Aangifte doen voor de inkomstenbelasting (IRPF) in Spanje, best makkelijk

Het is weer zover: zoals elk voorjaar moet je deze dagen in Spanje aangifte doen voor de inkomstenbelasting (IRPF). Dit geldt zowel voor Spanjaarden als voor het overgrote deel van de buitenlanders die in Spanje wonen.

Je kan de aangifte kan op verschillende manieren doen. Afhankelijk van de manier die je kiest, is de termijn anders.

Let op: dit artikel is specifiek gericht op mensen die fiscaal resident zijn in Spanje en er ook hun geld verdienen. Verderop in het artikel bespreken we wat fiscaal resident precies betekent. Verder leggen we in dit artikel uit via welke kanalen je aangifte kan doen, hoe je dat doet, wanneer precies en tenslotte ook hoe je uiteindelijk daadwerkelijk betaalt.

¿Benieuwd? ¡Vamos!

inkomstenbelasting spanje

Inkomstenbelasting in Spanje: korte inleiding

In Spanje heet de (persoonlijke) inkomstenbelasting (in België personenbelasting genoemd) IRPF, de afkorting van Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.

De overheidsdienst die de belastingen int (oftewel de belastingsdienst) heet Agencia Tributaria. Deze dienst valt onder het ministerie van financiën (hacienda).

IRPF is een inkomstenbelasting waarvan de opbrengst naar de Spaanse schatkist gaat om het land van draaiende te houden. Het is dus wat anders dan de sociale heffingen of sociale premies. Deze heten in het Spaans cotizaciones en hier worden bijvoorbeeld het ziekenfonds en sociale uitkeringen zoals werkeloosheid van betaald.

De regio’s Baskenland en Navarra zijn de grote uitzondering binnen dit systeem. Die regio’s hebben namelijk een eigen belastingdienst en bepalen dus ook zelf hoe ze de inwoners belasten. Onderstaande is dan ook niet van toepassing op mensen die in die regio’s wonen.

In Spanje komt het fiscaal jaar overeen met een kalenderjaar. De aangifte die je doet in het voorjaar van 2023 gaat dus over het kalenderjaar 2022, of “Ejercicio 2022” zoals hacienda het zelf noemt.

Wie is belastingplichtig?

Ook als buitenlander in Spanje moet je waarschijnlijk inkomstenbelasting betalen.

Residente fiscal

In eerste instantie ben je belastingplichtig als je officiëel residente fiscal bent, fiscaal inwoner. Dat ben je in een van de volgende drie gevallen:

 • Je bent 183 dagen in een kalenderjaar, of meer, in Spanje. Let op: dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Tijdelijke verblijven in het buitenland, zoals een lang weekend weg of een paar weken vakantie, worden bovendien geteld als tijd die je wèl in Spanje doorbrengt.
 • De kern van je financiële belangen is in Spanje. Dit gaat bijvoorbeeld op als je voor een Spaanse werkgever werkt die alle kantoren in Spanje heeft, maar door zakenreizen breng je minder dan 183 dagen in Spanje door. In dat geval moet je nog steeds in Spanje belastingaangifte doen voor de IRPF.
 • Je partner met wie je een huwelijksverbond of een geregistreerd partnerschap hebt, en/of een minderjarig kind woont in Spanje.

Dat gezegd zijnde, beslissingen hierover worden van geval tot geval bekeken.

Als je in de laatste tien jaar niet in Spanje hebt gewoond, kan je echter gebruik maken van de Ley Beckham of Beckhamwet. Deze biedt de mogelijkheid alleen belasting te betalen over inkomsten in Spanje zelf. Daarover hieronder meer.

Voor meer informatie over de fiscale residentie of domicilie, en of je dus inkomstenbelasting moet betalen, kan je ons artikel Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg lezen.

Uitzondering residencia fiscal

Je kan een vrijstelling krijgen voor fiscaal inwonerschap in Spanje als je een certificado de residencia fiscal van een ander land kan overleggen.

Spanje heeft met bijna alle landen in Europa een belastingverdrag. Zo’n verdrag schrijft voor dat je maar in een land inkomstenbelasting hoeft te betalen. Als je in een van de verdragslanden fiscaal inwoner bent en daar inkomstenbelasting betaalt, ben je in Spanje vrijgesteld. Dit geldt ook als je wel aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat de Belgische en de Nederlandse belastingdiensten erg strenge criteria hanteren om iemand als fiscaal inwoner in eigen land aan te merken, als die persoon voldoet voor de criteria voor fiscaal resident in Spanje. Met andere woorden: de kans is niet groot dat je gebruik kan maken van deze regeling. Zo moet je in Nederland onder andere 90% van je inkomen, of meer, in Nederland verdienen om als fiscaal inwoner aangemerkt te worden als je er niet woont.

Als je fiscaal resident in België bent, heb je een “Fiscaal woonplaatsattest” van de FOD Financiën nodig om dat aan te tonen (meer informatie, zie hier). Fiscale residentie in Nederland toon je aan met een “inkomensverklaring kwalificerend buitenlands belastingplichtige” van de belastingdienst (voor meer informatie, klik hier). Dit laatste document kan je zelf downloaden en invullen van de website van de belanstingdienst. Het is ook in het Spaans beschikbaar. Je kan hier overigens niet mee sjoemelen: de Spaanse, Belgische en Nederlandse belastingdiensten controleren elkaars gegevens.

Let op: de certificaten van fiscale residentie gelden voor een specifiek jaar. Als je gebruik maakt van deze regeling, moet je elke jaar op nieuw het getuigschrift (België) of de inkomensverklaring (Nederland) overleggen.

Impuesto de la renta de no residentes

Ook als je geen fiscaal resident bent in Spanje kan het trouwens zijn dat je inkomstenbelasting moet betalen. Deze belasting heet impuesto de la renta de no-residentes (IRNR). Deze belasting moet je betalen als je vastgoed bezit in Spanje. Dit is een van de grootste valkuilen voor mensen met een tweede woning in het land. De aangifte doe je door middel van formulier modelo 210. In ons artikel Een tweede huis in Spanje en de belastingen leggen we uit hoe dat zit.

Object en hoogte van de inkomstenbelasting

IRPF is heel simpel gezegd een belasting die geheven wordt over al je inkomsten, nadat alle aftrekposten daarop in mindering zijn gebracht. Het is een progressieve belasting, wat betekent dat met een hoger inkomen, je ook een hoger percentage belasting betaalt. Daarnaast speelt er ook mee in welke regio van Spanje je woont en wat je familiesituatie is.

Al je inkomsten worden belast, dus zowel inkomen uit werk, uitkeringen of pensioen, als uit kapitaal of bezittingen. Bovendien betaalt een fiscaal resident in Spanje inkomstenbelasting over alle wereldwijde inkomsten. De enige uitzondering hierop zijn inkomsten uit onroerend goed in het buitenland. Daar betaal je belasting over in het land waar het vastgoed zich bevindt.

Hoogte IRPF

Zoals eerder al gezegd is IRPF een progressieve belasting: hoe meer inkomsten, hoe hoger het percentage dat je aan hacienda af moet dragen. Dat gezegd zijnde: het is niet echt mogelijk om een duidelijke schaal te geven van het percentage IRPF dat bij elke inkomensgroep behoort, en dat heeft te maken met de opbouw ervan.

Het totale percentage dat je af moet dragen bestaat namelijk uit twee delen. Er is een nationaal deel dat voor iedereen in Spanje gelijk is. Daarnaast is er een regionaal deel. Hoewel dit deel ook door de centrale regering in Madrid is vastgesteld, mogen regio’s ervan afwijken.

Hier wordt het nogal gecompliceerd: niet alleen gebruikt elke regio andere percentages, ze verdelen ook de inkomensgroepen anders in de schaal. De regionale inkomensgroepen hoeven dus niet overeen te komen met de groepen die gebruikt worden voor het nationale deel van de belasting.

Ter indicatie geven we hieronder de schaal aan die door de nationale overheid is opgesteld, maar waar regionale overheden dus van af mogen wijken in het deel dat hun toekomt. Deze tabel is dus uitsluitend orientatief als je inkomstenbelasting moet betalen in Spanje.

SchaalInkomenNationaal deelRegionaal deelTotaal percentage
1< 12.4509,5 %9,5 %19,0 %
212.450-20.19912,0 %12,0 %24,0 %
320.200-35.19915,0 %15,0 %30,0 %
435.200-59.99918,5 %18,5 %37,0 %
560.000-299.99922,5 %22,5 %45,0 %
6> 300.00024,5 %22,5 %47,0 %

Belangrijk is hierbij te weten dat je niet hetzelfde percentage betaalt over je gehele inkomen. Uitgaande van de tabel hierboven (die dus in lang niet alle regio’s van kracht is) betaal je over het del van je inkomen tot €12.450 19%. Daarna betaal je over het deel tussen €12.450 en €20.199 24%, en zo verder.

Onafhankelijk van deze percentages is er overigens een minimumbedrag waaronder je geen aangifte hoeft te doen en dus niet hoeft te betalen. Daarover meer onder het kopje “aangifte doen” hieronder.

Aftrekposten

Er zijn een aantal aftrekposten die vrijgesteld zijn van IRPF. Hieronder noemen we de belangrijkste. Je kan altijd een percentage ervan aftrekken tot een maximumbedrag.

 • Schenkingen aan NGO’s die door de regering erkend zijn
 • Inleg in pensioenfondsen
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Huur en hypotheekbetalingen, maar alleen bij contracten van voor 2014
 • Elke regio heeft eigen aftrekposten. In Catalonië bijvoorbeeld kan je geld aftrekken in het eerste jaar na de geboorte van een kind, als je weduwe of weduwnaar bent geworden, etc.

Belastingverdragen

Zoals we hierboven al hadden gezien, heeft Spanje met de meeste landen een belastingverdrag om te voorkomen dat je twee keer inkomstenbelasting (of andere belastingen) betaalt voor hetzelfde belastbare feit. Als je residente fiscal bent in Spanje, betaal je dus IRPF over al je inkomsten wereldwijd. Het is belangrijk dit goed te regelen met de belastingsdiensten van andere landen waar je inkomsten hebt, bijvoorbeeld door de verkoop van producten of diensten online.

Het kan dus zijn dat je juist in Nederland of België aan moet kunnen tonen dat je in Spanje fiscaal resident bent. In dat geval moet je bij het Agencia Tributaria een certificado de residencia fiscal aanvragen, die je in Nederland of België dan weer in moet dienen.

Ley Beckham of Beckhamwet

Om buitenlands talent aan te trekken, is in 2004 de Beckhamwet in werking getreden. Die heet zo, omdat de bekende voetballer met die naam de eerste was die gebruik maakte van de wet.

Deze wet is van toepassing op personen die in de laatste tien jaar geen fiscaal resident in Spanje zijn geweest. Zij hebben de mogelijkheid om een belastingtarief van 24% te betalen, in plaats van de hierboven aangegeven schalen. Dit is dus interessant voor mensen met een (voor Spaanse begrippen) modaal inkomen of hoger. Bovendien betalen ze dit tarief alleen over inkomsten in Spanje, en dus niet over de wereldwijde inkomsten.

Een nadeel van de wet is dat je niet de status van residente fiscal krijgt toegekend. Dit betekent dat je geen vrijstelling hebt van belastingverplichtingen in een ander land, omdat de dubbelbelastingverdragen niet op jou van toepassing zijn. Al met al is het dus een afweging die je moet maken, en waarbij je best wat advies zoekt van een adviseur of gestor.

Iglesia o fines sociales

Op het formulier is er een speciale ruimte waarin je aan kunt geven of een klein deel van je belastingen over moet worden gemaakt aan de kerk of aan NGO’s met sociale doeleinden. Als je dit aankruist, betaal je niet extra. De overheid moet de bijdrage doorgeven van de belastingen die je toch al moet betalen.

Voor hen die de principiële keuze maken niet de kerk aan te kruisen maar wel fines sociales, is het belangrijk te weten dat er misschien geen geld rechtstreeks naar de kerk zelf gaat, maar dat een deel van het geld wel naar liefdadigheidsinstellingen gaat die bij de kerk horen, zoals Caritas.

Aangifte doen

De belastingaangifte, oftewel de declaración de la renta, doe je in het voorjaar, tijdens de campaña de la renta. Als je zelf je belastingen doet, kan je de aangifte op drie verschillende manieren doen: via internet, per telefoon en persoonlijk in het belastingkantoor. Het formulier dat je gebruikt voor de IRPF is modelo 100. Hier kan je het downloaden, maar het is niet echt nodig het te downloaden en in te vullen. Daarover hieronder meer.

Niet iedereen hoeft aangifte te doen. Mensen die in 2022 een enkele inkomstenbron hebben gehad en daar minder dan €22.000 uit hebben gekregen, hoeven geen aangifte te doen. Hetzelfde geldt voor personen met meerdere inkomstenbronnen en een totaal inkomen van maximaal €14.000. Omdat zij niet de verplichting hebben aangifte te doen, hoeven ze dus ook geen inkomstenbelasting te betalen.

Als je gebruik wilt maken van de Beckhamregeling, dien je modelo 149 in om dat aan te geven. Vervolgens doe je aangifte door middel van modelo 151 in plaats van modelo 100.

Internet

Via internet kan je de aangifte doen op de site van Agencia Tributaria. Klik hier voor de link. Aangifte per internet is mogelijk van 11 april tot en met 30 juni. Om toegang te hebben tot je aangifte, moet je je wel eerst registeren in cl@ve, het digitale toegangscertificaat. Later deze maand publiceren we een artikel dat uitlegt hoe je dat doet.

Het belastbare bedrag is al ingevuld op het formulier dat je in kunt zien op de website. Je hoeft het daarna alleen nog maar te bevestigen en in te dienen (presentar).

Desalniettemin is het niet aan te bevelen je aangifte over internet te doen. Er kijkt dan namelijk geen belastingbeambte mee, waardoor je hoogstwaarschijnlijk een aantal aftrekposten mist.

Telefoon of in persoon

Om aangifte te doen in persoon of per telefoon moet je een afspraak maken. Dat kan via internet (waarbij je een digitaal certificaat of cl@ve nodig hebt) via de app van Agencia Tributaria, of via telefoon op de nummers 91 553 00 71 en 901 22 33 44. Die telefoons worden bemand van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 19. Voor telefonische aangifte kan je ook een afspraak maken met de automatische beantwoorder op de telefoonnummers 91 535 73 26 en 901 12 12 24.

Een afspraak maken voor telefonische aangifte kan al vanaf 3 mei. De aangifte zelf kan vanaf 5 mei tot 30 juni. Een afspraak om in persoon een aangifte te kan doen, kan vanaf 25 mei. Je kan dan vanaf 1 juni terecht, ook weer tot 30 juni.

Deze manieren van aangifte doen zijn beter dan over het internet. Je doet de aangifte dan namelijk bij een beambte die samen met jou de belangrijkste aftrekposten doorloopt. Toch kan het ook in dit geval gebeuren dat er een aantal aftrekposten over het hoofd worden gezien. Daarom is het misschien nog wel het beste je aangifte door een gestor te laten doen, als je budget dat toelaat tenminste.

Betalen

Loondienst

Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever een percentage in op je loon voor de IRPF. Dat percentage is per persoon verschillend. Het hangt af van de hoogte van je loon, van je familiesituatie en de aard en de duur van je contract. Bovendien kan het van het ene op het andere jaar veranderen.

Dit bedrag maakt je werkgever dan direct over aan de belastingen. Maar je moet natuurlijk nog wel aangifte doen. Het te betalen of te ontvangen bedrag dat uit de aangifte komt, is slechts een verrekening van het bedrag dat je daadwerkelijk moet betalen en het totaalbedrag dat je werkgever in het voorgaande jaar heeft afgedragen.

Zelfstandige

Voor zelfstandigen is het betalen van IRPF wat gecompliceerder. Zij betalen in principe elke drie maanden 20% van hun winst aan de belastingdienst. Dit is echter maar een voorschot. Tijdens de campaña de la renta in het voorjaar moeten zij, net als hen die in loondienst werken, hun belastingaangifte doen. Daarna krijgen ze terug wat ze teveel hebben betaald, of moeten ze bijbetalen.

Als je zelfstandige bent in Spanje, laat je de belastingen het best regelen door een gestor.

Ondersteuning of uitbesteding

Zoals meerdere keren gezegd in dit artikel, kan het afhankelijk van je situatie een goede overweging zijn je belastingaangifte door een gestor te laten doen. Dit jaar hebben wij van yourcatalancontact.com helaas geen goede gestor waar we je aan door kunnen verwijzen. Dat betekent niet dat ze er niet zijn: vraag zeker rond in je omgeving en sla Nederlandstalige krantjes en websites erop na. En als je (al) een goede gestor hebt: laat het ons zeker weten zodat we andere mensen in de toekomst door kunnen verwijzen!!

Ook als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, staan we tot jouw beschikking. Je kan ons mailen op info@yourcatalancontact.com.

Wil je samen met ons verder de Spaanse bureaucratie verkennen? Dan kan je je opgeven voor onze nieuwsbrief, en ons volgen op facebook.

16 thoughts on “Aangifte doen voor de inkomstenbelasting (IRPF) in Spanje, best makkelijk

 • Saskia

  Als je als Spaanse ingezetene bij een buitenlands bedrijf in loondienst bent, maar je verdient minder dan 22.000,- per jaar, hoef je dan geen aangifte te doen? Hoeven mensen onder dit loon geen belasting te betalen? En indien dit zo is, hoeft een kleine ondernemer die minder dan 22k verdient, ook geen belasting te betalen? Is er in Spanje een overheidswebsite net als http://www.belastingdienst.nl waar alle regels en soorten aftrekposten te vinden zijn?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Saskia,

   je hoeft onder inkomsten van €22.000 geen belastingaangifte te doen, mits je een enkele inkomstenbron hebt in dat jaar. Heb je twee of meerdere inkomstenbronnen, dan ligt deze limiet op 14.000.

   Je kan de nodige informatie inderdaad vinden op de site van de Spaanse belastingdienst, de Agencia Tributaria.

 • Machteld

  Beste Els en Maarten,
  Ik las jullie tekst over de inkomstenbelasting in Spanje, maar er is één ding dat ik niet zo goed begrijp: in de schaaltabel staat dat je met een inkomen tot 12.450 € 19% belastingen moet betalen, daarna betaal je 24% tot 20.199 € en dan 30% tot 35.199 €.
  Maar wat verderop in de tekst staat dat niet iedereen aangifte moet doen: “Mensen die in 2022 een enkele inkomstenbron hebben gehad en daar minder dan €22.000 uit hebben gekregen, hoeven geen aangifte te doen.”
  Spreekt het ene het andere niet tegen, of zie ik dat verkeerd?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Machteld,

   Nee, het spreekt elkaar niet per definitie tegen, hoewel het inderdaad vreemd lijkt. De vastgestelde percentages zijn wat anders dan de verplichting om aangifte te doen.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jol,

   Nee, dat klopt niet. En een erg goede vraag trouwens.

   Over de eerste €12.450 betaal je 19%, dus €2.365,50. Over het bedrag tussen €12.450 en €20.200 (€7.750) betaal je vervolgens 24%, dus €1.860. En tenslotte betaal je over het bedrag boven de €20.200 (dus €2.800) 30%, €840. In totaal betaal je in jouw geval dus €5.065,50. Ik heb het artikel aangepast om dit duidelijker te maken, dus heel erg bedankt voor deze opmerking!

   Let op: de genoemde percentages zijn een richtlijn vastgesteld door de nationale regering in Madrid. Er is een zogenaamd “autonoom deel” (genoemd naar de autonome regio’s) dat elke regio zelf vast mag stellen. Daardoor is het goed mogelijk dat het bedrag dat jij moet betalen, niet hezelfde is als in mijn rekenvoorbeeld.

 • Chantal

  Goedemiddag,

  Klopt het dat er in Spanje geen heffingskortingen worden toegepast, zoals we dat in Nederland kennen? En waar ik nog geen duidelijkheid over krijg is dat de vedragsbijdrage van het CAK aftrekbaar zou zijn. Kun je hier iets meer over vertellen?

  • Maarten Rinsema

   Hallo André,

   Het aftrekken van een bedrag als pensioensgerechtigde hoort bij het regionale deel van de IRPF. Dat is dus in elke regio anders. Om je vraag te kunnen beantwoorden, moet ik dus eigenlijk even weten in welke regio je zit.

   • Andre

    Hi Maarten. Ik heb het over het persoonlijke basisaftrek.

    Ten eerste is de persoonlijke basisaftrek voor iedereen onder de 65 jaar vastgesteld op € 5.550,-, vanaf 65 jaar € 6.700 en vanaf 75 jaar € 8.100.

    Als u uw belastingaangifte doet als gehuwd paar, is er een gehuwdenaftrek (declaracion conjunta) van € 3.400 voor de tweede belastingplichtige, naast een algemene vergoeding van € 5.550 die wordt toegekend aan de eerste belastingplichtige.
    Als ik het goed begrijp en het juist is heeft een gepensioneerde recht om een bedrag te verminderen. Mogelijks verschilt dit bedrag per streek. Groetjes, Andre

 • André

  Goed artikel, mis alleen een toelichting op het Box 3 verhaal. Ik heb 99% van mijn inkomsten uit de verhuur van onroerend goed. In Nederland is (nu nog) een gunstig box 3 tarief van toepassing. Ga ik in Spanje dan direct in het volle 45% belasting tarief?

  • Maarten Rinsema

   Hallo André,

   Ja dat klopt, in Spanje zijn er geen kortingen of speciale tarieven voor mensen die een deel of hun volledige inkomsten uit de verhuur van vastgoed halen.

 • Sonia

  Ik ben resident in Spanje maar krijg mijn pensioen in Belgie. Ik heb zowel een Overheidspensioen en een privépenssioen. Moeten beide pensioenen zowel in Spanje als in België worden aangegeven ? Of moet juist het Overheidspensioen aangegeven worden in België?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Sonia,

   Over het overheidspensioen betaal je in België personenbelasting, en je moet daarvoor een vrijstelling vragen in Spanje (nadat je er wel aangifte van hebt gedaan in Spanje ook). Over het privépensioen doe je enkel in Spanje aangifte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *