Aftrekposten bij de aangifte van de inkomstenbelasting IRPF Spanje

Natuurlijk zijn er ook in Spanje de nodige aftrekposten bij het doen van de aangifte van de inkomstenbelasting of IRPF. Dat is de inkomstenbelasting die van toepassing is op ingezetenen of residenten in Spanje. Enkele van deze aftrekposten zijn van toepassing op het gehele land. Maar vooral de gewestelijke aftrekposten (dus per Comunidad Autónoma) kunnen interessant zijn. Door goed gebruik te maken van deze posten kan je het te betalen bedrag wat omlaag brengen, of zelfs omzetten in a devolver: “terug te ontvangen”. In dit artikel zetten we de aftrekposten op een rijtje.

Let op: dit artikel is niet van toepassing op personen die niet in Spanje wonen, maar er wel aangifte moeten doen voor de IRNR. Dat kan het geval zijn als je bijvoorbeeld een tweede woning in het land bezit. Voor meer informatie hierover, zie ook ons artikel Valkuil: verplichte aangifte inkomstenbelasting voor tweede huis in Spanje.

Twijfel je of je wel of niet belastingplicht bent in Spanje? Lees dan ons artikel Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg. Als je gebruik maakt van de Beckham-wet zijn er ook andere regels op jou van toepassing dan wat er hier beschreven staat.

Wil je meer weten over de inkomstenbelasting op zich? Lees dan ons artikel Belastingaangifte inkomstenbelasting IRPF als resident in Spanje 2024.

¿Benieuwd? ¡Vamos!

aftrekposten inkomstenbelasting IRPF Spanje

Inkomstenbelasting IRPF

De inkomstenbelasting IRPF in Spanje en de bijkomende aftrekposten bestaat uit twee delen. Grofweg de helft bestaat uit het nationale deel, en de andere helft is het gewestelijke deel. Per gewest kan dat deel groter of kleiner zijn.

Ook kunnen de gewesten in Spanje zelf een aantal aftrekposten bepalen waarmee je korting krijgt op de inkomstenbelasting of IRPF. Hiermee kunnen de gewesten bepaalde investeringen ondersteunen of sociale groepen ondersteunen.

Om jouw aangifte te optimalizeren is het dus van belang op de hoogte te zijn van zowel de uittrekposten die in jouw gewest als op nationaal niveau van toepassing zijn.

Maar eerst zullen we even kijken naar welke soorten vrijstellingen er bestaan. Wil je meer weten over hoe de inkomstenbelasting IRPF is opgebouwd, om beter te begrijpen hoe de aftrekposten werken, lees dan ons artikel Belastingaangifte inkomstenbelasting IRPF als resident in Spanje 2024.

Mínimo personal

Bij je belastingaangifte kan je bepaalde bedragen aftrekken van de totale belastbare inkomsten. Hierdoor wordt het belastbare bedrag lager en zul je dus minder aan de agencia tributaria hoeven te betalen bij de belastingaangifte.

Een voorbeeld hiervan is het mínimo personal. Dat is het minimumbedrag waarvan hacienda vindt dat het nodig is om in je basisbehoeftes te voorzien. Voor de meeste mensen is dat €5.550. Voor mensen van boven de 65 is dat €6.700, en boven de 75 is dat €8.100. Dit is een vast bedrag per aangifte. Als een echtpaar gezamelijk aangifte doet, verdubbelt dit bedrag niet.

Bij een gezamelijke aangifte komt er bovenop de eenmalige €5.550 een extra aftrek van €3.400 voor een gezin met of zonder kinderen, en €2.150 voor éénoudergezinnen. Daarnaast is er aftrek voor elk kind dat het gezin heeft, en eventueel ook voor ouders waarvoor je de lasten draagt.

In een gezin waar maar een ouder werkt, is een gezamenlijke aangifte altijd interessanter. Dan heb je namelijk recht op meer aftrek dan als beide ouders afzonderlijk aangifte doen. De ouder die niet werkt, hoeft in dat geval namelijk geen aangifte te doen en verliest dus het mínimo personal.

Let op: we hebben het hier dus niet over bedragen die je van het te betalen bedrag af kunt trekken. Het gaat over aftrekposten die men in mindering brengt op het belastbare inkomen, waardoor het te betalen bedrag lager is.

Hierboven hebben we het over het mínimo fiscal en andere aftrekposten zoals die worden gebruikt voor het berekenen van het nationale deel van de inkomstenbelasting in Spanje. De verschillende autonome regio’s kunnen andere bedragen hanteren voor de berekening van het gewestelijke deel.

Andere aftrekposten

Naast de bedragen die van het belastbare bedrag afgetrokken worden, zijn er aftrekposten van toepassing op het te betalen bedrag zelf. Hieronder geven we een overzicht van die aftrekposten.

Let op: de onderstaande lijsten zijn puur informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Uiteraard moeten van elke aftrekpost desgewenst voldoende bewijsstukken overlegd worden.

Nationale aftrekposten

In het nationale deel van de inkomstenbelasting in Spanje of IRPF van de inkomstenbelasting kan je aanspraak maken op de volgende aftrekposten, of aftrek krijgen voor de volgende zaken.

 • Aankoop van een elektrische auto met stekker
 • Personeel in dienst als zelfstandige zijnde
 • Renovatie of restauratie van de hoofdwoning
 • Moederschap van kinderen jonger dan 3 jaar in bepaalde gevallen
 • Bepaalde pensioenplannen
 • Lidmaatschap van een vakbond

Gewestelijke aftrekposten

Hieronder een overzicht van alle aftrekposten en/of zaken waarvoor je aftrek kunt krijgen, waar je aanspraak op kunt maken in jouw gewest bij het doen van de aangifte van de inkomstenbelasting IRPF in Spanje. We zullen alleen ingaan op de gewesten waar de meeste Nederlanders en Belgen wonen. Voor andere gewesten kunnen we de lijst op aanvraag ook afgeven.

Om in aanmerking te komen voor de aftrekposten van een bepaald gewest, moet je voldoen aan twee voorwaarden. Om te beginnen moet je fiscaal resident zijn in het gewest. Dat wil zeggen dat je er 183 dagen of meer hebt gewoond in 2023. Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden die voor elke aftrekpost zelf wordt gesteld.

Hier kan je op de website van de belastingdienst zelf zien welke aftrekposten er bestaan in elk gewest.

De tekst gaat verder onder het grijze kader.

Resident in Spanje en moet je aangifte doen voor de inkomstenbelasting?

Wij kunnen dit van je overnemen. We sturen je een mail met alle informatie die we van je nodig hebben, indien van toepassing laten we weten hoe je moet betalen, en tenslotte krijg je de aangifte van ons terug.

Andalusië

 • Investeringen in de hoofdwoning als die een beschermde status heeft en voor jongeren
 • Huur van de hoofdwoning
 • Geboorte, adoptie of pleegzorg voor minderjarigen
 • Adoptie van kinderen uit het buitenland
 • Eenoudergezin en, indien van toepassing, met bloedverwanten ouder dan 75 jaar
 • Groot gezin
 • Onderwijsuitgaven
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende beperking
 • Echtgenoten of geregistreerde partner met een in Spanje erkende handicap
 • Hulp aan mensen met een in Spanje erkende beperking
 • Huishoudelijke hulp
 • Verwerving van aandelen en participaties tijdens de oprichting van bedrijven, of kapitaal te vergroten in commerciële bedrijven
 • Juridische kosten voorkomend uit een arbeidsrelatie
 • Donaties met ecologische doeleinden

Balearen

 • Bepaalde investeringen in de verduurzaming van de hoofdwoning
 • Huur van de hoofdwoning op de Balearen
 • Bepaalde belastingvrije hulp en schadeloosstelling in een officiëel verklaard rampgebied
 • Compensatie van de stijging van de kosten van leningen of hypotheken met variabele rente (tijdelijke aftrek)
 • Bepaalde belastingvrije subsidies ter compensatie van de inflatie in 2023
 • Aanschaf van leerboeken
 • Buitenschoolse uitgaven voor het leren van vreemde talen
 • Het volgen van hoger onderwijs buiten het eiland waar je gewoonlijk verblijft
 • Permanente verhuur van onroerend goed op het grondgebied van de Balearen (verhuurderaftrek – dus niet voor vakantiewoningen)
 • Verhuur van de hoofdwoning als gevolg van tijdelijke professionele verplaatsing naar elders
 • Bepaalde donaties bestemd voor onderzoek, wetenschappelijke of technologische ontwikkeling of innovatie
 • Donaties, gebruiksoverdrachten of borgstellingsovereenkomsten en zakelijke samenwerkingsovereenkomsten, gerelateerd aan culturele, wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, patronage en consumptie van cultuur
 • Schenkingen, gebruiks- of borgstellingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten gerelateerd aan sportmecenaat
 • Donaties aan bepaalde entiteiten die tot doel hebben de Catalaanse taal te promoten
 • Donaties aan entiteiten uit de derde sector (in de sociale economie)
 • Bij een in Spanje erkende lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, of met nakomelingen met deze aandoening
 • Uitgaven in verband met nakomelingen of pleegkinderen jonger dan zes jaar om gezin en werk te combineren
 • Geboorte of adoptie
 • Investeringen in aandelen of sociale participaties van nieuwe of recent opgerichte entiteiten

Canarische eilanden

 • Donaties met ecologische doeleinden
 • Donaties voor het herstel of het behoud van historisch erfgoed van de Canarische Eilanden
 • Donaties en bijdragen voor culturele, sportieve, onderzoeks- of onderwijsdoeleinden
 • Donaties aan non-profitorganisaties
 • Investeringen in restauratie, rehabilitatie of reparatie van onroerend goed dat van cultureel belang is verklaard
 • Studiekosten
 • Verhuizing naar een ander eiland van de Canarische Eilanden om daar een beroepsactiviteit of een economische activiteit uit te oefenen
 • Contante donaties aan nakomelingen of geadopteerden jonger dan 35 jaar, voor de verwerving of restauratie van hun hoofdwoning
 • Geboorte of adoptie van kinderen
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende handicap en mensen ouder dan 65 jaar
 • Opvang van minderjarigen
 • Eenoudergezinnen
 • Kinderopvang
 • Groot gezin
 • Investeringen in de hoofwoning en/of restauratiewerkzaamheden
 • Verduurzaming van de hoofdwoning
 • Werkzaamheden voor het aanpassen van de hoofdwoning aan mensen met een lichamelijke beperking
 • Verhuur van de hoofdwoning, al dan niet gekoppeld aan dación y pago
 • Premie van de seguro de impago voor verhuurders
 • Werkloosheid
 • Zietekosten
 • Afhankelijke gezinsleden met een in Spanje erkende handicap

Catalonië

 • Geboorte of adoptie van een kind
 • Verhuur van de hoofdwoning
 • Rente op leningen voor master- en doctoraatsstudies
 • Belastingplichtigen die weduwe zijn geworden in de jaren 2021, 2022 en 2023
 • Donaties aan organisaties die het gebruik van het Catalaans of Occitaans bevorderen
 • Donaties aan entiteiten die wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling en innovatie bevorderen
 • Restauratie van de hoofdwoning
 • Schenkingen aan bepaalde entiteiten ten behoeve van het milieu, het behoud van het natuurlijk erfgoed en beheer van land
 • Verwerving van aandelen of maatschappelijke participaties in de derde sector
 • Investeringen in de hoofdwoning
 • De verplichting om de aangifte personenbelasting in te dienen vanwege het hebben van meer dan één inkomstenbron (wat de belastbare voet verlaagt van €22.000 tot €15.000)

Murcia

 • Investeringen in de hoofdwoning door jongeren van 35 jaar of jonger
 • Donaties voor de bescherming van het culturele erfgoed van de regio Murcia of de bevordering van culturele, artistieke, sociale, wetenschappelijk-technologische en ecologische activiteiten
 • Donaties voor medisch onderzoek
 • Schenkingen van goederen die zijn geregistreerd in de inventaris van cultureel erfgoed van de autonome gemeenschap van de regio Murcia
 • Kinderopvang
 • Investeringen in waterbesparende apparaten voor huishoudelijk gebruik
 • Investeringen in hernieuwbare energiebronnen
 • Verwerving van aandelen of belangen in nieuwe of recent opgerichte entiteiten
 • Beleggingen in aandelen van entiteiten die genoteerd staan ​​in het groeiende bedrijvensegment van de alternatieve aandelenmarkt
 • Schoolbenodigdheden en schoolboeken
 • Geboorte of adoptie
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende beperking
 • Verzoening van privéleven en werk
 • Onbetaalde zorg voor mensen ouder dan 65 jaar en/of mensen met een in Spanje erkende beperking
 • Huur van de hoofdwoning
 • Werkende vrouwen
 • Aankoop van een hoofdwoning of uitbreiding van de huidige door grote gezinnen

Valencia (gewest)

Het gewest Valencia (Comunidad Valenciana) bestaat uit de provincies Valencia, Alicante en Castellón.

 • Geboorte, adoptie of pleegzorg
 • Geboorte of adoptie van meerlingen
 • Geboorte of adoptie van kinderen met een in Spanje erkende beperking
 • Groot gezin of eenoudergezin
 • Kosten van langdurige inschrijving in kinderdagverblijven en centra voor voor- en vroegschools onderwijs van kinderen of kinderen onder permanente pleegzorg, jonger dan drie jaar.
 • Combineren van werk en gezinsleven
 • Belastingbetalers met een in Spanje erkende handicap, in een graad gelijk aan of groter dan 33 procent, leeftijd gelijk aan of groter dan 65 jaar
 • Ouders ouder dan 75 jaar, of ouder dan 65 jaar met een in Spanje erkende handicap
 • Contractering van thuiszorg erkend door de Seguridad Social
 • Verhuur(aftrek van de verhuurder)
 • Aankoop van de hoofdwoning door personen van 35 jaar of jonger
 • Aankoop van de hoofdwoning door mensen met een in Spanje erkende handicap
 • Belastingvrije subsidies voor de aankoop en/of renovatie van de hoofdwoning
 • Verhuur of betaling voor de overdracht van het gebruik van de hoofdwoning
 • Huur van een woning in een andere gemeente dan de hoofdwoning, als gevolg van het uitoefenen van een activiteit, voor eigen rekening of voor rekening van anderen
 • Aanleg van hernieuwbare energie-opwekking
 • Donaties met ecologische doeleinden
 • Schenkingen van bezittingen die deel uitmaken van het Valenciaanse Culturele Erfgoed
 • Donaties voor het behoud, de reparatie en de restauratie van bezittingen die deel uitmaken van het Valenciaanse Culturele Erfgoed
 • Renovatie en restauratie van eigen bezittingen die deel uitmaken van het Valenciaanse Culturele Erfgoed
 • Voor donaties bedoeld voor de promotie van de Valenciaanse Taal
 • Donaties of verlenen van gebruiksrecht met een cultureel, wetenschappelijke of niet-professionele sport karakter.
 • Twee of meer kinderen
 • Ter compensatie van de stijging van de kosten van een hypotheek
 • Aanschaf van schoolbenodigdheden
 • Verbouwingen ter instandhouding of verbetering van de kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid in de hoofdwoning
 • Cultuurmeststoffen
 • Electrische fietsen
 • Verwerving van aandelen of maatschappelijke deelname in nieuwe of recent opgerichte entiteiten
 • Een hoofdwoning in een gemeente waar ontvolking dreigt (voor de lijst van gemeentes, zie hier)
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen uitgevoerd in erkende klinieken of centra
 • Bepaalde zorgkosten
 • Beoefening van sport en gezonde activiteiten

Vragen? Ondersteuning nodig?

Heb je vragen of opmerking over het bovenstaande? Stuur ons dan een mail op info@yourcatalancontact.com of contacteer ons via ons contactformulier.

Wil je graag op de hoogte blijven over onze publicaties over de bureaucratie in Spanje, over emigreren naar Spanje en over Spanje in het algemeen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg onze facebookpagina.

Zie je door de bomen het bos niet meer? Moet je aangifte doen, maar geen idee hoe en wat? Of brandt je er gewoon liever je vingers niet aan?

Geen zorgen! In samenwerking met een belastingdeskundige gespecialiseerd in expats, kunnen wij de aangifte voor de inkomstenbelasting in Spanje verzorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *