Een Resident Worden In Spanje: Wie, Wat En Wanneer?

Als je langer dan 3 maanden in Spanje verblijft, moet je wettelijk gezien resident worden. Dat is een aanpassing van je verblijfsstatus zodat je langere tijd in het land kan wonen. Het is wat anders dan een verblijfsvergunning. Omdat Spanje deel uitmaakt van de schengenzone, heb je die niet nodig. Toch zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan permanent of semi-permanent verblijf.

Het groene kaartje dat je ontvangt bij de inschrijving, noemt men vaak onterecht “NIE”. En je laten inschrijven als resident, als permanente buitenlandse inwoner dus, heet in de volksmond ook wel residencia. Dit wordt vaak verward met residencia fiscal, oftewel de fiscale residentie in Spanje. Je bent fiscaal resident als je belastingplichtig wordt in het land.

Kortom, net als met de NIE, wat we vorige week hebben gezien, levert het begrip residencia de nodige verwarring op. In dit artikel bekijken we wat de “residencia” precies is. Let op: de informatie in dit artikel is uitsluitend van toepassing op burgers afkomstig uit het Schengengebied. Voor personen met een andere nationaliteit, bijvoorbeeld uit Suriname of Marokko, geldt een andere procedure.

resident Spanje

Certificado de registro

Zoals gezegd, als je langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje woont, wordt je gezien als vaste inwoner, een residente permanente. Je bent dan wettelijk verplicht je in te schrijven in het Registro de Residente Permanente, het “Register van Permanente Inwoners”.

Als bewijs van inschrijving ontvang je een groen papier met een uitneembaar kaartje. Dit papier heet het certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, oftewel het “registratiecertificaat van een E.U.-burger”. Dit document is in eerste instantie vijf jaar geldig. Als je dan nog in Spanje woont en je vraagt een verlenging aan, dan is het onbeperkt geldig.

Het certificado de registro is een erg kwetsbaar stukje papier en omdat je het altijd bij je draagt, raakt het snel beschadigd. Veel mensen laten het dan ook plastificeren. Hoewel dat officiëel niet mag, is het een goed idee om het kaartje in goede staat te houden. 

Men noemt dit document ook wel residencia, maar deze benaming is eigenlijk niet juist. Een residencia is een verblijfsvergunning. Als burger van een Schengenland hoef je die niet aan te vragen. In dit artikel zullen we dan ook het woord residencia vermijden.

NIE

Als je nog geen NIE (Número de Identidad de Extranjero, letterlijk “Buitenlanderidentiteitsnummer”) hebt op het moment van inschrijving als residente permanente, krijg je er dan een toegewezen. Je hoeft niet apart een NIE aan te vragen.

Dit leent zich overigens ook weer voor spraakverwarring: veel mensen noemen het certificado de registro namelijk “permanente NIE”. Dit geldt voor zowel buitenlander als Spanjaarden zelf. Vorige week hebben we gezien dat dit niet klopt: een NIE is je leven lang geldig en staat eigenlijk los van het certificado de registro. Wat men bedoelt met “tijdelijke” en “permanente” NIE kan je lezen in ons artikel Een NIE nummer: wat is het en waarom een aanvragen?

Mogelijk heb je een NIE nodig terwijl je niet van plan bent langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een tweede woning wilt kopen of als je stage gaat lopen. Je vraagt in die gevallen geen certificado de registro aan. Onderaan dit artikel vind je een link naar een gids waarin we uitleggen hoe je dat doet.

Nationaliteit

Resident worden in Spanje betekent niet dat je de Spaanse nationaliteit aanvraagt. Het paspoort of de identiteitskaart van je land van herkomst blijft je officiële identiteitsbewijs. Het certificado de registro is alleen geldig in combinatie met je officiële Belgische of Nederlandse identiteitsbewijs.

Fiscaal resident

Als je meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft, word je naast je inschrijving in het Registro de Residente Permanente ook fiscaal resident. Dit betekent dat je dan je belasting in Spanje moet gaan betalen.

Ook hier bestaat veel onduidelijkheid over. Op facebook zal je vaak uitspraken zien in de trant van “als je de residencia hebt, moet je in Spanje belasting betalen”. Dit is niet per definitie waar. Los van het feit dat het document certificado de registro heet, en geen residencia, zijn de criteria verschillend.

De certificado de registro moet je aanvragen als je drie maanden of langer aaneengesloten in Spanje verblijft, zonder daarbij rekening te houden met het kalenderjaar. Fiscaal resident ben je pas als je 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje bent. Dat hoeft dan weer niet aaneengesloten te zijn. Het gaat erom dat je in een jaar meer wèl, dan niét in Spanje verblijft.

Het zijn dan ook twee verschillende zaken. De certificado de registro gaat over je verblijfsstatus in Spanje. Het fiscaal residentschap heeft te maken met belastingplicht.

Aandachtspunten als je geen fiscaal resident bent

Dat gezegd zijnde, op het moment dat je je als (semi-)permanente inwoner bij de Policía Nacional laat registreren om het certificado de registro te krijgen, geeft de politie wel aan de belastingdienst door dat je het land bent binnengekomen om er te wonen. Als je Spanje dus weer verlaat vòòr je er fiscaal resident zou worden, en je wilt onaangename verrassingen voorkomen, is het dus zaak om je bij je vertrek ook weer uit te laten schrijven bij de Policia Nacional.

Zolang je bij de Policia Nacional ingeschreven staat als buitelandse inwoner, gaat de belastingdienst er sowieso vanuit dat je ook fiscaal resident bent. Is dat niet het geval (zoals we hebben gezien hoeft dat niet altijd het geval te zijn), dan ligt de bewijslast om dat aan te tonen bij jou. Je moet dan alle documenten tonen die kunnen onderbouwen wanneer je wel, en wanneer je niet in Spanje was. Daaronder vallen bijvoorbeeld vliegtuigtickets, facturen voor onderdak elders, maar ook water- en elektriciteitsrekeningen in Spanje om aan te tonen dat er geen verbruik was in je huis hier.

Dubbelbelastingverdragen

Er zijn belastingverdragen gesloten tussen Europese landen om te voorkomen dat je in meerdere landen een belastingaanslag krijgt. Je betaalt dus slechts een keer belasting, ook al ben je in meerdere landen woonachtig geweest en heb je daar inkomsten gehad.

In september zullen we ruim ingaan op het fiscale residentschap, belastingen betalen in Spanje en voorkomen dat je dubbel belasting moet betalen.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het verkrijgen van het certificado de registro (“residencia”)?

Zoals we al gezien hebben, is de eerste voorwaarde om resident te worden dat je drie maanden of meer aaneengesloten in Spanje verblijft. Om er zeker van te zijn dat je geen last wordt voor de sociale dienst, zijn er nog een aantal andere vereisten. Deze vereisten hebben te maken met je inkomsten en met ziektekosten. Het spreekt voor zichzelf dat als je niet aan deze vereisten voldoet, je in principe ook niet langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje mag verblijven.

Werknemers en zelfstandigen

Als je in Spanje werkt, gaat men er vanuit dat je voldoet aan de vereisten voor wat betreft je inkomen. Dit geldt voor zowel werknemers in loondienst, als voor zelfstandigen die in Spanje ingeschreven staan in het handelsregister. Omdat je als werknemer ook automatisch in het Spaanse ziekenfonds zit, heb je voldoende dekking van je ziektekosten. Je hoeft dan dus alleen aan te tonen dat je in Spanje werkt. Zie de paragraaf over documenten om te weten hoe je dat doet.

Werknemers en zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden om zich in te kunnen schrijven als vaste inwoner van Spanje, doen dit door middel van het formulier EX-18.

resident Spanje

Personen zonder inkomen in Spanje

Indien je geen inkomen hebt in Spanje, moet je aantonen dat je in je eigen onderhoud en dat van je familie kunt voorzien. Dit kan door middel van alle mogelijke vormen van inkomen.

Inkomsten uit uitkeringen en pensioen komen het meeste voor. Hoewel dit door de vreemdelingendienst van geval tot geval zal worden bekeken, is de vuistregel dat je over een inkomen van tenminste €7.000 per persoon in het huishouden op jaarbasis moet beschikken.

Inkomsten uit kapitaal worden eveneens geaccepteerd, bijvoorbeeld uit beleggingen of zelfs onroerend goed. Je dient hier wel schriftelijk bewijs van te overleggen.

Als je geen inkomsten hebt, moet je aantonen over voldoende reserve te beschikken. Afhankelijk van de regio gaat het dan om een bedrag van €7.000 of €9.000 (dat laatste is bijvoorbeeld het geval in Valencia in 2022).  Je moet dit aantonen aan de hand van een gestempeld certificaat van de bank. Als dit certificaat niet in het Spaans is, moet je er een beëdigde vertaling van laten maken. Dat geldt trouwens voor alle documenten die je indient.

Naast de beschikking over een minimuminkomen, moet je verzekerd zijn voor ziektekosten. Je kunt bijvoorbeeld aantonen dat je gedekt bent door een buitenlands ziekenfonds of een mutualiteit (België), of een particuliere zorgverzekering (Nederland). Hiervoor heb je document S1/formulier 121 nodig van de verzekeraar. Maar een Spaanse particuliere verzekering voldoet natuurlijk ook.

De persoon die voldoet aan deze voorwaarden, schrijft zich in als vaste inwoner met het formulier EX-18.

Studenten

Als je als student naar Spanje komt, moet je ingeschreven staan bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling. Daarnaast moet je ook in dit geval aantonen over voldoende inkomsten te beschikken en verzekerd te zijn tegen ziektekosten, zoals hierboven uitgelegd. Als je deelneemt aan een Europees uitwisselingsprogramma, zoals bijvoorbeeld Erasmus, wordt ervan uitgegaan dat je aan deze laatste voorwaarden voldoet. Je hoeft dan verder geen bewijsstukken voor inkomsten of ziektekosten te overleggen.

Studenten schrijven zich in als vaste resident door middel van formulier EX-18.

Familieleden

Ook familieleden van de kostwinner die de residencia aanvraagt, komen in aanmerking om resident te worden in Spanje. Het gaat dan over de volgende familiebanden:

 • Een partner waarmee een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
 • Kinderen tot 21 jaar van de persoon zelf of van de partner waarmee een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.
 • Kinderen ouder dan 21 jaar die afhankelijk zijn van de persoon zelf of van de partner waarmee een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan. Deze kinderen moesten al afhankelijk zijn in het land van herkomst.
 • Ouders van de persoon zelf of van de partner waarmee een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Familieleden die zelf ook uit de EU komen, volgen dezelfde procedure voor de aanvraag als de hoofdaanvrager, maar kunnen deze procedure pas doorlopen als de hoofdaanvrager al in is geschreven. Zij moeten namelijk een kopie van de certificado de registro van de hoofdaanvrager bij hun aanvraag voegen.

Familieleden (partners) uit een land buiten de EU moeten formulier EX-19 invullen.

Procedure aanvraag certificado de registro

De certificado de registro vraag je aan bij de Policia Nacional in de provincie waar je woont. Je gebruikt hiervoor formulier EX-18 en om de leges te betalen heb je formulier 790-012 nodig. 

Je moet de aanvraag in eigen persoon indienen, je kunt hier geen volmacht voor afgeven aan iemand anders.

In de gids hieronder leggen we stap-voor-stap uit hoe je het certificado de registro (of residencia) aanvraagt.

Wil je zelf je NIE regelen, maar loop je vast tijdens de procedure?

In onze startersgids NIE, residencia, burgerlijke stand, consulaat en verkiezingen laten we overzichtelijk zien hoe je de nodige formulieren moet invullen, hoe je de afspraak maakt, welke documenten je mee moet nemen en hoe je de afspraak zo soepel mogelijk laat verlopen.

Zoals met alles in Spanje, hangt bij de aanvraag veel af van het kantoor waar je bent en van de beambte die je tegenover je hebt zitten. Waar de een zonder problemen je aanvraag aanneemt, kan een ander je meer documenten vragen, of je aanvraag zelfs afwijzen om de kleur pen die je hebt gebruikt om het aanvraag in te vullen. Het is dan ook eerder regel dan uitzondering dat je niet voldoende hebt aan een enkele afspraak, maar een tweede of zelfs een derde keer terug zal moeten naar het politiekantoor.

Taal

Alle documenten die je bij het aanvraagformulier moet inleveren, dienen in het Spaans opgesteld te zijn. Als je dus bijvoorbeeld een bewijs van inkomen uit een uitkering hebt, maar dit bewijs is in het Nederlands, dan moet je het laten vertalen. Dit mag niet zomaar een vertaling zijn, dit moet een officiële beëdigde vertaling zijn. 

Uitzondering hierop zijn documenten die in heel Europa door overheden worden erkend. Een voorbeeld hiervan is het document S1/121 formulier dat een ziektekostenverzekeraar afgeeft als bewijs van verzekering. Hoewel dat in jouw geval in het Nederlands of Engels zal zijn, hoef je hier geen vertaling van te overhandigen.

Uitschrijven in Nederland of België

Als je in Spanje de residencia aanvraagt, moet je je uitschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente in België of Nederland waar je tot dan toe woonachtig was. Hierbij moet je het nieuwe woonadres in Spanje opgeven. Indien dat een tijdelijk adres is, is het in principe voldoende op te geven dat je naar Spanje bent vertrokken.

Als je verzuimt je uit te schrijven, kan dit allerlei negatieve gevolgen hebben. Belastingtechnisch kan je dan bijvoorbeeld voor verrassingen komen te staan, maar ook op andere gebieden zijn er onverwachte en onaangename consequenties. Deze zijn er zowel aan de Nederlandse of Belgische kant, als aan de Spaanse kant.

Ook is het een vereiste je uit te schrijven bij de gemeente in Nederland of België om je in te kunnen schrijven bij de gemeente in Spanje. Dit is onvermijdelijk, want voor de aanvraag van het certificado de registro moet je een uittreksel van het gemeenteregister in Spanje overleggen, een zogenaamde empadronamiento.

Klik hier om meer te lezen over de empadronamiento.

Begeleiding

Als het voor jou geen probleem is om twee of drie keer naar het kantoor te gaan, dan kan je deze aanvraag prima zelf doen. Sterker nog: het is zelfs aan te raden. Het is namelijk een goede kennismaking met Spanje. Het land is meer dan alleen wuivende palmbomen, prachtige landschappen en interessante mensen. De realiteit van Spanje bestaat ook uit trage procedures en kantoren waar de airco net wat te koud staat om lang in de wachtkamer te kunnen zitten. Bovendien is dit verreweg de goedkoopste oplossing.

Het is daarentegen ook geen schande om ondersteuning te zoeken bij de aanvraag, of het zelfs grotendeels uit te besteden. Er kunnen veel redenen zijn om dit te doen. Je hebt geen tijd om zelf de aanvraag voor te bereiden, je situatie is wat ingewikkelder waardoor je andere documenten nodig hebt dan de meeste mensen, je kan geen vertaler vinden, je kan geen afspraak krijgen op tijd voor andere zaken die je moet regelen en waarvoor je het certificado de registro nodig hebt, of je kan zelfs helemaal geen afspraak krijgen. In al deze gevallen en meer kan je ondersteuning of uitbesteding overwegen.

Je kan de aanvraag uitbesteden aan een advies- of administratiekantoor dat hierin gespecialiseerd is. De kosten bedragen dan tussen de 100 en de 170 euro. Zij brengen alle papieren voor je op orde, zodat je alleen nog maar zelf naar de afspraak hoeft. Heb je helemaal haast en wil je absoluut niet het risico lopen dat je ondanks de tussenkomst van een gespecialiseerd bedrijf nog een tweede keer naar het politiekantoor moet, dan kan je ook een advocaat in dienst nemen. De kosten hiervoor bedragen rond de 300 en 350 euro.

Dit lijken allemaal hoge kosten, maar je bespaart je wel meerdere keren op en neer rijden naar het politiekantoor, veel gedonder met het verzamelen van de juiste documenten en het weken achtereen proberen een afspraak te bemachtigen.

Verdere vragen? Ondersteuning nodig?

Voor verdere vragen of opmerkingen over het inschrijven als residente permanente, kan je ons contacteren op info@yourcatalancontact.com.

Als je denkt ondersteuning nodig te hebben of als je het voorbereiden van de aanvraag helemaal uit handen wilt geven, dan vind je hieronder de link naar onze dienstenpagina waar we uitleggen wat wij precies voor je kunnen doen en wat dat kost.

Ook als je graag op de hoogte wilt blijven van onze laatste artikelen over de Spaanse bureaucratie, kan je je opgeven voor onze nieuwsbrief.

Knettergek van de Spaanse bureaucratie? Klaar met al die regeltjes en voorwaarden? Kan je geen formulier meer zien? Geen paniek!

Wij van yourcatalancontact kunnen grotendeels het proces van aanvragen van je overnemen. We bereiden het volledige dossier voor, controleren alle documenten en maken de afspraak bij de Policía Nacional, zodat je er alleen nog maar naartoe hoeft te gaan om de aanvraag af te ronden!

Klik op de afbeelding, of klik hier voor meer informatie.

 

57 thoughts on “Een Resident Worden In Spanje: Wie, Wat En Wanneer?

 • JB Drenth

  Ik heb een 2e woning in Spanje en wil resident worden ivb belasting voordelen.
  Zoals ik begrijp moet dus resident in SP worden. Maar hoe schrijf je je belasting technisch uit in NL, terwijl je wel Nederlander wilt blijven met een Nederlands paspoort.
  Hoe zit het met de zorgverzekering,
  Kan ik zonder problemen in dat geval met een auto spaans kenteken vrij in Nl rijden ?
  Het zijn veel vragen waar ik antwoord op wil weten voordat ik die beslissing ga nemen.
  Hopenlijk kunt u mij wijzer maken, waarvoor bij voorbaat mijn dank.
  m.vr gr JB Drenth,

  • Maarten Rinsema

   Goedemiddag,

   Ik stuur u een email. Het lijkt me het handigst als we even telefonisch contact hebben omdat het om meerdere vragen gaat.

   vr gr,

   Maarten

  • Willem Boiy

   Dag Maarten
   ik zit in dezelfde situatie als mr Drenth.
   ik wens mij in te schrijven als resident in Spanje (Benalmadena)
   ik heb een afspraak op het gemeentehuis op 17 april 2024
   ik bezit al wel een NIE-nummer
   maar kan u mij zeggen welke documenten en attesten ik nog dien voor te leggen om als resident beschouwd te worden
   als u mij ook nog info kan geven over het overzetten van mijn auto , dan ben ik zeer dankbaar. zelfs indien u er een compensatie voor vraagt.
   vriendelijke groeten
   Willem Boiy

   • Maarten Rinsema

    Hallo Willem,

    voor de gemeente moet je je NIE nummer tonen, de koopakte of huurcontract van de woning op uw naam en een nutsrekening om aan te tonen dat u ook daadwerkelijk in de woning woont.

    voor de auto kunt u mij het best even een foto of scan van uw kentekenbewijs sturen op info@yourcatalancontact.com.

 • Rob en Els

  Goedendag, we staan ingeschreven (5 september 2022) in een Spaanse gemeente en hebben ook zorg via CAK in spanje. Ook hebben we onze Nederlandse auto op Spaans kenteken laten zetten. We zijn in Nederland uitgeschreven.
  In februari gaan we binnen spanje verhuizen en een huis kopen in een andere gemeente en provincie. Nu verblijven we bij vrienden.
  Is het dan ok om te wachten met residentie aan te vragen tot we verhuisd zijn? Onze Padron is nu ouder dan 3 maanden en moeten we deze eerst gaan verlengen voordat we nu resident kunnen aanvragen.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Rob en Els,

   Het is niet nodig om te wachten tot na de verhuizing. Voor de residencia heb je een bewijs van inkomen nodig, van de zorgverzekering en een uittreksel van de gemeente (empadronamiento). Dat dit laatste document ouder is dan 3 maanden betekent op zich niet zoveel, dat is enkel het document dat niet meer geldig is. Jullie staan nog gewoon ingeschreven bij de gemeente en kunnen op elk moment een nieuw uittreksel halen.

   Hopelijk is dit een goed antwoord op jullie vraag.

   Succes!

   • Rob en Els

    Bedankt voor uw antwoord. Zijn bankafschriften van onze pensioen en AOW van mijn man okay of accepteren ze die niet? We horen zoveel verschillende verhalen. We gaan naar Yecla vrijdag. Spannend

 • Vossen

  Ik ben reuma patient en op aanraden van de reumatoloog, moet ik zoveel mogelijk naar spanje.
  Verblijf dan op meerdere vakantie adressen.
  Moet echter steeds voor ziekenhuis behandeling terug naar nederland.
  Heb een ziektekostenverzekering en betaal sociale lasten via mijn nederlandse wia uitkering
  ( 100% afgekeurd ) 60 jaar.
  Nu wil SVB mij uit de wlz hebben.
  Wat moet ik doen?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Martien,

   Ik heb je een mailtje gestuurd met mijn telefoonnummer, zodat we het hier even meer in detail over kunnen hebben (er ontbreekt wat informatie om een goed antwoord te kunnen geven).

 • Franke Seegers

  Ik ben een Nederlander die woonachtig is op Aruba,…en heb gewoon de Nederlandse Nationaliteit en paspoort,..dus ik gegrijp deze zin in dit artikel niet: ‘Voor personen met een andere nationaliteit, bijvoorbeeld uit Suriname, Marokko, Curaçao of Aruba, geldt een andere procedure’… wat voor een andere procedure is er dan ,als ik als Nederlander in Aruba wil emigreren naar Spanje?

  • Jo

   Mijn vrouw, ikzelf en mijn drie jonge kinderen schrijven ons 1 sept uit het bevolkingsregister . Hier stopt in Nederland de schoolplicht , mag ik drie maanden wachten tot ik me officieel in het register inschrijf? Dit geeft ons de mogelijkheid om een juiste school te kiezen . M.a.w is het legaal om bij emigratie je kind Max drie maanden thuis te houden voordat je hem inschrijft in school?

   • Maarten Rinsema

    Hallo Jo,

    Dat is een hele goede vraag waar ik zo geen antwoord op kan geven.

    Van belang in dit geval is de inschrijving bij de gemeente in Spanje (empadronamiento), en niet het verkrijgen van de residencia. Dat moet in theorie zodra je je ergens definitief vestigt. Een duidelijke wettelijke termijn bestaat daar niet voor, of tenminste, niet dat ik weet (in tegenstelling tot de residencia waar 3 maanden voor staat). Als je door de politie wordt gestopt, kan die beslissen dat je al te lang in Spanje woont zonder je in te schrijven bij de gemeente, en je een boete geven. En let op: als geacht wordt dat je de leerplicht ontduikt, kunnen de gevolgen nog groter zijn. Ik zou hier dus erg mee oppassen, vooral als je kinderen op straat spelen tijdens schooltijd. Dat loopt toch wel in de gaten als dat gedurende weken achtereen is.

    Over het kiezen van een school: bij plaatsing in (semi-)openbare scholen kan je in september (of oktober of november) niet zelf de school kiezen, maar krijgt elk kind er eentje toegewezen door de gemeente. Invloed uitoefenen op plaatsing kan alleen in maart als de open dagen zijn. En dan nog kan je enkel een voorkeur opgeven die niet per sé gehonoreerd wordt. Privéscholen kan je wel vrij kiezen, maar daar hangt natuurlijk een behoorlijke prijskaart aan.

 • Rob

  Ik woon en werk in Vietnam, Ned paspoort/Nationaliteit en wil emigreren naar Spanje.
  Heb inmiddels een NIE-nummer en ben ingeschreven in Padron ( Empadronamiento) bij mij ouders (residenten) in Spanje.
  Ik wil zo snel mogelijk residentie Spanje aanvragen.
  Welke eisen ?
  Welk formulier is van toepassing, gezien komende van buiten EU ? EX-18 of anders ?

   • Jvdh

    Hoi vraagje, wij overwinteren 4 maanden in spanje. Moeten wij ons ook in schrijven in de gemeente waar we verblijven?? (Huur appartement met contract)

    • Maarten Rinsema

     Hallo,

     Als je van tevoren weet dat jullie verblijf niet langer dan 4 maanden gaat zijn, dan hoef je dat niet te doen. Inschrijven bij de gemeente is verplicht voor mensen die zich definitief in een gemeente vestigen.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Anna,

   Om in Spanje een bedrijf te hebben, moet je je inschrijven bij de belastingdienst en de Seguridad Social. Daarvoor heb je de residencia nodig. En voor de aanvraag van de residencia heb je weer een woonadres nodig.

   Het is dus niet aan de overheid je woonadres te beoordelen, je moet er zelf eentje opgeven bij de aanvraag. Als tussenstap zou je eerst een NIE aan kunnen vragen, waarmee je woonruimte kunt vinden, om pas daarna de residencia aan te vragen en het bedrijf over te nemen.

   • Anna

    Beste Maarten,
    Dank voor je reactie.
    De NIE nummers hebben we al in bezit.
    Dus als ik je goed begrijp eerst woning vinden (mag dit ook een tijdelijk woonadres zijn, bijvoorbeeld inwoning?), dan residencia en vervolgens inschrijven belasting en social securidad? En dan kun je pas bedrijfs overnemen? Mocht er een lening nodig zijn om het bedrijf over te nemen (vermogen zit nu in eigen woning NL) is dat ook mogelijk dat jij weet?

    • Maarten Rinsema

     Hallo Anna,

     De stappen die je in jouw geval moet nemen zijn vrij ingewikkeld. Als je wilt, kan je me hier even over bellen en dan hebben we het erover. Je kan me bereiken op +34 692176633.

 • Esmée

  Goedemorgen, op onze residentie kaart staat een oud adres. Ivm met school dient dit gelijk te zijn aan het padron. Hoe kan ik dit wijzigen? Dank alvast!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Esmée,

   Daarvoor moet je dezelfde procedure volgen als voor de oorspronkelijke aanvraag. Let op: in de meeste kantoren betekent dit dat je opnieuw voldoende middelen en medische dekking moet kunnen tonen.

   • Mieke

    Zou ik wel of niet residencia aanvragen, vroeg ik mijzelf in het voorjaar 2023 af. Als pensionada in Nederland en een tweede huis in Spanje kan je zelf je jaarkalender invullen. Het wordt grotendeels verblijf in Spanje. Enthousiast begonnen met formulieren downloaden……. zucht….alles in het Spaans. Nu weet ik wel iets maar de Spaanse wetgeving …….en opeens kwam Your Catalan Contact voorbij op het internet. Een heuse intake, face to face met Maarten, duidelijke afspraken, echt het gevoel dat je echt door een buddy( lees Maarten) in dit proces wordt ondersteund. Tot het politiebureau in Elche op de dag van het ‘ examen’ zo voelt het. Super vriendelijke bromsnorren , zonder brommen. Yess binnen no-time werd het documentje aan mij overhandigd. Dankjewel agent ik ben geslaagd 😂. Met de grootste dank aan Maarten die zelfs op het moment van de afspraak standby was met whatsapp. En de factuur van YCC…. Echt zeer zeer schappelijk, vooraf helder wat de kosten waren. Het is iedereen aan te bevelen, ook met een wetenschappelijke universitaire studie zoals de,e pensionada en al heel lang in Spanje met diverse huizen gekocht en verkocht. ‘ Bezuinig niet verkeerd’ is mijn boodschap!! Succes, Mieke

 • Jildert

  Ik woon sinds augustus in Spanje en november nadert, dus ik moet mij ook registreren. Het lukt mij alleen niet om een afspraak te maken bij een kantoor, er staat steeds dat er geen afspraken beschikbaar zijn.

  Weet je of er in Madrid (mijn woonplaats) kantoren zijn waar je gewoon kan binnenlopen om de registratie te doen? En wat zijn de consequenties als ik de drie maanden overschrijd? Ik word er een beetje zenuwachtig van…

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jildert,

   voor zover ik weet zijn er geen kantoren waar je zo binnen kunt lopen. Sommige kantoren laten op de dag zelf mensen binnen als bepaalde afspraken niet zijn komen opdagen, maar ik weet niet welke kantoren dat in Madrid zijn. Ik raad aan dat je wat rondvraagt onder de Nederlanders (of andere Europeanen) in de stad.

   Het overschrijden van de drie maanden heeft niet meteen consequenties. Er zijn vrij veel mensen die de termijn overschrijden, al is het maar omdat de problemen die jij tegenkomt zich in heel Spanje voordoen.

   • Jildert

    Dankjewel voor je antwoord.

    Andere vraag: ik heb inmiddels een afspraak. Daarbij moet ik ook bewijs meenemen dat ik de belasting op het formulier Modelo 790 heb betaald. Maar nu loop ik tegen het probleem aan dat ik die belasting bij geen enkele bank kan betalen omdat ik nog geen NIE heb. Hoe kan dat nou? De NIE krijg ik toch pas als ik me registreer?

    • Maarten Rinsema

     Hallo Jildert,

     Het is een kwestie van doorgaan met zoeken tot je de bank vindt die het wel aan wil nemen. Probeer uit te zoeken welke agentschappen nog met contant geld werken, en op welke tijden ze dat doen. Over het algemeen kan je daar terecht.

     • Jildert

      Dank! Dit was inderdaad de tactiek, het is inmiddels gelukt.

      Laatste vraag: ik werk in Spanje op afstand voor een Nederlandse werkgever, dus ik heb mijn arbeidscontract (beëdigd) laten vertalen.

      Is dat voldoende als bewijs van inkomen, of verlangen ze nog meer van me? Ik lees soms dat je bankafschriften moet laten zien, maar dat lijkt me onnodig als in mijn contract gewoon mijn salaris staat, toch?

     • Maarten Rinsema

      Ze willen inderdaad meestal ook even in je internetbankingapp kijken om te kijken of je het loon ook daadwerkelijk ontvangt. Over het algemeen hoeven dat geen afschriften te zijn, gewoon je mobiel laten zien met de inkomsten is voldoende.

     • Jildert

      Helaas, ik had op het politiebureau een heel chagrijnige man voor me die echt printjes van mijn bankrekening eiste en m’n mobiel niet eens wilde zien.

      Dan gaat het gegeven dat het er maar net aan ligt wie je helpt, toch weer op. Volgende keer hopelijk beter.

     • Jildert

      Het politiebureau aan Padre Piquer 18 is (in ieder geval tot januari) het enige bureau in Madrid waar je residentie kunt aanvragen. Die beperkte capaciteit is waarschijnlijk ook de reden dat het me nog niet gelukt is een nieuwe afspraak te maken. De politieman zei nog wel dat het geen probleem is om die drie maanden te overschrijden, omdat ik uit de EU kom.

     • Jildert

      Het is inmiddels gelukt de residentie aan te vragen! Wellicht handig voor anderen om te weten: bij mij gaf een bankverklaring de doorslag (solvabiliteitsverklaring). Dat is een simpel documentje van de bank waar al je gegevens, rekeningen en balansen opstaan, plus handtekening. Ik had hem in het Engels, voor de zekerheid ook even laten vertalen naar Spaans. Ik kon dit document kosteloos aanvragen bij mijn bank.

      Het scheelde het ook wel dat ik deze keer een aardige politieman voor me had, met aangetrouwde neef uit Nederland. ;).

 • Rob Bakker Bolhaar

  Beste Maarten,

  Allereerst een compliment voor de duidelijke en informatieve website en de diensten die jullie aanbieden. Echt top!
  Alvorens ik mij ga storten in de bureaucratie van Spanje heb ik een vraag. Wij gaan dit jaar voor 4 maanden overwinteren in een vakantie huurwoning aan de Costa Blanca. Volgend jaar gaan we waarschijnlijk voor 5 maanden. We gaan niet emigreren en dat is ook in de toekomst niet de bedoeling. Moet ik dan toch onze residentie aanvragen en ook weer opzeggen als we Spanje weer gaan verlaten en terugkeren naar Nederland? En wat zijn de consequenties als we ons niet laten registreren en ook geen Nie nummer aanvragen? Hoor dat graag even en mocht dat teveel problemen voor ons gaan opleveren als 60+ dan gaan we de aanvraag uiteraard via jullie regelen. Dat geldt ook als we alleen een Nienummer moeten aanvragen. Mvg Rob

  • Maarten Rinsema

   Hallo Rob,

   In jullie situatie is het niet nodig de residencia aan te vragen. Hoewel het wettelijk gezien wel zou moeten (ik neem aan dat je daarom deze vraag stelt), is het aanvragen en het daarna weer uitschrijven zo’n gedoe, dat je daar niet aan moet beginnen. Er is geen toezicht en handhaving op het hebben van een residencia. Pas als je meer dan 183 in een jaar in Spanje bent, en dus belastingplichtig zou worden, moet je hier serieus over na gaan denken.

   Een NIE nummer aanvragen hoef je ook pas te doen als je die echt nodig hebt. Als jullie zonder NIE woonruimte kunnen huren, dan heeft de NIE op zich ook geen haast.

 • Rob Bakker Bolhaar

  Hartelijk dank voor het duidelijke antwoord Maarten!
  Mochten wij toch in de toekomst gaan besluiten om langer dan een half jaar in Spanje te gaan wonen dan weet ik in ieder geval waar ik terecht kan om onze zaken hieromtrent te regelen. En dat zijn jullie natuurlijk! Nogmaals bedankt, het antwoord is voor ons een hele geruststelling.

 • Steve

  Hi,

  Korte vraag. Ik wil een eerste huis kopen in Spanje, maar heb niet te intentie daar het hele jaar te wonen. Maximaal 3 – 6 maanden per jaar. De overige maanden verblijf ik bij mijn vriendin in Nederland en verhuur ik de woning in Spanje.

  Is hier een constructie voor waarbij ik in Nederland ingeschreven kan blijven staan op haar adres of moet ik ten alle tijden residentie aanvragen?

  Ik sta momenteel bij haar ingeschreven en dit betreft een huurwoning

  Ik hoor het graag.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Steve,

   Zolang je niet over die 6 maanden heen gaat, hoef je je niet in te schrijven in Spanje en kan je gewoon in de woning van je vriendin in Nederland ingeschreven blijven staan.

   Om te voorkomen dat je in de knoei komt met de 3 maanden regel, zou je halverwege een keer op-en-neer naar Nederland kunnen gaan. Maar meestal is hier toch geen toezicht op.

   Bewaar in alle gevallen je vliegtuigtickets en andere bewijsstukken dat je niet in Spanje verblijft goed. Als de vreemdelingenpolitie of de belastingdienst je aanmerkt als resident en je boetes op wil leggen omdat je niet ingeschreven bent, is de bewijslast omgekeerd. Jij moet dan aantonen dat je niet in Spanje was.

 • juanita

  hoi ik ben benieuwd als je in een boerderij woont in spanje of zomaar iemand die je niet kent ingeschreven kan staan voor 3 jaar in jouw boerderij. Kan dat? En hoe is dat mogelijk?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Juanita,

   Ik neem aan dat je de inschrijving bij de gemeente bedoelt. Dat kan gebeuren ja, als bijvoorbeeld de vorige bewoner (of iemand die bij de vorige bewoner ingeschreven stond) zich niet uit heeft geschreven.

 • Pascal Van den Wijngaert

  Ik wil resident worden in Spanje maar weet niet hoe het dan zit met mijn woning in Belgie aangezien mijn domicilie dan in Spanje zal staan. En een bijkomende vraag : kan ik met een Spaans rijbewijs ( nodig als je resident bent ) nog met mijn andere wagen in Belgie met Belgische nummerplaten in Europa rondrijden ?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Pascal,

   Wat is precies je zorg omtrent je woning?

   Voor je rijbewijs: als je resident bent in Spanje mag je een wagen met Belgisch kenteken aanhouden, en in heel Europa gebruiken, behalve in Spanje zelf. Daar kan je de wagen maar voor een zeer beperkte duur gebruiken.

   In de meeste gevallen hoef je overigens pas een Spaans rijbewijs aan te vragen als je oude, Belgische rijbewijs vervalt, behalve als je nog een papieren rijbewijs hebt dat langer dan 15 jaar geldig is. In dat geval moet je het inderdaad zsm omwisselen voor een Spaans rijbewijs.

 • Arend

  Goedemorgen,

  Ik wil mijzelf graag laten inschrijven als Fiscaal Resident. Kan iemand mij vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Ik heb allang een NIE document, ben ingeschreven bij de gemeente waar ik woon, en heb mijn verblijfsvergunning (groene kaartje) geregeld bij de politie. Nu het laatste stukje nog zoals gezegd, Fiscaal Resident worden.

  Hoop dat iemand mij kan helpen.

  Met vriendelijke groet,

  Arend

  • Maarten Rinsema

   Hallo Arend,

   Er bestaat niet zoiets als een inschrijving als fiscaal resident. Bij het aanvragen van het groene kaartje heeft de politie je opgegeven bij de belastingdienst alszijnde woonachtig in Spanje. Op het moment dat je daarna voldoet aan de voorwaarden fiscaal resident te zijn, wordt je als zodanig beschouwd zonder dat je je zelf hoeft in te schrijven. Afhankelijk van wanneer je in Spanje bent aangekomen, ga je dus gewoon belastingaangifte doen tijdens de campaña de la renta in april-juni. Kortom: er is geen inschrijving, het gaat automatisch.

 • Anouk

  Goedenavond,
  mijn vriend en ik gaan in augustus voor minimaal 5 jaar naar Valencia verhuizen vanuit Nederland. Ik ga studeren aan de universiteit en mijn vriend is voornemens om in Spanje te gaan werken, hij heeft nog geen werk gevonden. We zullen ons dus uitschrijven in Nederland per 1 augustus. We hebben al een appartement gevonden die we gaan huren vanaf 1 augustus.

  Als ik bovenstaande lees moeten we dus een residentia aanvragen. Dit gaan we dan in augustus zelf doen bij de Politica National. Mijn vriend heeft dan waarschijnlijk nog geen werk, is dit belemmerend voor de aanvraag?

  We horen graag, dank alvast!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Anouk,

   Voor de aanvraag van de residencia moet je aantonen over voldoende inkomsten te beschikken (uit werk, een uitkering of een beurs) of voldoende financiële reserve te hebben, en daarnaast voor je ziektekosten gedekt te zijn. Als jullie dus niet over voldoende reserve beschikken, zal jouw vriend eerst voor zichzelf een inkomen moeten regelen.

   Maak je niet al teveel zorgen over de termijnen. In principe heb je drie maanden de tijd om de residencia aan te vragen, maar als je om de drie maanden een keer Spanje verlaat, kan dat ook later: de regel is dat je aan moet vragen bij drie maanden aaneengesloten verblijf. Als jullie dus in Spanje blijven, heb je tot 1 november. Als je Spanje verlaat, beginnen die drie maanden opnieuw te tellen.

 • Simone

  Beste Maarten,
  Wij gaan aanstaande augustus voorgoed naar Spanje. Ik heb vanaf 01-08-24 geen baan meer en mijn heeft tot 01-12-24 nog inkomen uit Nederland van zijn werkgever. Ons huis in NL is verkocht. Wanneer is het beste wanneer wij Fiscaal Resident worden dit t.a.v. de belastingaangifte 2024 in NL ? Wij hebben een huis, NIE.nr en zijn NON-Resident. Onze notaris in Spanje geeft aan eerst het jaar 2024 af te sluiten en dan pas Resident te worden ivm verkoop woning huis NL. Of is het verstandiger om ons nog even op een adres in NL in te laten schrijven? Heeft u hier ervaring mee?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Simone,

   Van de Nederlandse belastingen weet ik op dit moment nog niet voldoende. Voor de Spaanse belastingen is het inderdaad van belang geen resident te worden in Spanje in hetzelfde jaar dat je de woning in Nederland verkoopt. Dat betekent dat je in het jaar van de verkoop minder dan 183 dagen in Spanje moet wonen, of zelfs gewoon het jaar daarna hier naartoe komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *