Het onderwijs in Catalonië: een inleiding

Als je kinderen onderwijs gaan volgen in Catalonië, is de maand maart belangrijk in verband met de schoolkeuze. Tijdens die maand vindt namelijk de voorinschrijving plaats. Je kan dan een plaatsje kiezen in de school naar jouw keuze. Als je de voorinschrijving mist, kan je niet meer kiezen en wijst de regionale regering een school toe.

Als voorbereiding op deze voorinschrijving richten we ons deze maand op het onderwijs in Catalonië. Alle zaken die je moet weten om een goede keuze te maken en de voorinschrijving goed te laten verlopen, komen aan bod. Deze week bekijken we het onderwijssysteem van dichterbij.

Openbare en privéscholen

Het onderwijs in Catalonië is gratis in scholen die door de autonome regering (Generalitat) worden gefinancierd. Deze worden opgesplitst in openbare scholen (centres educatius públics) en gesubsidieerde privé-scholen (centres educatius privats concertats). Hoewel het onderwijs gratis is, moet je de boeken wel zelf betalen. Deze kunnen vooral in het secundaire duur zijn. Ook zal je eenmalig schoolgeld betalen, dit voor materiaal.

Openbare en gedeeltelijk gesubsidieerde kleuter- en basisscholen vallen onder de noemer CEIP (Centre d’Educació Infantil i Primària). Daarbuiten heb je de privé-scholen (privados no concertados). De Generalitat financiert deze laatste scholen niet.

In gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde privé-scholen is de voertaal over het algemeen geen Catalaans. Meestal is dit Spaans, soms het Engels en in een enkel geval kan dat zelfs Frans zijn. Ook in religieuze scholen is dit vaak het geval. Toch is de lesinhoud van alle scholen gelijk. Ze vallen namelijk allemaal onder dezelfde onderwijswet.

Leerplicht

Alle kinderen die in Catalonië wonen, zijn verplicht naar school te gaan. Regelmatige aanwezigheid is vereist van 6 tot 16 jaar. Deze verplichting geldt ongeacht hun administratieve status.

Het onderwijs in Catalonië is gemengd. Jongens en meisjes gaan naar dezelfde klas en voeren dezelfde activiteiten uit.

Ministerie van Onderwijs in Catalonië

Onderwijs in Catalonië valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs van de regionale regering. Het gemeentebestuur werkt met het ministerie samen voor de inschrijving en voor sociaal-educatieve activiteiten.

Om kinderen op een school in te schrijven, moet je een aanvraag indienen bij de schoolcommissie. Deze wordt aangewezen volgens je adres. De commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs en van de gemeenteraad. Zij verdelen de studenten over de verschillende scholen binnen een gemeente.

Taal

Zoals gezegd is Catalaans de voertaal op (semi-)openbare scholen. Dit geldt zowel voor de communicatie als voor het onderwijs op zich. 75% van de mondelinge en schriftelijke activiteiten, didactisch materiaal, handboeken en evaluatie zijn in het Catalaans. Voor buitenlandse leerlingen tussen 8 en 16 jaar die de Catalaanse taal niet beheersen, bestaat de onthaalklas. Daar leren ze het nodige Catalaans om het taalniveau van de lessen zo snel mogelijk te bereiken. Zo wordt ook de integratie in hun klasgroep vergemakkelijkt.

Zoals we eerder hebben gezien zijn er (gesubsidieerde) privé-scholen die een andere taal dan Catalaans gebruiken.

Hoe je je kind moet inschrijven, bekijken we volgende week.

Educació infantil (baby-, peuter- en kleuteronderwijs)

L’escola bressol of llar d’infants (voorschoolse opvang) 0-3 jaar

Dit zijn kinderdagverblijven of crèches. Hier heb je ook private, gesubsidieerde en openbare centra. Het kind moet minimaal 16 weken oud zijn. Normaal gesproken zijn er in drie verschillende leeftijdsgroepen. De eerste groep zijn baby’s. De tweede zijn peuters die al kunnen rechtstaan of wandelen en de derde zijn de oudste kleuters.

Parvulari  (Kleuterschool) 3-6 jaar

Met de leeftijd van 3 jaar kunnen ouders hun kind naar de kleuterschool brengen. Dit is een niet-verplicht niveau in het onderwijs in Catalonië. Het is echter wel een belangrijk niveau, waar socialisatie van het kind begint. Psychomotoriek en het leren van de gesproken taal staan centraal.

Het Catalaanse schoolsysteem

Educació Primària Obligatòria (verplichte basisschool)

Educació primària (6-12 jaar)

Het verplicht lager onderwijs in Catalonië loopt van 6 tot 12 jaar. Deze bestaat uit zes schooljaren, georganiseerd in drie etapes. Dit zijn de begincyclus (van 6 tot 8 jaar), de middelste cyclus (van 8 tot 10 jaar oud) en de hogere cyclus (van 10 tot 12 jaar).

In dit stadium is het de bedoeling om aan alle kinderen een gemeenschappelijke opleiding te geven. Zo zijn ze in staat de culturele basiselementen te verwerven. Er wordt gewerkt aan mondelinge expressie, lezen, schrijven en rekenen. Ook kennis van de natuurlijke en sociale omgeving, beeldende kunst, muziek en gymnastiek komt aan bod. De geleidelijke verwerving van vaardigheden voor samenleven, werken en studeren wordt zo bevorderd.

Al op de basisschool hebben kinderen verschillende leraren, afhankelijk van het vak. Een van hen is verantwoordelijk voor het toezicht op het huiswerk en het samenleven met klasgenoten. Dit is de Tutor of Tutora. De tutor is degene met wie je praat wanneer er een aspect van de school is dat je zorgen baart. Ook is dit het aanspreekpunt als je over je eigen kind wilt praten.

Deelname van de gezinnen binnen de school

Samenwerking tussen scholen en gezinnen wordt erg belangrijk geacht. Ouders kunnen op verschillende manieren actief zijn.

Associacions de Famílies de Alumnes (AFA)

Dit is een vereniging zonder winstoogmerk. Afa beheert de eetzaal en organiseert buitenschoolse en vakantie-activeiten. Ook zorgen zij voor de aankoop van boeken en elektronisch en didactisch materiaal.

Als lid van de AFA heeft men korting op de buitenschoolse activiteiten en de aankoop van de boeken.

Consells Escolars

Dit is het bestuursorgaan van de school. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel, het administratief en bedienend personeel, van de AFA en van de leerlingen. Er zit ook een vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de raad.

De functies van een schoolraad zijn onder andere:

 • het budget en de uitgaven van het centrum goedkeuren en opvolgen.
 • het goedkeuren van de reglementen binnen de school.
 • het bevorderen van het behoud en de renovatie van schoolinstallaties en -materialen.
 • het analyseren en beoordelen van de algemene werking van de school.
 • de evolutie van de schoolprestaties in de gaten houden.
 • een jaarverslag opstellen.

Delegat of Delegada de curs

De klassenafgevaardige is een ouder/voogd van een van de kinderen die de andere ouders informeert en begeleidt. Dit doet de afgevaardigde door middel van gesprekken met het onderwijzend personeel (directie, tutor, leraren, enz.) Verder vraagt de afgevaardigde om verduidelijking naar aanleiding van vragen van andere ouders. De afgevaardigde wordt in het begin van het jaar door alle ouders verkozen.

Educació Secundària Obligatòria of ESO (verplicht secundair onderwijs)

Educació secundària obligatòria (12-16 jaar)

De overstap naar de ESO is een belangrijke overgang voor de leerling. Het is soms mogelijk om aan dezelfde onderwijsinstelling te blijven. In de meeste gevallen betekent deze overstap echter een verandering van school.

De instituten voor secundair onderwijs in Catalonië worden de IES (Instituts d’Educació Secundària) genoemd.

In de ESO staat de autonomie en sociale integratie van de leerlingen centraal. Ook hun persoonlijke ontwikkeling is belangrijk.

In de ESO zijn de vakken georganiseerd in studiepunten. Een studiepunt duurt doorgaans 1 kwartaal. Punten komen overeen met een deel van de materie van elk vak. 65% van de studiepunten is verplicht en gemeenschappelijk voor alle leerlingen. De overige 35% is vrij invulbaar. Elke leerling kiest op basis van zijn voorkeuren. Op het einde van het opleidingsonderdeel moet de student een evaluatie ondergaan. Dit zijn een reeks activiteiten die tot doel hebben na te gaan of de leerdoelen van de verschillende leergebieden zijn bereikt.

Educación Segundària no obligatòria (niet verplicht secundair onderwijs)

Op de leeftijd van 16 jaar vervalt de leerplicht. Maar na de ESO kunnen leerlingen er natuurlijk voor kiezen om hun studie voort te zetten. Ze hebben dan twee mogelijkheden:

Batxillerat (16-18 jaar)

Het Batxillerat geeft toegang tot een hogere beroepsopleiding of tot de universiteit.

Cicles Formatius de Grau Mitjà (16-18 jaar)

De middelbare beroepsopleidingen leiden op voor de uitoefening van verschillende beroepen. Het voorziet in de nodige opleiding om de vakbekwaamheid en kennis van de gekozen sector te verwerven.

Academische opleidingen

Cicles formatius de grau superior (hogere beroepsopleiding)

Dit zijn beroepsopleidingen die deel uitmaken van het hoger onderwijs. Ze bereiden studenten voor op gekwalificeerde activiteiten in een professioneel veld.

Deze studies hebben een duur van 2.000 uur (in twee academiejaren) en zijn gegroepeerd in beroepsfamilies.

Op het einde van een opleidingscyclus van een hogere graad krijgt men de titel van tècnic of tècnic superior in het overeenkomstige beroepsprofiel.

Universitat

De huidige structuur van universitaire studies omvat drie niveaus. Het vakkenaanbod wordt gemeten in ECTS-credits (European Credit Transfer and Accumulation System). Dit zijn Europese studiepunten die voor de tijd staat die een vak binnen het curriculum in beslag neemt.

Graus

Dit is het eerste opleidingsniveau op de universiteit. Het behalen van een grau duurt 3 jaar. Het doel van deze studies is het verkrijgen van een algemene opleiding. Deze zijn gericht op de voorbereiding van professionele activiteiten.

Màster

Dit zijn officiële universitaire studies waarvan het doel is dat studenten een geavanceerde opleiding volgen. Masters hebben vaak een multidisciplinaire aard. Ze zijn gericht op academische of professionele specialisatie, of om de initiatie in onderzoekstaken te bevorderen.

Om een universitaire masterdiploma te behalen, moet je tussen de 60 en 120 ECTS-credits hebben gevolgd. Dit komt overeen met een periode van één of twee jaar.

Doctoraat

Na een master is het mogelijk te promoveren. Het doctoraat is gericht op opleiding voor onderzoek, of ter voorbereiding op de beroepspraktijk. Ze houden vaak verband met wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit.

Om toegang te krijgen tot een officieel doctoraatsprogramma is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een officieel diploma van de Spaanse staat of gelijkwaardig. Ook moet je een universitair masterdiploma bezitten. Hierbij dient men minimaal 300 studiepunten behaald te hebben. Elke universiteit kan specifieke toelatingscriteria hanteren.

De duur van het doctoraat bedraagt ​​maximaal drie jaar in voltijd en vijf jaar als het in deeltijd wordt gedaan. Dit is vanaf de toelating van de promovendus tot de presentatie van het proefschrift.

Formació d’adults (volwassenenonderwijs)

Escoles d’adults

De scholen voor volwassenen bieden een gratis educatief aanbod aan. Deze bieden een brede waaier aan mogelijkheden :

 • Alfabetiseringscursussen
 • Onderwijs van basiskennis
 • GES (Graad in Secundair Onderwijs in Catalonië)
 • Toegang tot het gemiddelde en hogere niveau van de Cicles Formatius
 • Toegang tot de universiteit voor mensen ouder dan 25 jaar.
 • Taalworkshops, informatica, enz.  

Escoles Oficials d’Idiomes

Als je geen Spaans en/of Catalaans kent, bieden de officiële talenscholen cursussen aan. Hierbij kan je terecht in de gemeente waar je woont.

In een EOI kan je trouwens ook hele andere talen leren: Portugees, Italiaans, Russisch, Chinees… Als je partner graag Nederlands wil leren, biedt de EOI in Barcelona een cursus Nederlands aan.

SOC-Servei d’Ocupació de Catalunya (RVA-UWV)

Dit is het onderdeel van de Generalitat dat in arbeidsbemiddeling voorziet. Daartoe beschikt het onder andere over een netwerk van kantoren. Dit zijn de arbeidsbureaus van de Generalitat.

Het SOC biedt haar diensten aan personen die als werkzoekende staan ​​ingeschreven. Werkzoekenden kunnen werklozen zijn, maar ook personen die van baan willen veranderen of zich professioneel willen ontwikkelen.

SOC-cursussen zijn beroepsopleidingen die bestaan uit theoretische en praktische programma’s. Deze opleidingen zijn gericht op het verbeteren van professionele vaardigheden. Zo vergroten werkzoekenden ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

SOC is een gratis openbare dienst. Deze vervult ook de functie van arbeidsbemiddelaar. Zij brengen mensen die werk zoeken (geregistreerd als werkzoekenden) in contact met de bedrijven die arbeidskrachten nodig hebben. Via het SOC kan men lokale, regionale en zelfs Europese vacatures vinden.

Bedrijven kunnen hun vacatures presenteren via het SOC als op zoek zijn naar kandidaten met een bepaald werknemersprofiel.

Tenslotte biedt SOC zijn diensten ook aan zelfstandigen.

Ajuntament

De culturele dienst van de gemeente heeft verschillende workshops en cursussen. Deze worden normaal bij Centres Civics (gemeentecentra) gegeven. Het gaat om zeer uiteenlopende cursussen: naaiklassen, schilderen, dansklassen, enz…

Ondersteuning

Wil je je kind op school laten inschrijven? Of wil je zelf je studies uitbreiden? Mis dan zeker volgende week onze blog niet. Verder kan Yourcatalancontact.com je bij alle procedures helpen. Ook als je andere vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, staan wij natuurlijk tot je beschikking. Je kan ons mailen op: info@yourcatalancontact.com, of contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Wil je graag op de hoogte blijven van onze andere publicaties over de Spaanse en Catalaanse bureaucratie? Volg ons dan op facebook, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *