Een tweede huis in Spanje en de belastingen

Als je een tweede huis in Spanje bezit, worden daar natuurlijk belastingen op geheven. Dit is een vrij ingewikkeld thema. Er zijn namelijk een aantal valkuilen waar je als nietsvermoedende buitenlandse huizenbezitter makkelijk inloopt. Als je niet uitkijkt, zit je al in de problemen nog voordat je deze valkuilen ziet. Het is dus belangrijk je goed te informeren over dit thema.

In dit artikel bespreken we de belastingen die je over je tweede huis moet betalen in Spanje zelf, en in België of Nederland. We hebben het hier specifiek over een tweede huis van mensen die niet de status van fiscaal resident in Spanje hebben. Dit artikel is dus alleen op jou van toepassing als je maximaal 182 dagen per jaar in Spanje verblijft. In de toekomst zullen we dieper ingaan op het thema belastingen voor hen die een groter deel van het jaar in Spanje gevestigd zijn.

Gemeentelijke belastingen

IBI

Vorige week hebben we uitgebreid de onroerendgoedbelasting (IBI) besproken. Dit is de belangrijkste van de twee belastingen die je als eigenaar van een tweede huis in Spanje aan de gemeente moet afdragen.

De hoogte van de IBI is gebaseerd op de waarde van het onroerend goed zoals die bij het kadaster is vastgelegd (kadastrale waarde of valor cadastral). Elke gemeente slaat je aan voor een bepaald percentage van die waarde, maar dat percentage verschilt per gemeente. Ook verschilt de datum waarop de IBI wordt geïnd.

De gemeente slaat de persoon of personen aan die het onroerend goed op 1 januari in bezit heeft (hebben). Als je de woning dus tijdens het jaar koopt, betaal je pas het jaar daarop voor het eerst IBI. Maar pas op! Veel gemeentes sturen je dan geen belastingformulier of -aanslag. Ze verwachten van de huiseigenaren dat die op eigen initiatief naar het gemeentehuis komen om aangifte te doen.

Dit is meteen de eerste valkuil. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze geen onroerendgoedbelasting hoeven te betalen omdat ze daar niets over hebben ontvangen van de gemeente. Als dit zo een paar jaar duurt, kan de openstaande belastingschuld behoorlijk oplopen. Als je vervolgens wordt gecontroleerd, heb je een probleem.

Is dit voor jou het geval en betaal je geen IBI, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente om met ze te overleggen hoe je de situatie kunt regulariseren. Als de gemeente goedwillend is, voorkom je zo dat er later problemen ontstaan.

Afvalbelasting

Naast de onroerendgoedbelasting heft de gemeente ook belasting voor het ophalen van het afval. Jaarlijks gaat het dan ongeveer om een bedrag tussen de 100 en de 200 euro. Het afval wordt overigens niet voor de deur opgehaald. Je moet het in grote containers in de straat gooien.

Vermogensbelasting

Hoewel de vermogensbelasting per 1 januari 2008 was afgeschaft, is hij weer ingevoerd in 2012. Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel in de kredietcrisis, maar vandaag de dag bestaat de vermogensbelasting nog steeds. Het is in de meeste regio’s zelfs een van de hoogste in Europa voor mensen met een groot vermogen. Afhankelijk van de waarde van je tweede huis in Spanje kan het zijn dat de belastingen het als belastbaar vermogen zien.

Als je geen fiscaal resident bent in Spanje, is het belastbare bedrag is je netto Spaanse vermogen. Dat is de waarde van alles wat je in Spanje bezit (oftewel obligación real; wat je buiten Spanje bezit wordt buiten beschouwing gelaten), minus eventueel de financiering van de woning. De peildatum van de belasting is 31 december van elk jaar. Als je dus tijdens een jaar vastgoed koopt, telt het dat jaar al mee voor de vermogensbelasting.

De vermogensbelasting is een persoonlijke belasting. Ook als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, moet ieder voor zich aangifte doen. In dat geval wordt de waarde van het vermogen 50-50 verdeeld op de belastingaangifte.

Als je wel in Spanje fiscaal resident bent, betaal je vermogensbelasting over je volledige vermogen wereldwijd.

Situatie in Catalonië

Het rijk int de vermogensbelasting, maar stort die weer door aan de verschillende regio’s. De regio’s mogen dan ook zelf beslissen vanaf welk vermogen er belasting betaald moet worden en wat het te betalen percentage is.

In Catalonië zijn de eerste 500.000 euro netto vermogen vrijgesteld van de vermogensbelasting. Er bestaat ook nog een aanvullende korting voor de primaire woning. Omdat het in jouw geval echter over een tweede woning gaat kan je op deze korting geen aanspraak maken.

Let op: bij een bruto Spaans vermogen van meer dan 2 miljoen euro moet je hoe dan ook aangifte doen, ook als je netto vermogen lager is dan 500.000 en je dus geen belasting zult hoeven te betalen.

Indien je het eigendom van de tweede woning deelt met een partner met wie je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, hoef je geen belasting te betalen over de eerste 1.000.000 euro. De waarde van de woning wordt immers tussen jullie beiden verdeeld, en je hebt elk recht op een vrijstelling voor de eerste 500.000 euro.

Je doet de aangifte van de vermogensbelasting tussen half april en half juni via het internet. Dit doe je door het invullen van formulier 714 op de website van de belastingdienst. Hier moet je ook je aangifte van je inkomstenbelasting aan toevoegen, waarover hieronder meer.

De aangifte van de vermogensbelasting is een vrij ingewikkeld proces waarvoor je bovendien speciale inloggegevens aan moet vragen. Als je deze belasting moet betalen, doe je er goed aan een gestor in de hand te nemen die de aangifte voor je regelt. Als je het toch zelf wilt proberen, staat er op de site van de belastingdienst een handleiding hoe je dat moet doen.

Foto: Maarten Rinsema

Inkomstenbelasting

Als je de tweede woning NIET verhuurt

Geen huuropbrengsten van je woning en toch inkomstenbelasting moeten betalen? Hoezo?

Dit klinkt misschien wat vreemd. Als buitenlander die niet in Spanje woont en werkt, en er enkel een tweede woning bezit, moet je toch inkomstenbelasting betalen. Zelfs als je de tweede woning niet verhuurt en er dus geen inkomsten uit hebt.

De gehanteerde procedure is voor Nederlanders te vergelijken met box 3 op de Nederlandse belastingaanslag. Daar betaal je namelijk belasting over een fictief rendement van je vermogen.

Vlamingen kennen de logica van de Spaanse constructie ook. Dezelfde logica wordt namelijk ook gevolgd op de aangifte personenbelasting met betrekking tot je tweede huis in Spanje. Daarover hieronder meer.

Hoe zit het betalen van inkomstenbelasting over je tweede woning in Spanje dan precies? Voor Europeanen die niet vast in Spanje wonen, bestaat er de impuesto sobre la rente de no residentes of IRNR (inkomstenbelasting voor niet vaste inwoners). Als je een huis bezit dat je niet verhuurt, slaat de staat je aan voor de fictieve huurwaarde. Met andere woorden, je betaalt belastingen over inkomsten die je van het huis zou hebben gehad, mocht je het wel hebben verhuurd.

Hier kom je niet onderuit door te zeggen dat je in Nederland of België al inkomstenbelasting betaalt. Je draagt alle belastingen over onroerend goed namelijk af in het land waar het vastgoed staat. Ondanks het feit dat er een belastingverdrag bestaat tussen Spanje en Nederland of België dat zegt dat je voor alles maar 1x belasting betaalt (dus niet zowel in Spanje als je eigen land), moet je dit deel van je inkomstenbelasting dus in Spanje afdragen.

Berekening

De berekening van de IRNR bestaat uit 2 stappen.

Eerst worden de fictieve huuropbrengsten berekend. Hiervoor wordt van de kadastrale waarde (in het artikel over de IBI leggen we uit wat dat is) een percentage aangehouden. Voor woningen waarvan de kadastrale waarde is herzien in of na 1994, is dit percentage 1,1% (dit geldt voor de meeste gevallen). Voor woningen waarvan die waarde niet is herzien, geldt een percentage van 2%. Als het vastgoed geen kadastrale waarde heeft, gaat het om 1,1% van de helft van de aankoopprijs (0,55% dus).

De hoogte van de inkomstenbelasting is 19% van dit fictieve inkomen uit verhuur.

Voorbeeld: je hebt een tweede woning met een kadastrale waarde van 120.000 euro ergens in Catalonië. De fictieve verhuurinkomsten van die woning zijn dan 1320 euro (1,1% van 120.000). Daar ben je 19% aan inkomstenbelasting over verschuldigd, oftewel 250,18 euro.

Als je de tweede woning wel verhuurt

Als je de woning wel verhuurt, betaal je gewoon 19% op je netto huurinkomsten. Je mag dus van de bruto huuropbrengsten een aantal gemaakte kosten aftrekken. Denk hierbij ondermeer aan reparatie- en onderhoudskosten, commissie van het verhuurbedrijf en kosten van de keyholder. Er zijn zelfs financieringskosten en afschrijvingen die je onder bepaalde voorwaarden in mindering mag brengen.

Aangifte

Net als bij de IBI zit de valkuil hier bij de belastingaanslag. Je moet namelijk uit eigen beweging aangifte gaan doen. Je krijgt geen aanslag of opgaveformulier toegestuurd. Omdat het in veel mensen niet eens opkomt dat ze voor hun tweede huis inkomstenbelasting moeten betalen, zien ze dit over het hoofd. Maar pas op: na een paar jaar loopt de achterstallige belasting behoorlijk op en als er dan een controle is, heb je wel degelijk een probleem.

De inkomstenbelasting is een persoonlijke belasting. Alle personen die op de eigendomsakte staan, dienen dus aangifte te gaan doen.

De aangifte doe je door middel van formulier 210. In principe moet je de aangifte per internet doen, maar in dit geval mag je het formulier ook uitprinten en naar een belastingkantoor brengen. Als je de woning niet verhuurt, kan je aangifte doen gedurende het gehele jaar dat volgt op het jaar waarover je aangifte wilt doen. Maar als je de woning wel verhuurt, dan moet je elk kwartaal aangifte doen, in januari, april, juli en oktober.

Als je er zelf niet uitkomt, kan je deze aangifte beter uitbesteden aan een gestor gespecialiseerd in belastingen. Als je denkt dat je het met een beetje begeleiding wel zelf kunt, aarzel dan niet om ons te contacteren. Zie onderaan het artikel voor onze contactgegevens.

Tweede huis in Spanje en de Nederlandse belastingen

Zoals eerder gezegd, binnen de EU hoef je voor iets maar 1x belasting te betalen. Voor onroerend goed geldt dat je belasting betaalt in het land waar het vastgoed staat. Je betaalt dus in Spanje de onroerendgoedbelasting, de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting voor je tweede huis.

Toch willen de Nederlandse belastingen ook weten dat je een huis in Spanje bezit. Je moet de waarde van je woning in je belastingaangifte opgeven in Box 3 (sparen en beleggen).

Deze waarde wordt verhoudingsgewijs weer in vermindering gebracht. Als een kwart van je vermogen bijvoorbeeld bestaat uit je Spaanse onroerend goed, wordt de te betalen som over het fictief rendement uit je vermogen met een kwart in mindering gebracht.

Je betaalt dus niet twee keer belasting: je moet de waarde van je eigendom in Spanje wel opgeven, maar vervolgens wordt de te betalen belasting weer in mindering gebracht met het deel dat je over je tweede huis zou betalen.

Tweede huis in Spanje en de Belgische belastingen

In België gebeurt iets vergelijkbaars als in Nederland. Ook tussen Spanje en België bestaat de afspraak dat je over onroerend goed alleen belasting betaalt in het land waar het vastgoed zich daadwerkelijk bevindt. Maar ook in België komt de tweede woning wel terug in de aangifte personenbelasting.

Net als bij de Spaanse inkomstenbelasting moet je bij de Belgische personenbelasting de huurwaarde opgeven. En net als bij de belastingen in Spanje moet dit een fictieve huurwaarde zijn als je het tweede huis niet daadwerkelijk verhuurt. Nu is zijn de Belgische belastingen er niet heel duidelijk in hoe hoog die huurwaarde dan moet zijn. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat je daar dezelfde fictieve waarde voor gebruikt als voor de Spaanse inkomstenbelasting (dus 1,1% van de kadastrale waarde als die waarde in 1994 of later is herzien, 2,2% als dat niet het geval is, en als het vastgoed (nog) geen kadastrale waarde heeft 0,55% van de aankoopprijs).

Maar ook in België hoef je hier niet daadwerkelijk belasting over te betalen. Inkomen uit onroerend goed is vrijgesteld. Dit is evenwel onder het progressievoorbehoud. Dat betekent dat de waarde van je tweede woning wel meetelt voor het bepalen van de aanslagvoet. Het gevolg daarvan kan zijn dat je voor de belastingen over je overige inkomsten in een hogere schaal terecht komt.

Ondersteuning of uitbesteding

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goede gestor of administrator in Spanje om de belastingen over je tweede huis voor je te regelen? Of denk je dit zelf met een beetje ondersteuning te kunnen doen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. We kunnen je in contact brengen met een gestor, of jou bijstaan met advies tijdens het hele proces. Ook voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande artikel kan je ons bereiken via ons contactformulier of door een mail te sturen naar info@yourcatalancontact.com.

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe artikelen over de Spaanse bureaucratie? Hou dan onze website goed in de gaten of volg ons op facebook! Je kan je natuurlijk ook opgeven voor onze mailinglijst. Zo ontvang je als eerste onze nieuwe artikelen in je inbox.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *