Ondersteuningspagina Spaanse formulieren invullen

Foto: Maarten Rinsema

Op deze pagina vind je een lijst van Spaanse formulieren met tips en aanwijzingen voor het invullen, en een handige woordenlijst ter ondersteuning.

Formulieren

De onderstaande lijst is verre van compleet, en bevat alleen de formulieren die elders op www.yourcatalancontact.com worden behandeld.

DGT (Tráfico)

01 – Formulier voor onder andere het inschrijven van een voertuig/aanvragen van een kenteken

03 – Formulier voor het aanvragen van een Spaans rijbewijs, of het verlengen van je rijbewijs in Spanje

Extranjería

790-012 – Formulier voor het betalen van de leges of tax voor verschillende handelingen.

EX15 – Aanvraagformulier NIE, zonder inschrijving als vaste resident in Spanje.

EX18 – Inschrijving als vaste resident in Spanje

EX19 – Inschrijving als vaste resident in Spanje als familielid van een rechthebbende

Seguridad Social

TA1 – Inschrijving seguridad social voor het verkrijgen van een seguridad social nummer

Woordenlijst

De volgende woorden helpen je bij het begrijpen en invullen van Spaanse formulieren.

A

Administración – Overheid/bestuurlijke eenheid
Año – Jaar
Apellido – Achternaam. Spanjaarden hebben altijd 2 achternamen. Vul je eigen achternaam in achter 1er apellido, en laat 2º apellido leeg indien je maar 1 achternaam hebt
– de soltera – Meisjesnaam
Autoliquidación – Betaling

B

Bastidor – Chassisnummer
Bis
– Toevoeging aan het huisnummer (letter)
Bloque – Huizenblok

C

Cambio de domicilio – Adreswijziging
Canje – Inwisseling
Ciudadano de la Unión – EU-burger
Clase de permiso – Categorie rijbewijs
Código Postal (C.P., C. Postal) – Postcode
Consiento – Ik geef toestemming
Correo Electrónico – e-mail

D

Datos – Gegevens
– del interesado – Gegevens van de aanvrager
– del permiso de conducción – Gegevens van/op het rijbewijs
– del solicitante – Gegevens van de aanvrager
– del vehículo – Gegevens van het voertuig
– relativos a la notificación – Gegevens met betrekking tot de kennisgeving
– relativos a la solicitud – Gegevens met betrekking tot de aanvraag
– telemáticos – Digitale gegevens
Deterioro
– Versleten
Día
 – Dag
DNI – Spaans identiteitsdocument, vaak wordt hiermee het identiteitsnummer bedoeld
Documento – Document
Domicilio – Woonadres
– a efectos de notificaciones – Correspondentie-adres
– de residencia – Vast woonadres
– del vehículo – Registratie-adres van het voertuig
– en España – Woonadres in Spanje
Duplicado – Duplicaat

E

Empadronamiento – Inschrijving in het gemeenteregister
En su caso
– Indien toepasselijk
Entidad de ámbito territorial inferior al municipio – Geografische eenheid kleiner dan de gemeente
Escalera (Escal) – Trappenhuis (indien genummerd)
Estado Civil – Burgelijke staat. Kies uit: Soltero (S), vrijgezel; Casado (C), gehuwd; Viudo ♂/Viuda ♀, weduwe/weduwnaar; Divorciado ♂/Divorciada ♀ (D), gescheiden; Separado ♂/Separada ♀ (Sp), gescheiden van tafel en bed
Extranjero ♂/Extranjera ♀ – Buitenlander
Extravío – Verlies

F

Fecha – Datum
– de caducidad – Vervaldatum
– de expedición – Datum van uitgifte
– de matriculación – van inschrijving
– de nacimiento – Geboortedatum
– de presentación – presentatiedatum, aanleverdatumFijo – Vast (ook: vaste telefoon)
Firma – Handtekening
– del solicitante – Handtekening van de aanvrager

G

Grado de discapacidad – Graad van invaliditeit

I

Identidad – Identiteit(sgegevens)
Importe
– Bedrag
Indicar – Aangeven
Ingreso – Storting

K

KM – Kilometer(paal), bijvoorbeeld ter vervanging van huisnummer op het platteland

L

Localidad – Plaats
Lugar – Plaats
– de nacimiento – Geboorteplaats

M

Mátricula – Kenteken
Mes
– Maand
Motivo(s) – Reden(en)
Móvil – Mobiele telefoonnummer
Municipio – Gemeente
– de nacimiento – Gemeente van de geboorteplaats

N

Nacionalidad – Nationaliteit
NIE – Identiteitsnummer voor niet-Spanjaarden
NIF – Fiscaal nummer
NIVE – Chassisnummer
Nombre – Voornaam
– de la madre – (Voor)naam/-namen van de moeder;
– de la vía (pública) – Straatnaam
– del padre – (Voor)naam/-namen van de vader
Notificación – Verwittiging
– del conductor habitual – Aanmelding van de gewoonlijke bestuurder
Nº del documento identificativo – nummer van het identiteitsbewijs dat wordt gebruikt/bijgesloten
Número (Núm) – Nummer
– de seguridad socialSeguridad social nummer

O

Órgano – Organisme/Instelling
Otro(s)/Otra(s) – Andere
– cuestiones – Andere thema’s
– países – Andere landen

P

País – Land
– de nacimiento – Geboorteland
– de la Unión Europea – Land in de EU
– que lo expedió – Land van uitgifte
Parentesco – Verwantschap
Pasaporte (PAS) – Paspoort(nummer)
Permiso – Rijbewijs
– comunitario
– Europees rijbewijs
– de conducción – Rijbewijs
Piso – Appartement, in Spaanse adressen vaak een toevoeging aan het huisnummer
Planta – Verdieping
Portal
 – Portaal, hoofdingang, als deel van het huisnummer
Provincia – Provincie
– de nacimiento – Provincie waarin de geboorteplaats ligt
Puerta – Deur (indien genummerd)

R

Razón social – Bedrijfsnaam
Renovación – Vernieuwing
Representante legal – Gemachtigde
Residencia legal – Wettelijke woonplaats

S

Sexo – geslacht: vul in H voor man (Hombre) of M voor vrouw (Mujer)
Solicitante – aanvrager
Sustitución – Vervanging
Sustracción – Diefstal

T

Teléfono – Telefoon
– fijo – Vaste telefoon
– móvil – Mobiele telefoon
Tipo de documento – type document
Tipo de via – soort straat of weg (invullen bv: calle, straat; plaza, plein; avenida, laan; etc)
Titular – Rechthebbende
Título – Aanhef
Trámite – Procedure, formaliteit

U

Unión Europea – Europese Unie

V

Variación de datos – Wijziging van gegevens
Vehículo – Voertuig