersonaliseerde informatie.
 • Het informeren over producten en aanbiedingen van Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L.
 • Het onderhouden van contact met eventuele geïnteresseerden over aanbiedingen en activiteiten die aangekondigd zijn op de website www.yourcatalancontact.com, of aanbiedingen en activiteiten van Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L.
 • Het beantwoorden van een eventuele aanspraak op “ARCO+” rechten (“Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición”, Toegang tot en rectificatie van uw gegevens in ons bestand, annulering en bezwaar tegen opname).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonlijke gegevens worden in de database vastgehouden voor de duur die Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. opportuun acht, maar in geen geval langer dan dat verwijdering van de gegevens expliciet gevraagd wordt door de persoon wiens gegevens geregistreerd zijn en zolang elk mogelijk geschil die schriftelijke correspondentie vereist opgelost is, of de geldige wetgeving voorschrijft.

Wat legitimeert ons de gegevens te verzamelen, te bewaren en te bewerken?

Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. hebben de volgende legale grond om persoonlijke gegevens te verzamelen, te bewaren en te bewerken:

 • Toestemming gegeven binnen het kader van de GDPR richtlijnen van de Europese Unie.

Zoals hierboven gezegd, met betrekking tot de volgende doeleinden is de legale basis van de bewerking van de persoonlijke gegevens van de betrokken persoon zijn of haar toestemming, in het geval die gegeven is:

 • Het beheer van de verzending van van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste informatie over en toevoegingen aan de website www.yourcatalancontact.com, en andere gepersonaliseerde informatie.
 • Het informeren over producten en aanbiedingen van Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L.
 • Het onderhouden van contact met eventuele geïnteresseerden over aanbiedingen en activiteiten die aangekondigd zijn op de website www.yourcatalancontact.com, of aanbiedingen en activiteiten van Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L.
 • Het beantwoorden van een eventuele aanspraak op “ARCO+” rechten (“Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición”, Toegang tot en rectificatie van uw gegevens in ons bestand, annulering en bezwaar tegen opname).

Aan welke partijen kunnen de gegevens door worden gegeven?

De geregistreerde persoonlijke gegevens worden onder geen beding door Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. intentioneel doorgegeven of doorverkocht aan een commerciële derde partij. Wel kunnen de data door worden gegeven aan onderaannemers en leveranciers, mits de door de geïnteresseerde gecontracteerde producten of dienstverleningen dat vereisen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot het beheer van uw gegevens door yourcatalancontact.com?

U kunt de volgende rechten uitoefenen middels contact per email via het emailadres info@yourcatalancontact.com:

 • Recht op bevestiging of er al dan niet gegevens van u opgeslagen zijn, en in het geval Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. over gegevens van u beschikt, heeft u recht op toegang tot die gegevens.
 • Recht op rectificatie van uw gegevens waar Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. over beschikken, indien deze onvolledig of niet correct zijn.
 • Recht op verwijdering en vergeetrecht, indien uw gegevens die Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L opgeslagen heeft niet meer gebruikt kunnen worden voor die doeleinden waarvoor ze initieel ingezameld zijn.
 • Recht op begrenzing van het gebruik van uw gegevens die Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L van u opgeslagen heeft. Indien u dit recht inroept, kunnen deze gegevens enkel nog gebruikt worden voor communicatie over eventuele geschillen.
 • Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L opgeslagen heeft te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en een per computer leesbaar formaat, en om deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden wanneer de behandeling is gebaseerd op toestemming of een contract, en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van het openbare of gerechtvaardigde belang dat door Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L wordt nagestreefd, inclusief het opmaken van het klantenbestand. In dat geval zal Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen of de oplossing van eventuele geschillen.
 • U hebt het recht om niet het onderwerp te zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft, of op een vergelijkbare manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft.
 • Recht om een ​​claim in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (Agencia Española de Protección de Datos). Om het verzoek te verwerken en uw rechten uit te oefenen, kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen.

Español

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Los responsables del tratamiento de los datos es Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L. con NIF: B10838514. Sus datos de contacto son los siguientes:

 • Dirección de correspondencía: Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L, Avinguda Espanya 334, 2, 2, 43882 Segur de Calafell
 • email: info@yourcatalancontact.com

¿Qué tipo de información personal recopila yourcatalancontact.com?

Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L a través de la web yourcatalancontact.com puede recopilar la siguiente información personal de los usuarios de la página web yourcatalancontact.com a través de los formularios correspondientes:

 • Nombre, apellido y correo electrónico

¿Con qué finalidad tratamos los datos personales?

Los datos personales del interesado serán tratados con las siguientes finalidades según apliquen:

 • Mantener contacto con sus interesados por motivo de consultas acerca de las actividades que se anuncian en la web.
 • Informar de la oferta y las promociones de la Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L.
 • Gestionar y enviar información sobre promociones exclusivas, últimas novedades e información personalizada si se ha suscrito a nuestra lista de contactos para recibir nuestro boletín informativo.
 • Responder al ejercicio de los derechos ARCO+ (acceso, rectificación, cancelación y oposición), así como a consultas y reclamaciones.

¿Por cuanto tiempo conservaremos los datos?

Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L conservará los datos por el tiempo que consideran oportuno, pero en ningún caso más allá de la solicitud explicita de supresión por el interesado, siempre y cuando cualquier incidencia entre Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L y el interesado que podría requerir una correspondencia escrita esté resuelta, o que lo requiere la legislación vigente.

¿Qué nos legitima para tratar los datos?

Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L tienen las siguientes bases legítimas para poder tratar los datos personales:

 • Consentimiento dado dentro de la normativa RGDP de la Unión Europea

En relación con las siguientes finalidades la base legal del tratamiento de los datos personales del interesado será el consentimiento del mismo, en caso de haber sido prestado:

 • Mantener contacto con sus interesados por motivo de consultas acerca de las actividades que se anuncian en la web.
 • Informar de la oferta y las promociones de la Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L
 • Gestionar y enviar información sobre promociones exclusivas, últimas novedades e información personalizada si se ha suscrito a nuestra lista de contactos para recibir nuestro boletín informativo.
 • Responder al ejercicio de los derechos ARCO+ (acceso, rectificación, cancelación y oposición), así como a consultas y reclamaciones.

¿A qué destinatarios podemos comunicar los datos?

Los datos personales del interesado NO serán cedidos/comunicados en ningún caso a terceros para comunicaciones comerciales, publicitarias o de ningún tipo. Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L no vende ni colabora cediendo en ningún caso datos de clientes a terceros. Sí cabe la posibilidad de comunicar los datos a proveedores, siempre y cuando el producto o el servicio contratado por el interesado lo requiere.

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos personales?

Le corresponden los siguientes derechos que pueden ser ejercitados a través de la dirección de correo electrónico info@yourcatalancontact.com:

 • Derecho de acceso: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernen, o no, así como a acceder a los datos personales que Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L disponga de usted.
 • Derecho de rectificación: tiene derecho a solicitar que Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L rectifique los datos personales cuando sean inexactos o que se completen cuando sean incompletos.
 • Derecho de supresión/Derecho al olvido: puede solicitarnos que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
 • Derecho de limitación: tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
 • Derecho de portabilidad: tiene derecho a recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, y se efectúe por medios automatizados.
 • Derecho de oposición: puede oponerse que los datos personales sean objeto de un tratamiento basado en el interés público o legítimo perseguidos por Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L, incluida la elaboración de perfiles. En tal caso, Asesoría De Bruyn y Rinsema, S.L dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.
 • Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.
 • Derecho a presentar una reclamación: Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para tramitar la solicitud y ejercer sus derechos, podremos pedirle que acredite su identidad.